تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادارۀ هوانوردی به کار دوشرکت امنیتی میدان‌های هوایی پایان می‌دهد

درحالی‌که تاکنون شرکت تازه برای به‌عهده گرفتن خدمات «گروند هندلنیگ» و خدمات امنیتی در میدان‌های هوایی کشور به کار گماشته نشده‌است، اما ادارۀ هوانوردی از پایان کار دو شرکت خصوصی که این خدمات را ارایه می‌کنند، خبر می‌دهد.

بربنیاد پیمان‌های جداگانه با شرکت‌های «ناس» و «الیف»، این شرکت‌ها از سال‌هاست که در میدان‌های بزرگ کشور خدمات امنیتی و گروند هندلینگ را عرضه می‌کردند.

اما، ادارۀ هوانوردی می‌گوید که به‌علت ناتوانی‌های شرکت‌‎های مذکور در عرضه خدمات و نیز عدم جلوگیری از قاچاق در میدان‌های هوایی پیمان‌های عرضۀ خدمات را با این شرکت‌ها پایان می‌دهد.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی بیان داشت: «در صورتی‌که کوتاهی در انجام خدمات صورت می‌گیرد – ولو به صورت غیرعمدی –یک روزنه‌ برای قاچاق‌چیان فراهم می‌شود، این طبیعی است که تخلف از قرارداد است و این یک کوتاهی در اجرای مکلفیت‌های تعریف شده در قرارداد است.»

آخرین مهلت برای کار شرکت‌های ناس و اولیف در میدان‌های هوایی کشور، پنجم ماه نومبر - یعنی ده روز آینده - است و تا ختم این زمان، باید شرکت جدید این مکلفیت را بدوش گیرد. اما ادارۀ تدارکات ملی می‌گوید روند استخدام شرکت جاگزین برای خدمات در میدان‌های هوایی هنوز زیر کار است.

رامین ایاز، سخن‌گوی ادارۀ تدارکات ملی گفت: «پروژۀ خدمات حمل و نقل زمینی میدان‌های هوایی و تأمین امنیت میدان‌های هوایی در جریان طی مراحل تدارکات می‌باشد.»

از سویی هم، شماری از حقوق دانان از حکومت می‌خواهند که مشکلات شرکت‌های پیمان‌کار را در بخش عرضه خدمات باید روشن سازد.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان اظهار داشت: «شخصیت‌های حقیقی و حکمی که خلاف ارزش‌های حقوقی عمل بکنند، این‌ها با موارد حقوقی پیش‌بینی شده در قانون روبه‌رو خواهند شد.»

با تماس‌های مکرر با شرکت‌های ناس و اولیف گروپ، مسؤولان این شرکت‌ها حاضر به گفت‌وگو در این باره نشدند.

ادارۀ هوانوردی می‌گوید که با استخدام شرکت سومی برای خدمات گروند هندلینگ و خدمات امنیتی در میدان‌های هوایی جلو قاچاق ارز و طلا از راه میدان‌های هوایی گرفته خواهد شد.

ادارۀ هوانوردی به کار دوشرکت امنیتی میدان‌های هوایی پایان می‌دهد

ادارۀ تدارکات ملی می‌گوید روند استخدام شرکت جاگزین برای خدمات در میدان‌های هوایی هنوز زیر کار است.

Thumbnail

درحالی‌که تاکنون شرکت تازه برای به‌عهده گرفتن خدمات «گروند هندلنیگ» و خدمات امنیتی در میدان‌های هوایی کشور به کار گماشته نشده‌است، اما ادارۀ هوانوردی از پایان کار دو شرکت خصوصی که این خدمات را ارایه می‌کنند، خبر می‌دهد.

بربنیاد پیمان‌های جداگانه با شرکت‌های «ناس» و «الیف»، این شرکت‌ها از سال‌هاست که در میدان‌های بزرگ کشور خدمات امنیتی و گروند هندلینگ را عرضه می‌کردند.

اما، ادارۀ هوانوردی می‌گوید که به‌علت ناتوانی‌های شرکت‌‎های مذکور در عرضه خدمات و نیز عدم جلوگیری از قاچاق در میدان‌های هوایی پیمان‌های عرضۀ خدمات را با این شرکت‌ها پایان می‌دهد.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی بیان داشت: «در صورتی‌که کوتاهی در انجام خدمات صورت می‌گیرد – ولو به صورت غیرعمدی –یک روزنه‌ برای قاچاق‌چیان فراهم می‌شود، این طبیعی است که تخلف از قرارداد است و این یک کوتاهی در اجرای مکلفیت‌های تعریف شده در قرارداد است.»

آخرین مهلت برای کار شرکت‌های ناس و اولیف در میدان‌های هوایی کشور، پنجم ماه نومبر - یعنی ده روز آینده - است و تا ختم این زمان، باید شرکت جدید این مکلفیت را بدوش گیرد. اما ادارۀ تدارکات ملی می‌گوید روند استخدام شرکت جاگزین برای خدمات در میدان‌های هوایی هنوز زیر کار است.

رامین ایاز، سخن‌گوی ادارۀ تدارکات ملی گفت: «پروژۀ خدمات حمل و نقل زمینی میدان‌های هوایی و تأمین امنیت میدان‌های هوایی در جریان طی مراحل تدارکات می‌باشد.»

از سویی هم، شماری از حقوق دانان از حکومت می‌خواهند که مشکلات شرکت‌های پیمان‌کار را در بخش عرضه خدمات باید روشن سازد.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان اظهار داشت: «شخصیت‌های حقیقی و حکمی که خلاف ارزش‌های حقوقی عمل بکنند، این‌ها با موارد حقوقی پیش‌بینی شده در قانون روبه‌رو خواهند شد.»

با تماس‌های مکرر با شرکت‌های ناس و اولیف گروپ، مسؤولان این شرکت‌ها حاضر به گفت‌وگو در این باره نشدند.

ادارۀ هوانوردی می‌گوید که با استخدام شرکت سومی برای خدمات گروند هندلینگ و خدمات امنیتی در میدان‌های هوایی جلو قاچاق ارز و طلا از راه میدان‌های هوایی گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید