تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین نمایشگاه تخصصی ایران-افغانستان درکابل برگزار شد

نخستین نمایشگاۀ تخصصی کالاهای ساختمانی، خدمات وفناوری‌های ایران – افغانستان امروز (سه شنبه ۱میزان) با اشتراک ده‌ها سرمایه‌گذار، مقام‌های حکومتی واعضای مجلس ایران وافغانستان درکابل گشایش یافت.

دراین مراسم اتاق تجارت وسرمایه گذاری می‌گوید باآنکه افغانستان سالانه به ارزش بیش از دونیم میلیارد دالر کالاها را ازایران وارد می‌کند، اما درمقابل صادرات افغانستان به این کشور به حدود چهارده میلیون دالر رسیده است.

یونس مهمند، معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری می‌گوید که:" مشکلات زیاد است در برابر واردات دونیم میلیارد دالری ما که ازایران درسال داریم صادرات ما حتا درصدی آنرا نمی‌سازد."

مسوولان اتاق تجارت وسرمایه گذاری می‌گویند که برای کاهش کسر بیلانس بازرگانی افغانستان وایران نیاز به عملی شدن برنامه تعرفه‌های ترجیحی ازسوی ایران است.

درهمین حال سفیر ایران درکابل پیشرفت گفتگوهای صلح میان افغانان را برای بهبود روابط بازرگانی دوکشور مهم می‌دانند.

بهادر امینیان، سفیر ایران درکابل می‌گوید که:" صلح مقدمه پیشرفت و توسعه است و امیدواریم که خارج از دخالت بیگانه گان، تحمیل اراده بیگانه گان گروه های مختلفی که در افغانستان هستند منافع مردم افغانستان را در نظر بگیرند و بتوانند با هم دیگر به توافق برسند."

درهمین حال نامزد وزیر تجارت وسرمایه‌گذاری واردات کالاهای قاچاقی را از ایران به افغانستان نگران کننده میداند.

نثاراحمد غوریانی، نامزد وزیرتجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که:" اگر جلو قاچاق و راه‌های غیرقانونی صورت بگیرد این کار از یک سو ارقام درست احصائییه از مراودات بازرگانی ما را خواهند ساخت و از سوی دیگر مشکلات در بازارها بوجود نمیایند."

سفیر ایران درکابل می‌گوید که ایرانیان علاقمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش تولید انرژی درافغانستان هستند.

آقای امینیان می‌گوید که:" بازرگانان ایرانی درافغانستان حاضر اند سرمایه‌گذاری کنند تا دربخش‌های گونه‌گون تولیدات بیشترشوند."

درسال‌های اخیر همزمان با افزایش مشکلات بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن راه‌های بازرگانی ایران درمنطقه وجهان، این کشور تلاش دارد روابط بازرگانی‌اش را با افغانستان گسترش دهد.

شماری از آگاهان می‌گویند که به همین علت بازرگانان ایرانی تلاش دارند از راه‌های قانونی وغیر قانونی صادرات شان را به افغانستان بیشترسازند.

نخستین نمایشگاه تخصصی ایران-افغانستان درکابل برگزار شد

سفیر ایران درکابل می‌گوید که ایرانیان علاقمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش تولید انرژی درافغانستان هستند.

Thumbnail

نخستین نمایشگاۀ تخصصی کالاهای ساختمانی، خدمات وفناوری‌های ایران – افغانستان امروز (سه شنبه ۱میزان) با اشتراک ده‌ها سرمایه‌گذار، مقام‌های حکومتی واعضای مجلس ایران وافغانستان درکابل گشایش یافت.

دراین مراسم اتاق تجارت وسرمایه گذاری می‌گوید باآنکه افغانستان سالانه به ارزش بیش از دونیم میلیارد دالر کالاها را ازایران وارد می‌کند، اما درمقابل صادرات افغانستان به این کشور به حدود چهارده میلیون دالر رسیده است.

یونس مهمند، معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری می‌گوید که:" مشکلات زیاد است در برابر واردات دونیم میلیارد دالری ما که ازایران درسال داریم صادرات ما حتا درصدی آنرا نمی‌سازد."

مسوولان اتاق تجارت وسرمایه گذاری می‌گویند که برای کاهش کسر بیلانس بازرگانی افغانستان وایران نیاز به عملی شدن برنامه تعرفه‌های ترجیحی ازسوی ایران است.

درهمین حال سفیر ایران درکابل پیشرفت گفتگوهای صلح میان افغانان را برای بهبود روابط بازرگانی دوکشور مهم می‌دانند.

بهادر امینیان، سفیر ایران درکابل می‌گوید که:" صلح مقدمه پیشرفت و توسعه است و امیدواریم که خارج از دخالت بیگانه گان، تحمیل اراده بیگانه گان گروه های مختلفی که در افغانستان هستند منافع مردم افغانستان را در نظر بگیرند و بتوانند با هم دیگر به توافق برسند."

درهمین حال نامزد وزیر تجارت وسرمایه‌گذاری واردات کالاهای قاچاقی را از ایران به افغانستان نگران کننده میداند.

نثاراحمد غوریانی، نامزد وزیرتجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که:" اگر جلو قاچاق و راه‌های غیرقانونی صورت بگیرد این کار از یک سو ارقام درست احصائییه از مراودات بازرگانی ما را خواهند ساخت و از سوی دیگر مشکلات در بازارها بوجود نمیایند."

سفیر ایران درکابل می‌گوید که ایرانیان علاقمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش تولید انرژی درافغانستان هستند.

آقای امینیان می‌گوید که:" بازرگانان ایرانی درافغانستان حاضر اند سرمایه‌گذاری کنند تا دربخش‌های گونه‌گون تولیدات بیشترشوند."

درسال‌های اخیر همزمان با افزایش مشکلات بازرگانی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان و نیز بسته شدن راه‌های بازرگانی ایران درمنطقه وجهان، این کشور تلاش دارد روابط بازرگانی‌اش را با افغانستان گسترش دهد.

شماری از آگاهان می‌گویند که به همین علت بازرگانان ایرانی تلاش دارند از راه‌های قانونی وغیر قانونی صادرات شان را به افغانستان بیشترسازند.

هم‌رسانی کنید