تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نخستین نمایشگاه تولیدات داخلی پس از دورۀ قرنطین

نخستین نمایشگاۀ تولیدات داخلی پس از برداشته‌شدن محدودیت‌های برخاسته از گسترش ویروس کرونا، امروز در کابل راه اندازی شد.

در این نمایشگاه، نزدیک به دوصد شرکت از ۲۶ولایت کشور فرآورده‌های گوناگون شان را به نمایش گذاشته‌اند.

اشتراک کننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند که به‌علت نابه سامانی‌های سیاسی و افزایش ناامنی‌ها تاهنوز کار و بارشان به‌حالت عادی برنگشته‌است.

شگوفه سادات، یکی از این اشتراک کننده‌گان گفت: «نخستین نمایشگاه است که بعد از شرایط کرونایی برگزار شده و خانم‌ها در آن اشتراک کرده‌اند. ما از این نمایشگاه استقبال می‌کنیم.»

نازیه، اشتراک کنندۀ دیگر نیز افزود: «چیزهایی را که ما در این نمایشگاه آورده‌ایم، وطنی و طبیعی است.»

افزون بر تولیدات صنعتی، ساخته‌های دستی، گیاه طبی و فرآورده‌های تازه و خشک از ولایت‌های گوناگون اینجا به نمایش گذاشته شده‌اند.

ضمیر، اشتراک کننده در این نمایشگاه اظهار داشت: «بیست و پنج تا سی لگ ما در جریان کرونا خساره دیدیم.»

این نمایشگاه برای سه روز در هُتل انترکانتیننتال برگزار شده‌است.

برگزاری نخستین نمایشگاه تولیدات داخلی پس از دورۀ قرنطین

اشتراک کننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند که به‌علت نابه سامانی‌های سیاسی و افزایش ناامنی‌ها تاهنوز کار و بارشان به‌حالت عادی برنگشته‌است.

تصویر بندانگشتی

نخستین نمایشگاۀ تولیدات داخلی پس از برداشته‌شدن محدودیت‌های برخاسته از گسترش ویروس کرونا، امروز در کابل راه اندازی شد.

در این نمایشگاه، نزدیک به دوصد شرکت از ۲۶ولایت کشور فرآورده‌های گوناگون شان را به نمایش گذاشته‌اند.

اشتراک کننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند که به‌علت نابه سامانی‌های سیاسی و افزایش ناامنی‌ها تاهنوز کار و بارشان به‌حالت عادی برنگشته‌است.

شگوفه سادات، یکی از این اشتراک کننده‌گان گفت: «نخستین نمایشگاه است که بعد از شرایط کرونایی برگزار شده و خانم‌ها در آن اشتراک کرده‌اند. ما از این نمایشگاه استقبال می‌کنیم.»

نازیه، اشتراک کنندۀ دیگر نیز افزود: «چیزهایی را که ما در این نمایشگاه آورده‌ایم، وطنی و طبیعی است.»

افزون بر تولیدات صنعتی، ساخته‌های دستی، گیاه طبی و فرآورده‌های تازه و خشک از ولایت‌های گوناگون اینجا به نمایش گذاشته شده‌اند.

ضمیر، اشتراک کننده در این نمایشگاه اظهار داشت: «بیست و پنج تا سی لگ ما در جریان کرونا خساره دیدیم.»

این نمایشگاه برای سه روز در هُتل انترکانتیننتال برگزار شده‌است.

هم‌رسانی کنید