تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه: افغانستان در نشست ژنیو با دست آوردها شرکت خواهد کرد

وزارت مالیه روزشنبه (۲۹ سنبله) گفته‌است تاکنون بیش از ۹۰ درصد تعهدات دوجانبۀ حکومت افغانستان و کمک کننده‌گان برای جذب کمک‌های مشروط جهانی به افغانستان، عملی شده‌اند و حکومت افغانستان درنشست ژنیو با دست آورد‌های لازم شرکت خواهد کرد.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت: "امیدوار هستیم که کنفراس ژنیو امسال یکی از بزرگترین دست‌آوردهای ما باشد و جامعۀ جهانی به کمک‌های خود به میزان بلندی به حکومت افغانستان، ادامه بدهد."

این درحالی‌است که با گذشت هر روز، نشست جهانی برای کمک‌ها به افغانستان نزدیک می‌شود.

معاون کمیسیون اتاق‌های افغانستان هرچند کارکرد حکومت افغانستان را درقبال بخش خصوصی درپنج سال گذشته اثر گذار نمی‌داند؛ اما به‌گفتۀ او در شرایط کنونی، افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به کمک‌های جهانی دارد.

سخی‌احمد پیمان افزود که "کمک‌های جامعۀ جهانی در روند صلح و نیز بخش خصوصی، بسیار مهم است."

از سوی دیگر، سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت که "درحقیقت یک چارچوب کلی را برای سال‌های بعدی مخصوصأ برای فعالیت‌های اقتصادی متمرکز می‌سازد تا ما زمینه را برای یک اقتصادی مشخصأ پسا کرونا است، مساعد بسازیم."

اما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با درنظرداشت افزایش فساد در نهادهای دولتی، رکود کاروبار درکشور وکمبود زیربنا و برق درکشور، می‌گوید که حکومت درعملی ساختن تعهداتش دربرابر حل مشکلات بخش خصوصی کارهای زیادی نکرده‌است.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: "تعهدات و کمک‌ها در راستای رشد و انکشاف سکتور خصوصی افغانستان آنچنانی ملموس نبوده. درست است که یک سلسله تعهدات از طرف حکومت سپرده شده‌است؛ ولی در عمل تا هنوز نتیجۀ ملموس نداشته است."

قرار است تا دوماه دیگر، نشست جهانی برای جذب کمک‌های مالی به حکومت افغانستان با اشتراک نماینده‌گان کشورهای کمک کننده و نماینده‌گان حکومت افغانستان درژنیو، راه اندازی شود.

دراین نشست برای ۵ سال آینده منابع تمویل برای برنامه‌های حکومت افغانستان، روشن خواهند شد.

وزارت مالیه: افغانستان در نشست ژنیو با دست آوردها شرکت خواهد کرد

با گذشت هر روز، نشست جهانی برای کمک‌ها به افغانستان نزدیک می‌شود.

Thumbnail

وزارت مالیه روزشنبه (۲۹ سنبله) گفته‌است تاکنون بیش از ۹۰ درصد تعهدات دوجانبۀ حکومت افغانستان و کمک کننده‌گان برای جذب کمک‌های مشروط جهانی به افغانستان، عملی شده‌اند و حکومت افغانستان درنشست ژنیو با دست آورد‌های لازم شرکت خواهد کرد.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت: "امیدوار هستیم که کنفراس ژنیو امسال یکی از بزرگترین دست‌آوردهای ما باشد و جامعۀ جهانی به کمک‌های خود به میزان بلندی به حکومت افغانستان، ادامه بدهد."

این درحالی‌است که با گذشت هر روز، نشست جهانی برای کمک‌ها به افغانستان نزدیک می‌شود.

معاون کمیسیون اتاق‌های افغانستان هرچند کارکرد حکومت افغانستان را درقبال بخش خصوصی درپنج سال گذشته اثر گذار نمی‌داند؛ اما به‌گفتۀ او در شرایط کنونی، افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به کمک‌های جهانی دارد.

سخی‌احمد پیمان افزود که "کمک‌های جامعۀ جهانی در روند صلح و نیز بخش خصوصی، بسیار مهم است."

از سوی دیگر، سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت که "درحقیقت یک چارچوب کلی را برای سال‌های بعدی مخصوصأ برای فعالیت‌های اقتصادی متمرکز می‌سازد تا ما زمینه را برای یک اقتصادی مشخصأ پسا کرونا است، مساعد بسازیم."

اما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با درنظرداشت افزایش فساد در نهادهای دولتی، رکود کاروبار درکشور وکمبود زیربنا و برق درکشور، می‌گوید که حکومت درعملی ساختن تعهداتش دربرابر حل مشکلات بخش خصوصی کارهای زیادی نکرده‌است.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: "تعهدات و کمک‌ها در راستای رشد و انکشاف سکتور خصوصی افغانستان آنچنانی ملموس نبوده. درست است که یک سلسله تعهدات از طرف حکومت سپرده شده‌است؛ ولی در عمل تا هنوز نتیجۀ ملموس نداشته است."

قرار است تا دوماه دیگر، نشست جهانی برای جذب کمک‌های مالی به حکومت افغانستان با اشتراک نماینده‌گان کشورهای کمک کننده و نماینده‌گان حکومت افغانستان درژنیو، راه اندازی شود.

دراین نشست برای ۵ سال آینده منابع تمویل برای برنامه‌های حکومت افغانستان، روشن خواهند شد.

هم‌رسانی کنید