Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش پاکستان برای ساخت ۱۲ بازارچه مرزی در امتداد خط دیورند

قرار است ۱۲ بازارچه مرزی در امتداد خط دیورند میان افغانستان و پاکستان ایجاد شوند.

سفارت پاکستان در یک خبرنامهء گفته است که برای تقویت اقتصاد محلی، قرار است که نخستین بازارچه مرزی با افغانستان تا حدود دو ماه دیگر در منطقه "کورم اجنسی" ساخته شوند. 

فدراسیون اتاق های افغانستان با درنظرداشت چالش های کنونی در گذرگاه ها میان کشور، ایجاد بازارچه های مشترک را زمینه ساز افزایش دادوستد غیر رسمی میان دو کشور میدانند.

بربنیاد خبرنامه سفارت پاکستان درکابل ، برای حمایت ازباشنده گان مرزی ، بهبود اقتصاد محلی وجلوگیری ازقاچاق کالاها درمرزها قراراست که دوازده بازارچه بزرگ درمرزهای مشترک افغانستان وپاکستان ایجاد شوند.
دراین خبرنامه آمده است که طرح ایجاد این بازارچه ها با انواع کالاهای که دربازارچه های مشترک خرید وفروش خواهند شد، با حکومت افغانستان شریک شده است.

سخی احمد پیمان  معاون فدراسیون اتاق های افغانستان گفت: «نتیجه بازارچه های مشترک را ما در مرزهای ایران و افغانستان، مرزهای غربی خود دیدیم که چه نتیجه یی را به بار آورد. تکرار آن با مرزهای پاکستان، بازارچه های مشترک، من فکر می کنم که دوباره بعضی از سکتورهای ما متضرر خواهد شد.»

این درحالیست که بخش خصوصی وجود بازارچه های مرزی با ایران را سبب رکود بخشی ازکارخانه های تولیدی درهرات میداند ومیگوید که اگر این روند درمرز با پاکستان نیز رویدست گرفته شود این کار گذشته ازصدمه زدن به تولیدات داخلی درشرق کشور، زمینه ها را برای افزایش قاچاق فراهم خواهند ساخت .

سید زمان هاشمی رییس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت: «این یک ضربه بسیار کلان به سکتور خصوصی افغانستان و به رشد صنعت در حال رشد افغانستان است.»

اما وزارت صنعت وتجارت میگوید که تا کنون دراین باره جزئیات با این وزارت شریک نشده اند.

فواد احمدی  سخنگوی وزارت صنعت وتجارت گفت: «هنوز به صورت رسمی با وزارت صنعت و تجارت که قرار است جمهوری اسلامی پاکستان بازارچه های مشترک مرزی را با افغانستان ایجاد کند، نرسیده.»

بربنیاد آمارهای داده شده ازسوی فدراسیون اتاق های افغانستان با درنظرداشت مشکلات اخیر بازرگانی با پاکستان  وایران سالانه به اندازه حجم بازرگانی رسمی بازرگانی  غیر رسمی با این کشورها تخمین شده است وایجاد بازارچه های مرزی با نبود مدیریت ونظارت درست ازآنها، روند قاچاق کالاها را تشدید خواهند کرد.

تلاش پاکستان برای ساخت ۱۲ بازارچه مرزی در امتداد خط دیورند

سخنگوی وزارت صنعت وتجارت می گوید که تا کنون دراین باره جزئیات با این وزارت شریک نشده اند.

تصویر بندانگشتی

قرار است ۱۲ بازارچه مرزی در امتداد خط دیورند میان افغانستان و پاکستان ایجاد شوند.

سفارت پاکستان در یک خبرنامهء گفته است که برای تقویت اقتصاد محلی، قرار است که نخستین بازارچه مرزی با افغانستان تا حدود دو ماه دیگر در منطقه "کورم اجنسی" ساخته شوند. 

فدراسیون اتاق های افغانستان با درنظرداشت چالش های کنونی در گذرگاه ها میان کشور، ایجاد بازارچه های مشترک را زمینه ساز افزایش دادوستد غیر رسمی میان دو کشور میدانند.

بربنیاد خبرنامه سفارت پاکستان درکابل ، برای حمایت ازباشنده گان مرزی ، بهبود اقتصاد محلی وجلوگیری ازقاچاق کالاها درمرزها قراراست که دوازده بازارچه بزرگ درمرزهای مشترک افغانستان وپاکستان ایجاد شوند.
دراین خبرنامه آمده است که طرح ایجاد این بازارچه ها با انواع کالاهای که دربازارچه های مشترک خرید وفروش خواهند شد، با حکومت افغانستان شریک شده است.

سخی احمد پیمان  معاون فدراسیون اتاق های افغانستان گفت: «نتیجه بازارچه های مشترک را ما در مرزهای ایران و افغانستان، مرزهای غربی خود دیدیم که چه نتیجه یی را به بار آورد. تکرار آن با مرزهای پاکستان، بازارچه های مشترک، من فکر می کنم که دوباره بعضی از سکتورهای ما متضرر خواهد شد.»

این درحالیست که بخش خصوصی وجود بازارچه های مرزی با ایران را سبب رکود بخشی ازکارخانه های تولیدی درهرات میداند ومیگوید که اگر این روند درمرز با پاکستان نیز رویدست گرفته شود این کار گذشته ازصدمه زدن به تولیدات داخلی درشرق کشور، زمینه ها را برای افزایش قاچاق فراهم خواهند ساخت .

سید زمان هاشمی رییس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری گفت: «این یک ضربه بسیار کلان به سکتور خصوصی افغانستان و به رشد صنعت در حال رشد افغانستان است.»

اما وزارت صنعت وتجارت میگوید که تا کنون دراین باره جزئیات با این وزارت شریک نشده اند.

فواد احمدی  سخنگوی وزارت صنعت وتجارت گفت: «هنوز به صورت رسمی با وزارت صنعت و تجارت که قرار است جمهوری اسلامی پاکستان بازارچه های مشترک مرزی را با افغانستان ایجاد کند، نرسیده.»

بربنیاد آمارهای داده شده ازسوی فدراسیون اتاق های افغانستان با درنظرداشت مشکلات اخیر بازرگانی با پاکستان  وایران سالانه به اندازه حجم بازرگانی رسمی بازرگانی  غیر رسمی با این کشورها تخمین شده است وایجاد بازارچه های مرزی با نبود مدیریت ونظارت درست ازآنها، روند قاچاق کالاها را تشدید خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید