Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صادرات قالین افغانستان ۷۰ درصد کاهش یافته‌است

اتحادیۀ صادر کننده‌گان قالین می‌گوید که امسال۷۰درصد در صادرات قالین کشور به بازارهای جهانی کاهش آمده‌است.

مسؤولان این اتحادیه، ناامنی‌ها و بحران کرونا را از علت‌هایی می‌دانند که سبب کاهش کاروبار قالین در بازارهای داخلی و خارجی شده‌است.

مسؤولان اتحادیۀ صادر کننده‌گان قالین می‌گویند که امسال در حدود ۲۵۰هزار متر مربع قالین به خارج صادر شده‌است در حالی‌که این رقم در سال‌پار به در حدود ۷۰۰هزار متر مربع قالین می‌رسید.

محمد عظیم اسلم‌زاده، رییس اتحادیۀ مولدین و صادر کننده‌گان قالین گفت: «تأثیرات بیش از حد کرونا بر تولید کننده‌گان قالین بوده‌است. بسیاری از قالین بافان در حال حاضر نمی‌توانند تولیدات شان را با بهای مناسب بفروشند؛ چون بازار بسیار کم رنگ است.»

درهمین حال، شماری از قالین بافان و مسؤولان شرکت‌های تولیدی قالین در کشور می‌گویند که اگر صاحبان صنایع قالین در روستاهای کشور حمایت‌ نشوند این صنعت با رکود روبه‌رو خواهد شد.

سخی‌داد، صاحب یکی از شرکت‌های تولید قالین گفت: «چالش‌ها فراراه کار قالین بافان و قالین فروشان بسیار زیاد است؛ چون هیچ حمایت نمی‌شوند. تمام قالین بافان از ناگذیری در این بخش کار می‌کنند و آن‌هم با زیان.»

قالین بافی و پروسس قالین با ۳۷ مرحله از آغاز بافت تا رسیدن به مارکیت از صنایع با جذب بیشترین شغل در کشور است. هرچند گفته می‌شود که در حال حاضر یک میلیون تن در کشور مصروف قالین بافی و قالین فروشی استند، اما شماری از قالین بافان می‌گویند که با گذشت هرروز شمار قالین بافان در کشور کاهش می‌یابد.

صادرات قالین افغانستان ۷۰ درصد کاهش یافته‌است

گفته می‌شود که در حال حاضر یک میلیون تن در کشور مصروف قالین بافی و قالین فروشی استند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ صادر کننده‌گان قالین می‌گوید که امسال۷۰درصد در صادرات قالین کشور به بازارهای جهانی کاهش آمده‌است.

مسؤولان این اتحادیه، ناامنی‌ها و بحران کرونا را از علت‌هایی می‌دانند که سبب کاهش کاروبار قالین در بازارهای داخلی و خارجی شده‌است.

مسؤولان اتحادیۀ صادر کننده‌گان قالین می‌گویند که امسال در حدود ۲۵۰هزار متر مربع قالین به خارج صادر شده‌است در حالی‌که این رقم در سال‌پار به در حدود ۷۰۰هزار متر مربع قالین می‌رسید.

محمد عظیم اسلم‌زاده، رییس اتحادیۀ مولدین و صادر کننده‌گان قالین گفت: «تأثیرات بیش از حد کرونا بر تولید کننده‌گان قالین بوده‌است. بسیاری از قالین بافان در حال حاضر نمی‌توانند تولیدات شان را با بهای مناسب بفروشند؛ چون بازار بسیار کم رنگ است.»

درهمین حال، شماری از قالین بافان و مسؤولان شرکت‌های تولیدی قالین در کشور می‌گویند که اگر صاحبان صنایع قالین در روستاهای کشور حمایت‌ نشوند این صنعت با رکود روبه‌رو خواهد شد.

سخی‌داد، صاحب یکی از شرکت‌های تولید قالین گفت: «چالش‌ها فراراه کار قالین بافان و قالین فروشان بسیار زیاد است؛ چون هیچ حمایت نمی‌شوند. تمام قالین بافان از ناگذیری در این بخش کار می‌کنند و آن‌هم با زیان.»

قالین بافی و پروسس قالین با ۳۷ مرحله از آغاز بافت تا رسیدن به مارکیت از صنایع با جذب بیشترین شغل در کشور است. هرچند گفته می‌شود که در حال حاضر یک میلیون تن در کشور مصروف قالین بافی و قالین فروشی استند، اما شماری از قالین بافان می‌گویند که با گذشت هرروز شمار قالین بافان در کشور کاهش می‌یابد.

هم‌رسانی کنید