Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق مقام‌ها روی حل مشکلات بازرگانی افغانستان و پاکستان

در آخرین روز نشست مشترک بازرگانی افغانستان وپاکستان شانزده مورد مشکلات میان نماینده گان دوکشو حل شده اند.

نامزد وزیر صنعت وتجارت این نشست را پردست آورد میداند ومیگویدکه بزودی وزیر تجارت پاکستان ازافغانستان دیدن خواهند کرد.

درنتیجه نشست های مشترک نماینده گان حکومتی افغانستان وپاکستان درباره ترانزیت وبازرگانی میان دوکشور، نامزد وزیر تجارت میگوید که دراین نشست ها ازبیست ویک مورد مشکلات وچالش های دوکشور درترانزیت وبازرگانی ، شانزده مورد آن حل شده اند.

نثار احمد غوریانی نامزد وزیر صنعت وتجارت گفت: «شش موارد دیگر باقی می ماند که مربوط به اپتا  است که آن را با آمدن وزیر تجارت پاکستان به افغانستان بعد از بررسی ها، روی آن ها کار می شود.»

دراین نشست ها مشمول اجازه به موترهای باربری افغانستان به بندرواگه، بحث روی موافقتنامه ترانزیتی وبازرگانی افغانستان وپاکستان نیز گفتگو شده است.

محمد یونس مهمند معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت: «مشکلاتی که تجاران پاکستان در افغانستان دارند به آن باید رسیدگی شود و مشکلاتی که ما با بنادر داریم. یک کار خوب این است که پارلمان آنان به این وادار شده که ما روی افغانستان احسان نمی کنیم بل منافع افغانستان برای ما می رسد.»

اتاق تجارت وسرمایه گذاری میگوید که افغانستان راه ها بدیل پاکستان را درمنطقه جستجو کرده است واکنون پاکستان نیازدارد که برای بهبود بازرگانی اش با افغانستان وآسیایی میانه چالش ها فراراه بازرگانی میان دوکشور را بردارد.

درپایان این نشست ها، نماینده گان گمرک ها وبازرگانی افغانستان وپاکستان روی یک حل چالش ها وافزایش سهولت های بازرگانی دردوکشور بریک سند بیست وهشت ماده یی نیز توافق کرده اند.

توافق مقام‌ها روی حل مشکلات بازرگانی افغانستان و پاکستان

نماینده گان بخش خصوصی از حکومت‌های دو کشور می‌خواهند که برای حل این مشکلات بکوشند.

Thumbnail

در آخرین روز نشست مشترک بازرگانی افغانستان وپاکستان شانزده مورد مشکلات میان نماینده گان دوکشو حل شده اند.

نامزد وزیر صنعت وتجارت این نشست را پردست آورد میداند ومیگویدکه بزودی وزیر تجارت پاکستان ازافغانستان دیدن خواهند کرد.

درنتیجه نشست های مشترک نماینده گان حکومتی افغانستان وپاکستان درباره ترانزیت وبازرگانی میان دوکشور، نامزد وزیر تجارت میگوید که دراین نشست ها ازبیست ویک مورد مشکلات وچالش های دوکشور درترانزیت وبازرگانی ، شانزده مورد آن حل شده اند.

نثار احمد غوریانی نامزد وزیر صنعت وتجارت گفت: «شش موارد دیگر باقی می ماند که مربوط به اپتا  است که آن را با آمدن وزیر تجارت پاکستان به افغانستان بعد از بررسی ها، روی آن ها کار می شود.»

دراین نشست ها مشمول اجازه به موترهای باربری افغانستان به بندرواگه، بحث روی موافقتنامه ترانزیتی وبازرگانی افغانستان وپاکستان نیز گفتگو شده است.

محمد یونس مهمند معاون اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت: «مشکلاتی که تجاران پاکستان در افغانستان دارند به آن باید رسیدگی شود و مشکلاتی که ما با بنادر داریم. یک کار خوب این است که پارلمان آنان به این وادار شده که ما روی افغانستان احسان نمی کنیم بل منافع افغانستان برای ما می رسد.»

اتاق تجارت وسرمایه گذاری میگوید که افغانستان راه ها بدیل پاکستان را درمنطقه جستجو کرده است واکنون پاکستان نیازدارد که برای بهبود بازرگانی اش با افغانستان وآسیایی میانه چالش ها فراراه بازرگانی میان دوکشور را بردارد.

درپایان این نشست ها، نماینده گان گمرک ها وبازرگانی افغانستان وپاکستان روی یک حل چالش ها وافزایش سهولت های بازرگانی دردوکشور بریک سند بیست وهشت ماده یی نیز توافق کرده اند.

هم‌رسانی کنید