تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین کارخانه تولید کاغذ سفید در کابل آغاز به کار کرد

نخستین کارخانه تولید کاغذ سفید درپارک های صنعتی پلچرخی بکارآغازکرده است.

مسوولان این کارخانه ظرفیت تولید روزانه کارخانه بهیر را یک صدوبیست تُن میگویند وبه گفته آنان اگرمواد خام کافی درآختیارداشته باشند، نیازمندی افغانستان را به کاغذ سفید برآورده  می توانند ساخت.

در این کارخانه برای بیش ازدوصد تن زمینه های کارفراهم شده است و به گفته مسوولان این کارخانه آنان روزانه تا پانزده تُن زباله های کاغذی را درکابل گردآوری و بازیافت می‌کنند.

این کارخانه که با سرمایه گذاری هنگفتی به کار آغاز کرده است  وظرفیت تولید یک صدوبیست تُن کاغذ را درروز دارد.

این کارخانه دردوبخش یعنی بخش کارتن سازی وبخش تولید قاغذ سفید روزانه تا بیست تُن زذباله های کاغذی که درشهر کابل گردآوری میشوند بازیافت ودوباره به بازارهای عرضه میکند.

نوید حکیم   رییس گروه کارخانه های بهیر گفت: «ما بخشی زیادی از مواد خامی مانرا ازکاغذ های که درکوچه وبازارانبار میشوند تأمین میکنیم وبخشی انرا هم ازبیرون وارد میکنیم.»

صبغت الله  باشنده ولایت وردک گفت: «کارهای ما خوب است وما ازحکومت میخواهیم که زمینه سازی برای ساخت همچو کارخانه ها را فراهم سازد تا مشکلات بیکاری حل شوند.»

ازسویی هم شماری ازافراد وشرکت هایی که مکلفیت گردآوری زباله های کاغذی را درشهر کابل دارند این کارخانه را بازارمناسبی برایشان هایشان میدانند.

موسی خان کارگر بخش ذباله های قاغذی گفت: «ما کاغذ های را که ازکوچه ها ومندوی با کمک شماری ازتیم های مان گردآوری میکنیم هرکیلوگرام را به سه افغانی خریده وبه این کارخانه میاریم تا پنج افغانی هرکیلوگرام زباله های کاغذی را به انها میفروشیم.»

بربنیاد آمارهای نخستین افغانستان سالانه به بیش ازده هزارتُن قاغذ سفید نیازدارد وبخشی بزرگی آن ازکشورهای دوربا هزینه های بلند وارد میشود اینجا همچو کارخانه هامیتواند جلو بیرون شدن میلیون ها دالری را بگیرد که برای خرید قاغذ هزینه میشود.

نخستین کارخانه تولید کاغذ سفید در کابل آغاز به کار کرد

به گفته مسوولان این کارخانه، آنان روزانه تا پانزده تُن زباله های کاغذی را در کابل گردآوری و بازیافت می‌کنند.

Thumbnail

نخستین کارخانه تولید کاغذ سفید درپارک های صنعتی پلچرخی بکارآغازکرده است.

مسوولان این کارخانه ظرفیت تولید روزانه کارخانه بهیر را یک صدوبیست تُن میگویند وبه گفته آنان اگرمواد خام کافی درآختیارداشته باشند، نیازمندی افغانستان را به کاغذ سفید برآورده  می توانند ساخت.

در این کارخانه برای بیش ازدوصد تن زمینه های کارفراهم شده است و به گفته مسوولان این کارخانه آنان روزانه تا پانزده تُن زباله های کاغذی را درکابل گردآوری و بازیافت می‌کنند.

این کارخانه که با سرمایه گذاری هنگفتی به کار آغاز کرده است  وظرفیت تولید یک صدوبیست تُن کاغذ را درروز دارد.

این کارخانه دردوبخش یعنی بخش کارتن سازی وبخش تولید قاغذ سفید روزانه تا بیست تُن زذباله های کاغذی که درشهر کابل گردآوری میشوند بازیافت ودوباره به بازارهای عرضه میکند.

نوید حکیم   رییس گروه کارخانه های بهیر گفت: «ما بخشی زیادی از مواد خامی مانرا ازکاغذ های که درکوچه وبازارانبار میشوند تأمین میکنیم وبخشی انرا هم ازبیرون وارد میکنیم.»

صبغت الله  باشنده ولایت وردک گفت: «کارهای ما خوب است وما ازحکومت میخواهیم که زمینه سازی برای ساخت همچو کارخانه ها را فراهم سازد تا مشکلات بیکاری حل شوند.»

ازسویی هم شماری ازافراد وشرکت هایی که مکلفیت گردآوری زباله های کاغذی را درشهر کابل دارند این کارخانه را بازارمناسبی برایشان هایشان میدانند.

موسی خان کارگر بخش ذباله های قاغذی گفت: «ما کاغذ های را که ازکوچه ها ومندوی با کمک شماری ازتیم های مان گردآوری میکنیم هرکیلوگرام را به سه افغانی خریده وبه این کارخانه میاریم تا پنج افغانی هرکیلوگرام زباله های کاغذی را به انها میفروشیم.»

بربنیاد آمارهای نخستین افغانستان سالانه به بیش ازده هزارتُن قاغذ سفید نیازدارد وبخشی بزرگی آن ازکشورهای دوربا هزینه های بلند وارد میشود اینجا همچو کارخانه هامیتواند جلو بیرون شدن میلیون ها دالری را بگیرد که برای خرید قاغذ هزینه میشود.

هم‌رسانی کنید