Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک جهانی روند پرداخت ۲۰۰میلیون دالر را به افغانستان متوقف ساخت

بانک جهانی اعلام کرده‌است که روند پرداخت ۲۰۰میلیون دالر به افغانستان را متوقف ساخته‌است.

هنری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان در نامه‌یی به رییس‌جمهور غنی علت پرداخته نشدن ۱۸۰ میلیون دالر این بستۀ کمکی را فراهم نشدن آمار و اطلاعات در پیوند با اقتصاد کُل از سوی بانک مرکزی گفته‌است.

رییس بانک جهانی در این نامه از  بی‌ پاسخ ماندن چندین درخواست کتبی این بانک از بانک مرکزی سخن زده‌است و خواهان مداخلۀ ریاست‌جمهوری در این روند شده‌است.

در این نامه، علت پرداخته نشدن ۲۰ میلیون دالر دیگر تعدیلات اخیر در قانون مشارکت عامه و‌ خصوصی گفته شده‌است که بر بنیاد این تعدیلات، مدیریت پروژه‌های مشترک عامه و خصوصی از وزارت مالیه به ادارۀ امور ریاست‌جمهوری (واحد تسهیل سرمایه گذاری در ادارۀ ‌ریاست‌جمهوری)، سپرده شده‌است.

بانک جهانی امسال در مجموع ۶۰۰ میلیون دالر به افغانستان تعهد کرده‌است.

از این میان تا کنون ۴۰۰ میلیون دالر آن، به حکومت افغانستان پرداخته شده‌است.

بانک جهانی روند پرداخت ۲۰۰میلیون دالر را به افغانستان متوقف ساخت

بانک جهانی در نامه‌یی از بی‌ پاسخ ماندن چندین درخواست کتبی این بانک از بانک مرکزی افغانستان، سخن زده‌است.

Thumbnail

بانک جهانی اعلام کرده‌است که روند پرداخت ۲۰۰میلیون دالر به افغانستان را متوقف ساخته‌است.

هنری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان در نامه‌یی به رییس‌جمهور غنی علت پرداخته نشدن ۱۸۰ میلیون دالر این بستۀ کمکی را فراهم نشدن آمار و اطلاعات در پیوند با اقتصاد کُل از سوی بانک مرکزی گفته‌است.

رییس بانک جهانی در این نامه از  بی‌ پاسخ ماندن چندین درخواست کتبی این بانک از بانک مرکزی سخن زده‌است و خواهان مداخلۀ ریاست‌جمهوری در این روند شده‌است.

در این نامه، علت پرداخته نشدن ۲۰ میلیون دالر دیگر تعدیلات اخیر در قانون مشارکت عامه و‌ خصوصی گفته شده‌است که بر بنیاد این تعدیلات، مدیریت پروژه‌های مشترک عامه و خصوصی از وزارت مالیه به ادارۀ امور ریاست‌جمهوری (واحد تسهیل سرمایه گذاری در ادارۀ ‌ریاست‌جمهوری)، سپرده شده‌است.

بانک جهانی امسال در مجموع ۶۰۰ میلیون دالر به افغانستان تعهد کرده‌است.

از این میان تا کنون ۴۰۰ میلیون دالر آن، به حکومت افغانستان پرداخته شده‌است.

هم‌رسانی کنید