تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی غذا و نگرانی‌ها از نبود مصونیت غذایی در کشور

امروز هژدهم ماه اکتوبر برابر است با روز جهانی غذا. مسؤولان برنامۀ خوراک و کشاورزی و همین‌طور برنامۀ خوراک جهانی از نبود مصونیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.

به گفتۀ این نهادها، پس از بحران کرونا، بیش از چهل درصد شهروندان کشور در نبود مصونیت غذایی قرار گرفته‌اند.

پاروتی رامسوامی، معاون برنامۀ خوراک جهانی سازمان ملل گفت: «در افغانستان شماری از کارگران خانواده‌ها کارهای‌شان را ازدست داده‌اند. یافته‌های اخیر ما یک افزایش چشم‌گیری نبود مصونیت غذایی را در افغانستان نشان می‌دهد و این افزایش تنها در شهرها نه بل در روستاها نیز مشهود است.»

درهمین حال، مسؤولان وزارت زراعت و آب‌یاری می‌گویند که امسال هم افغانستان در بخش تولید گندم مورد نیازش به خودبسنده‌گی نرسیده‌است.

شعار امسال برای روز جهانی غذا «کاشتن، تغذیه کردن و حفظ کردن غذا» انتخاب شده‌است.

بربنیاد بررسی‌های یک سال پیش سازمان ملل، نبود مصونیت غذایی در کشور به چهل درصد رسیده بود اما پس از بحران کرونا میزان نبود مصونیت غذایی به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌است.

روز جهانی غذا و نگرانی‌ها از نبود مصونیت غذایی در کشور

شعار امسال برای روز جهانی غذا «کاشتن، تغذیه کردن و حفظ کردن غذا» انتخاب شده‌است.

تصویر بندانگشتی

امروز هژدهم ماه اکتوبر برابر است با روز جهانی غذا. مسؤولان برنامۀ خوراک و کشاورزی و همین‌طور برنامۀ خوراک جهانی از نبود مصونیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.

به گفتۀ این نهادها، پس از بحران کرونا، بیش از چهل درصد شهروندان کشور در نبود مصونیت غذایی قرار گرفته‌اند.

پاروتی رامسوامی، معاون برنامۀ خوراک جهانی سازمان ملل گفت: «در افغانستان شماری از کارگران خانواده‌ها کارهای‌شان را ازدست داده‌اند. یافته‌های اخیر ما یک افزایش چشم‌گیری نبود مصونیت غذایی را در افغانستان نشان می‌دهد و این افزایش تنها در شهرها نه بل در روستاها نیز مشهود است.»

درهمین حال، مسؤولان وزارت زراعت و آب‌یاری می‌گویند که امسال هم افغانستان در بخش تولید گندم مورد نیازش به خودبسنده‌گی نرسیده‌است.

شعار امسال برای روز جهانی غذا «کاشتن، تغذیه کردن و حفظ کردن غذا» انتخاب شده‌است.

بربنیاد بررسی‌های یک سال پیش سازمان ملل، نبود مصونیت غذایی در کشور به چهل درصد رسیده بود اما پس از بحران کرونا میزان نبود مصونیت غذایی به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌است.

هم‌رسانی کنید