تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیمان خرید سیب برای وزارت دفاع و داخله به شرکت‌های داخلی داده شد

همزمان با فرارسیدن فصل برداشت سیب، پیمان خرید سیب برای وزارت‌های دفاع و امور داخله به اتحادیۀ تولید کننده‌گان سیب داده شده‌است.

اتاق زراعت و دامداری می‌گوید که بربنیاد این پیمان تولید کننده‌گان سیب از آغاز ماه قوس تا ماه ثور پانزده هزار تن سیب را به این وزارت‌‎ها خواهد فروخت.

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری امسال بیش از دو صد و پنجاه هزار تن سیب از ولایت‌های گوناگون کشور برداشت خواهد شد.

اتاق زراعت و دامداری خرید پانزده هراز تن سیب را از سوی دولت پاسخگوی مشکلات تولید کننده‌گان سیب نمی‌داند و می‌گوید هنوز هم باغ‌داران ناگزیر استند تولیدات شان را با بهای ناچیز روی جاده‌ها بفروشند.

بربنیاد آمارهای این نهاد امسال  تنها در ولایت میدان وردگ یکصدو چهل هزار تن سیب تولید شده‌است.

میرویس حاجی زاده، مسؤول مالی اتاق زراعت و دامداری گفت: «متأسفانه که ما به اردوی ملی و پولیس ملی سالانه از ماه قوس تا ماه ثور پانزده هزار تن قرارداد می‌کنیم تنها سالانه یکصدو چهل هزار تن سیب در میدان وردگ تولید می‌شود. خواهش ما این است که قراردادهای بیشتری به ما داده شود.»

وزارت زراعت و آب‌یاری می‌گوید که همزمان با سپرده شدن پیمان خرید سیب به نیروهای امنیتی و دفاعی، این وزارت کار ساخت ده‌ها سردخانه را به ویژه در ولایت میدان وردگ آغاز کرده‌است، تا باغ‌داران بتوانند بخشی از تولیدات شان را نگهداری کنند.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آب‌یاری بیان داشت: «امسال وزارت زراعت و آب‌‎یاری از طریق پروژۀ مدیریت محصولات زراعتی برای نگهداری سیب میدان وردگ کار ساخت هفتاد و یک سردخانه را آغاز کرده و قرار است این سردخانه‌ها در روزهای آینده به بهره برداری سپرده شوند.»        

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری تولید سیب امسال در مقایسه با پارسال ده درصد افزایش یافته‌است.

اتاق زراعت و دامداری می‌گوید بجز از پیمان خرید سیب و برنج که به تولید کننده‌گان داخلی سپرده شده‌است، پیمان خرید فرآورده‌های دیگر به نهادهای حکومتی به بازرگانانی داده شده‌اند که این فرآورده‌ها را از بیرون از کشور وارد می‌کنند.

پیمان خرید سیب برای وزارت دفاع و داخله به شرکت‌های داخلی داده شد

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری تولید سیب امسال در مقایسه با پارسال ده درصد افزایش یافته‌است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با فرارسیدن فصل برداشت سیب، پیمان خرید سیب برای وزارت‌های دفاع و امور داخله به اتحادیۀ تولید کننده‌گان سیب داده شده‌است.

اتاق زراعت و دامداری می‌گوید که بربنیاد این پیمان تولید کننده‌گان سیب از آغاز ماه قوس تا ماه ثور پانزده هزار تن سیب را به این وزارت‌‎ها خواهد فروخت.

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری امسال بیش از دو صد و پنجاه هزار تن سیب از ولایت‌های گوناگون کشور برداشت خواهد شد.

اتاق زراعت و دامداری خرید پانزده هراز تن سیب را از سوی دولت پاسخگوی مشکلات تولید کننده‌گان سیب نمی‌داند و می‌گوید هنوز هم باغ‌داران ناگزیر استند تولیدات شان را با بهای ناچیز روی جاده‌ها بفروشند.

بربنیاد آمارهای این نهاد امسال  تنها در ولایت میدان وردگ یکصدو چهل هزار تن سیب تولید شده‌است.

میرویس حاجی زاده، مسؤول مالی اتاق زراعت و دامداری گفت: «متأسفانه که ما به اردوی ملی و پولیس ملی سالانه از ماه قوس تا ماه ثور پانزده هزار تن قرارداد می‌کنیم تنها سالانه یکصدو چهل هزار تن سیب در میدان وردگ تولید می‌شود. خواهش ما این است که قراردادهای بیشتری به ما داده شود.»

وزارت زراعت و آب‌یاری می‌گوید که همزمان با سپرده شدن پیمان خرید سیب به نیروهای امنیتی و دفاعی، این وزارت کار ساخت ده‌ها سردخانه را به ویژه در ولایت میدان وردگ آغاز کرده‌است، تا باغ‌داران بتوانند بخشی از تولیدات شان را نگهداری کنند.

اکبر رستمی، سخن‌گوی وزارت زراعت و آب‌یاری بیان داشت: «امسال وزارت زراعت و آب‌‎یاری از طریق پروژۀ مدیریت محصولات زراعتی برای نگهداری سیب میدان وردگ کار ساخت هفتاد و یک سردخانه را آغاز کرده و قرار است این سردخانه‌ها در روزهای آینده به بهره برداری سپرده شوند.»        

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری تولید سیب امسال در مقایسه با پارسال ده درصد افزایش یافته‌است.

اتاق زراعت و دامداری می‌گوید بجز از پیمان خرید سیب و برنج که به تولید کننده‌گان داخلی سپرده شده‌است، پیمان خرید فرآورده‌های دیگر به نهادهای حکومتی به بازرگانانی داده شده‌اند که این فرآورده‌ها را از بیرون از کشور وارد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید