Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل: در ژنیو کمک به افغانستان کاهش می‌یابد‌

در آستانۀ نشست ژنیو، برنامۀ توسعۀ سازمان ملل تأیید می‌کند که حامیان مالی افغانستان در نشست ژنیو کمک‌های شان را به این کشور کاهش می‌دهند.

عبدالله الدر دری، نمایندۀ این نهاد در افغانستان علت کاهش کمک‌ها را زیانمند شدن اقتصاد کشورهای کمک کننده از اثر گسترش ویروس کرونا می‌گوید و می‌افزاید که حکومت افغانستان درک کرده‌است که کمک‌ها مانند گذشته نخواهند بود.

نمایندۀ برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت در پی گسترش کرونا تولید ناخالص داخلی جهان با کاهش بیست درصدی روبه‌رو شده‌اند: «کمک‌ها مانند گذشته نخواهند بود؛ آن روزها پایان یافته‌اند. روزهای کمک‌های نامحدود به افغانستان پایان یافته‌اند. به هر حال این می‌تواند یک چیز خوب باشد. کاهش در منابع ایجاب می‌کند که همۀ ما، حکومت، سازمان ملل و کمک‌کننده‌گان مطمین سازند که از هر دالر باید با حساب مصرف شود.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی در پیوند با کاهش کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان پخش شده‌اند، اما حکومت افغانستان تاهنوز این موضوع را تأیید نمی‌کند.

وزارت مالیه می‌گوید که هنوز روشن نیست که کمک‌های جامعۀ جهانی در نشست ژنیو کاهش خواهند یافت یا نه.

شمروزخان مسجدی، سخن‌‎گوی وزارت مالیه بیان داشت: «هیچ نوع وضاحتی، هیچ نوع کلماتی و یا هیچ نوع مجلسی نشده‌است که در آنجا ما شاهد این باشیم که کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد.»

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل می‌گوید که بخش بزرگ درآمدهای واردات به افغانستان، به خزانۀ حکومت واریز نمی‌شوند و حکومت با مبارزه با فساد در این بخش و افزون بر آن سرمایه‌گذاری در معادن و استفاده مؤثر از موقعیت جغرافیایی‌اش می‌تواند درآمدهای داخلی‌اش را افزایش دهد.

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در حالی از کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان خبر می‌دهد که بربنیاد بررسی‌های این نهاد، افغانستان نیازمند افزایش سی درصدی در کمک‌های جامعه جهانی است تا وضع اقتصادی این کشور بدتر نشود.

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل: در ژنیو کمک به افغانستان کاهش می‌یابد‌

وزارت مالیه می‌گوید که هنوز روشن نیست که کمک‌های جامعۀ جهانی در نشست ژنیو کاهش خواهند یافت یا نه.

Thumbnail

در آستانۀ نشست ژنیو، برنامۀ توسعۀ سازمان ملل تأیید می‌کند که حامیان مالی افغانستان در نشست ژنیو کمک‌های شان را به این کشور کاهش می‌دهند.

عبدالله الدر دری، نمایندۀ این نهاد در افغانستان علت کاهش کمک‌ها را زیانمند شدن اقتصاد کشورهای کمک کننده از اثر گسترش ویروس کرونا می‌گوید و می‌افزاید که حکومت افغانستان درک کرده‌است که کمک‌ها مانند گذشته نخواهند بود.

نمایندۀ برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت در پی گسترش کرونا تولید ناخالص داخلی جهان با کاهش بیست درصدی روبه‌رو شده‌اند: «کمک‌ها مانند گذشته نخواهند بود؛ آن روزها پایان یافته‌اند. روزهای کمک‌های نامحدود به افغانستان پایان یافته‌اند. به هر حال این می‌تواند یک چیز خوب باشد. کاهش در منابع ایجاب می‌کند که همۀ ما، حکومت، سازمان ملل و کمک‌کننده‌گان مطمین سازند که از هر دالر باید با حساب مصرف شود.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی در پیوند با کاهش کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان پخش شده‌اند، اما حکومت افغانستان تاهنوز این موضوع را تأیید نمی‌کند.

وزارت مالیه می‌گوید که هنوز روشن نیست که کمک‌های جامعۀ جهانی در نشست ژنیو کاهش خواهند یافت یا نه.

شمروزخان مسجدی، سخن‌‎گوی وزارت مالیه بیان داشت: «هیچ نوع وضاحتی، هیچ نوع کلماتی و یا هیچ نوع مجلسی نشده‌است که در آنجا ما شاهد این باشیم که کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد.»

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل می‌گوید که بخش بزرگ درآمدهای واردات به افغانستان، به خزانۀ حکومت واریز نمی‌شوند و حکومت با مبارزه با فساد در این بخش و افزون بر آن سرمایه‌گذاری در معادن و استفاده مؤثر از موقعیت جغرافیایی‌اش می‌تواند درآمدهای داخلی‌اش را افزایش دهد.

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در حالی از کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان خبر می‌دهد که بربنیاد بررسی‌های این نهاد، افغانستان نیازمند افزایش سی درصدی در کمک‌های جامعه جهانی است تا وضع اقتصادی این کشور بدتر نشود.

هم‌رسانی کنید