Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار نماینده گان مجلس از مسدود کردن کد ۹۱

پس از انتقادها از چه گونه گی مصارف کد ۹۱ کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان می گوید که در بودجه سال ۱۴۰۰ این کد را بسته خواهد کرد. 

از سوی دیگر شماری ازاعضای مجلس به علت اتهام های فساد در کد ۹۱ امضا گرد آوری کردند تا کمیسیون ویژه نظارت از عملکرد حکومت ساخته شود. 

ناهید فرید، مجلس نماینده گان، گفت: «مجلس نماینده گان مصمم تر از همیشه باید جلو فساد دزدان و چپاولگران بودجه ملی و کد نود و یک را بگیرد.»
 
اما شماری دیگر می گویند که کمیسیون ویژه نباید در باره یک مورد مشخص ایجاد شود و این کمیسیون باید همه اتهام های فساد را در حکومت بررسی کند. 

کمیسیون مالی و بودجه دو هفته وقت می خواهد تا گزارشی را درباره چه گونه گی مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در کد ۹۱به نشست عمومی بیاورد اما این کمیسیون می گوید که در بودجه سال ۱۴۰۰  کد نود یک را بسته خواهد کرد. 

در همین حال برخی از اعضای مجلس حکومت را به ناتوانی متهم می سازند و می گویند که معاون اول رییس جمهور به مسوولان امنیتی گفته است که به اعضای مجلس پاسخگو نباشند. 

اما معاونیت نخست ریاست جمهوری می گوید که آنان به شورای ملی حرمت دارند اما اعضای مجلس پرسش های شان را از مسوولان نهادهای امنیتی بپرسند. 

رضوان مراد، رییس مطبوعات و ارتباطات معاونیت نخست ریاست جمهوری، گفت: «تقاضا و منطق قانون این است که مسوولان این اداره ها در صورت موجودیت کدام معلومات آن را با نماینده گان مردم شریک سازند.»

هفته پیش روزانامه اطلاعات روز از حیف ومیل شدن میلیون ها افغانی از سوی شماری از نهادهای حکومتی در کد ۹۱ سال ۱۳۹۸گزارش داد اما سخنگوی رییس جمهور این گزارش را نادرست گفته است.

هشدار نماینده گان مجلس از مسدود کردن کد ۹۱

شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که کمیسیون ویژه نباید در باره یک مورد مشخص ایجاد شود.

تصویر بندانگشتی

پس از انتقادها از چه گونه گی مصارف کد ۹۱ کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان می گوید که در بودجه سال ۱۴۰۰ این کد را بسته خواهد کرد. 

از سوی دیگر شماری ازاعضای مجلس به علت اتهام های فساد در کد ۹۱ امضا گرد آوری کردند تا کمیسیون ویژه نظارت از عملکرد حکومت ساخته شود. 

ناهید فرید، مجلس نماینده گان، گفت: «مجلس نماینده گان مصمم تر از همیشه باید جلو فساد دزدان و چپاولگران بودجه ملی و کد نود و یک را بگیرد.»
 
اما شماری دیگر می گویند که کمیسیون ویژه نباید در باره یک مورد مشخص ایجاد شود و این کمیسیون باید همه اتهام های فساد را در حکومت بررسی کند. 

کمیسیون مالی و بودجه دو هفته وقت می خواهد تا گزارشی را درباره چه گونه گی مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در کد ۹۱به نشست عمومی بیاورد اما این کمیسیون می گوید که در بودجه سال ۱۴۰۰  کد نود یک را بسته خواهد کرد. 

در همین حال برخی از اعضای مجلس حکومت را به ناتوانی متهم می سازند و می گویند که معاون اول رییس جمهور به مسوولان امنیتی گفته است که به اعضای مجلس پاسخگو نباشند. 

اما معاونیت نخست ریاست جمهوری می گوید که آنان به شورای ملی حرمت دارند اما اعضای مجلس پرسش های شان را از مسوولان نهادهای امنیتی بپرسند. 

رضوان مراد، رییس مطبوعات و ارتباطات معاونیت نخست ریاست جمهوری، گفت: «تقاضا و منطق قانون این است که مسوولان این اداره ها در صورت موجودیت کدام معلومات آن را با نماینده گان مردم شریک سازند.»

هفته پیش روزانامه اطلاعات روز از حیف ومیل شدن میلیون ها افغانی از سوی شماری از نهادهای حکومتی در کد ۹۱ سال ۱۳۹۸گزارش داد اما سخنگوی رییس جمهور این گزارش را نادرست گفته است.

هم‌رسانی کنید