Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش وزارت مالیه برای گردآوری بدهی‌های نهادهای دولتی و خصوصی

وزارت مالیه میگوید که تا چند روز دیگر پنج میلیارد افغانی بدهی شرکت های خصوصی وتصدی های دولتی را گردآوری خواهد کرد.

مسوولان این وزارت میگویند که بربنیاد هدایت رییس جمهور تمام شرکت های خصوصی و دولتی یی که به حکومت بدهکار استند ، مکلف اند بدهی هایشان را به این وزارت بپردازند.

در این میان ازشرکت های روشن، کام ایر، افغان تیلی کام وشرکت توسعه ملی خواسته شده است که تمام بدهی های شان را با حکومت تصفیه کند.

اما مسوولان شماری ازاین شرکت ها این اقدام حکومت را غیر عادلانه وبه زیان شرکت ها میدانند.

گردآوری یکباره گی بدهی های مالیاتی وغیر مالیاتی از شرکت های بزرگ ازجمله کام ایر،روشن، افغان تیلکام وشرکت توسعه ملی پس ازآن درارگ بلند شد که رییس جمهور میزان درآمد های امسال وزارت مالیه را بررسی واز کاهش این درآمد ها نارضایتی اش را ابرازکرد.

دراین خبرنامه ارگ رییس جمهور به وزارت مالیه هدایت داده است که برای افزایش درآمد های ملی امسال بی درنگ ، بدهی هایش را گردآوری کند.

فرید نوخت آمر مطبوعات در وزارت مالیه گفت: «شرکت های خصوصی و شماری از شرکت ها و تصدی های دولتی از بابت مالیات عوایدی و غیرعوایدی در حدود پنج میلیارد افغانی باقی داری دارند. این باقی داری های شان الا ختم سال مالی تصفیه و بخ حساب دولت انتفال خواهد یافت.»

اما مسوولان شرکت کام ایر میگویندکه بخشی زیادی ازبدهی هایشان را به حکومت پرداخته اند و با وجود زیان های هنگفتی امسال که به این شرکت رسیده است اگر حکومت برحصول بدهی هایش تأکید کند این شرکت ناگذیردوهواپیمایش را به اختیار وزارت مالیه بدهد.

فرید پیکار معاون شرکت کام ایر گفت: «شرایطی که امروز ایجاب می کند که ما عواید ما پایید آمده تقریبا شصت درصد، همرای ما باید مطابق به مواد قانون قسط نمایند.»

شفیع شریفی مسوول ارتباطات شرکت روشن گفت: «ماه حمل سال جاری یک توافقنامه پنج ساله را با وزارت مالیه به اساس قانون تحصیل باقیات امضا کردیم که در طی پنج سال به طور اقساط این پرداخت های مالیات دولت صورت می گیرد.»

ازسویی هم بربنیاد خبرنامه ارگ رییس جمهور در نشست اخیر بورد عالی عواید ملی ازنرسیدن وزارت مالیه به هدف تعیین شده یی درآمد های امسال مالی نارضایتی اش را ابراز کرده است وگفته است که  درگرداوری درآمد ها هرگونهء انعطاف پذیری قابل قبول نخواهند بود.

تلاش وزارت مالیه برای گردآوری بدهی‌های نهادهای دولتی و خصوصی

مسوولان شماری از این شرکت ها این اقدام حکومت را غیر عادلانه وبه زیان شرکت ها میدانند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه میگوید که تا چند روز دیگر پنج میلیارد افغانی بدهی شرکت های خصوصی وتصدی های دولتی را گردآوری خواهد کرد.

مسوولان این وزارت میگویند که بربنیاد هدایت رییس جمهور تمام شرکت های خصوصی و دولتی یی که به حکومت بدهکار استند ، مکلف اند بدهی هایشان را به این وزارت بپردازند.

در این میان ازشرکت های روشن، کام ایر، افغان تیلی کام وشرکت توسعه ملی خواسته شده است که تمام بدهی های شان را با حکومت تصفیه کند.

اما مسوولان شماری ازاین شرکت ها این اقدام حکومت را غیر عادلانه وبه زیان شرکت ها میدانند.

گردآوری یکباره گی بدهی های مالیاتی وغیر مالیاتی از شرکت های بزرگ ازجمله کام ایر،روشن، افغان تیلکام وشرکت توسعه ملی پس ازآن درارگ بلند شد که رییس جمهور میزان درآمد های امسال وزارت مالیه را بررسی واز کاهش این درآمد ها نارضایتی اش را ابرازکرد.

دراین خبرنامه ارگ رییس جمهور به وزارت مالیه هدایت داده است که برای افزایش درآمد های ملی امسال بی درنگ ، بدهی هایش را گردآوری کند.

فرید نوخت آمر مطبوعات در وزارت مالیه گفت: «شرکت های خصوصی و شماری از شرکت ها و تصدی های دولتی از بابت مالیات عوایدی و غیرعوایدی در حدود پنج میلیارد افغانی باقی داری دارند. این باقی داری های شان الا ختم سال مالی تصفیه و بخ حساب دولت انتفال خواهد یافت.»

اما مسوولان شرکت کام ایر میگویندکه بخشی زیادی ازبدهی هایشان را به حکومت پرداخته اند و با وجود زیان های هنگفتی امسال که به این شرکت رسیده است اگر حکومت برحصول بدهی هایش تأکید کند این شرکت ناگذیردوهواپیمایش را به اختیار وزارت مالیه بدهد.

فرید پیکار معاون شرکت کام ایر گفت: «شرایطی که امروز ایجاب می کند که ما عواید ما پایید آمده تقریبا شصت درصد، همرای ما باید مطابق به مواد قانون قسط نمایند.»

شفیع شریفی مسوول ارتباطات شرکت روشن گفت: «ماه حمل سال جاری یک توافقنامه پنج ساله را با وزارت مالیه به اساس قانون تحصیل باقیات امضا کردیم که در طی پنج سال به طور اقساط این پرداخت های مالیات دولت صورت می گیرد.»

ازسویی هم بربنیاد خبرنامه ارگ رییس جمهور در نشست اخیر بورد عالی عواید ملی ازنرسیدن وزارت مالیه به هدف تعیین شده یی درآمد های امسال مالی نارضایتی اش را ابراز کرده است وگفته است که  درگرداوری درآمد ها هرگونهء انعطاف پذیری قابل قبول نخواهند بود.

هم‌رسانی کنید