Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از آغاز ماۀ آیندۀ میلادی پروازهای کابل-دهلی انحصاری می‌شود

از آغاز ماۀ آیندۀ میلادی، پروازهای کابل-دهلی و دهلی-کابل منحصر به شرکت هوانوردی آریانا خواهند شد.

ادارۀ هوانوردی ملکی در مکتوبی به شرکت هوانوردی کام ایر هشدار داده‌است که هرگاه پروازهایش را در این مسیر قطع نکند، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.

ادارۀ هوانوردی ملکی در این مکتوب که چهار روز پیش به شرکت کام ایر فرستاده‌است، گفته‌است که هند و افغانستان توافق کرده‌‎اند که تا پایان دورۀ قرنطین، پروازها میان کابل و دهلی به‌گونۀ انحصاری از سوی شرکت‌های دولتی دو کشور انجام شوند.

شرکت کام‌ایر ادعا می‌کند که چنین توافقت‌نامه‌یی اصلأ وجود ندارد.

سلیمان عمر،  آمر تجارتی شرکت هوانوردی کام ایر گفت: «گپ بر می‌گردد به شکایت‌هایی که شرکت هوانوردی آریانا داشته. گویا که این پرنسیپل فقط به شرکت‌های هوانوردی دولتی معرفی شده و مستحق این امیتاز فقط شرکت‌های دولتی است که خلاف پرنسیپلی است که از سوی دولت هند معرفی شده و هیچ جایی گفته نشده که فقط شرکت‌های دولتی باشند.»

بربنیاد صفحۀ انترنتی وزارت هوانوردی هند، این کشور همزمان با از سرگیری پروازها، اصولی را زیرنام «ایر ترانسپورت ببل» به هدف مدیریت پروازها در دورۀ کرونا وضع کرد که در آن ظاهرأ بر محدود ساختن مسافران پرداخته شده‌است نه ممنوع ساختن شرکت‌ها.

سلیمان عمر افزود: «اگر ما مستحق نمی‌بودیم پس کشوری که همین پرنسیپل را تطبیق کرده و معرفی کرده که دولت هند است، آن‌ها ما را اجازه نمی‌دادند که به هند پرواز داشته باشیم.»

عبدالواسع حیدری، آگاۀ امور اقتصادی نیز افزود: «انحصار نه تنها که با ماهیت نظام بازار در تضاد است بلکه در قوانین افغاسنان در کُد جزای افغانستان انحصار جرم پنداشته شده‌است.»

شرکت هوانوردی آریانا در این باره با اشاره به همان تفاهم‌نامه‌یی که در مکتوب ادارۀ هوانوردی آریانا از آن سخن زده شده‌است، بر مجوز بودن شرکت آریانا از افغانستان برای انجام پروازها میان کابل-دهلی تأکید می‌ورزد.

اما شرکت هوانوردی کام‌ایر می‌گوید که توقف پروازهای این شرکت نه تنها انتقال مسافران را، بل صادرات افغانستان و نیز چگونگی پرداخت مالیات و بدیهی‌های این شرکت را نیز متأثر خواهد ساخت.

شفیق سکندری، رییس دبیرخانه فدراسیون اتاق‌های افغانستان تصریح کرد: «بخش بزرگ از صادرات ما از راه دهلیز هوایی به هند از طریق شرکت هوانوردی کام ایر صورت می‌گیرد. توقف پروازها یک ضربه اقتصادی به تمام سکتور خصوصی خواهد بود.»

دیدگاۀ ادارۀ هوانوردی ملکی را در این باره بدست آورده نتوانستیم.

روشن نیست که هرگاه افغانستان و هند به توافقی دراین باره دست یافته اند چرا ادارۀ هوانوردی در نزدیک به سه ماه پسین خاموش بوده‌است و مانع پروازهای شرکت کام ایر به هند نشده‌است.

از آغاز ماۀ آیندۀ میلادی پروازهای کابل-دهلی انحصاری می‌شود

شرکت هوانوردی کام‌ایر می‌گوید که توقف پروازهای این شرکت نه تنها انتقال مسافران را، بل صادرات افغانستان و نیز چگونگی پرداخت مالیات و بدیهی‌های این شرکت را نیز متأثر خواهد ساخت.

Thumbnail

از آغاز ماۀ آیندۀ میلادی، پروازهای کابل-دهلی و دهلی-کابل منحصر به شرکت هوانوردی آریانا خواهند شد.

ادارۀ هوانوردی ملکی در مکتوبی به شرکت هوانوردی کام ایر هشدار داده‌است که هرگاه پروازهایش را در این مسیر قطع نکند، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.

ادارۀ هوانوردی ملکی در این مکتوب که چهار روز پیش به شرکت کام ایر فرستاده‌است، گفته‌است که هند و افغانستان توافق کرده‌‎اند که تا پایان دورۀ قرنطین، پروازها میان کابل و دهلی به‌گونۀ انحصاری از سوی شرکت‌های دولتی دو کشور انجام شوند.

شرکت کام‌ایر ادعا می‌کند که چنین توافقت‌نامه‌یی اصلأ وجود ندارد.

سلیمان عمر،  آمر تجارتی شرکت هوانوردی کام ایر گفت: «گپ بر می‌گردد به شکایت‌هایی که شرکت هوانوردی آریانا داشته. گویا که این پرنسیپل فقط به شرکت‌های هوانوردی دولتی معرفی شده و مستحق این امیتاز فقط شرکت‌های دولتی است که خلاف پرنسیپلی است که از سوی دولت هند معرفی شده و هیچ جایی گفته نشده که فقط شرکت‌های دولتی باشند.»

بربنیاد صفحۀ انترنتی وزارت هوانوردی هند، این کشور همزمان با از سرگیری پروازها، اصولی را زیرنام «ایر ترانسپورت ببل» به هدف مدیریت پروازها در دورۀ کرونا وضع کرد که در آن ظاهرأ بر محدود ساختن مسافران پرداخته شده‌است نه ممنوع ساختن شرکت‌ها.

سلیمان عمر افزود: «اگر ما مستحق نمی‌بودیم پس کشوری که همین پرنسیپل را تطبیق کرده و معرفی کرده که دولت هند است، آن‌ها ما را اجازه نمی‌دادند که به هند پرواز داشته باشیم.»

عبدالواسع حیدری، آگاۀ امور اقتصادی نیز افزود: «انحصار نه تنها که با ماهیت نظام بازار در تضاد است بلکه در قوانین افغاسنان در کُد جزای افغانستان انحصار جرم پنداشته شده‌است.»

شرکت هوانوردی آریانا در این باره با اشاره به همان تفاهم‌نامه‌یی که در مکتوب ادارۀ هوانوردی آریانا از آن سخن زده شده‌است، بر مجوز بودن شرکت آریانا از افغانستان برای انجام پروازها میان کابل-دهلی تأکید می‌ورزد.

اما شرکت هوانوردی کام‌ایر می‌گوید که توقف پروازهای این شرکت نه تنها انتقال مسافران را، بل صادرات افغانستان و نیز چگونگی پرداخت مالیات و بدیهی‌های این شرکت را نیز متأثر خواهد ساخت.

شفیق سکندری، رییس دبیرخانه فدراسیون اتاق‌های افغانستان تصریح کرد: «بخش بزرگ از صادرات ما از راه دهلیز هوایی به هند از طریق شرکت هوانوردی کام ایر صورت می‌گیرد. توقف پروازها یک ضربه اقتصادی به تمام سکتور خصوصی خواهد بود.»

دیدگاۀ ادارۀ هوانوردی ملکی را در این باره بدست آورده نتوانستیم.

روشن نیست که هرگاه افغانستان و هند به توافقی دراین باره دست یافته اند چرا ادارۀ هوانوردی در نزدیک به سه ماه پسین خاموش بوده‌است و مانع پروازهای شرکت کام ایر به هند نشده‌است.

هم‌رسانی کنید