تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گفته‌های چندگانه دربارۀ انحصاری شدن پروازها به هند

مسؤولان ادارۀ هوانوردی می‌گویند که انحصاری شدن پروازهای شرکت هوانوردی «آریانا» به هند تصمیم حکومت هند است، اما یک صفحۀ انترنتی از هوانوردی هند نشان می‌دهد که در تصمیم نهایی، کدام شرکتی از سوی افغانستان برای ادامۀ پروازها به هند مشخص نشده‌است.

ادارۀ هوانوردی افغانستان، اخیرأ در یک نامۀ رسمی اعلام کرد که از آغاز ماۀ آیندۀ میلادی پروازهای کابل-دهلی و دهلی-کابل منحصر به شرکت هوانوردی آریانا خواهد شد.

در پی این تصمیم، ادارۀ هوانوردی ملکی در مکتوبی، به شرکت هوانوردی «کام‌ایر» هشدار داد که پروازهایش را به هند قطع کند.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس ادارۀ هوانوردی گفت: «این تصمیم حکومت هند بوده که از دو کشور شرکت‌های "نشنل کریر" یعنی ازهند «ایر اندیا» و از افغانستان شرکت «آریانا» با شرایط خاص، افراد مشخص شده را حمل و نقل کنند.»

سلیم رحیمی، معاون بازرگانی شرکت هوانوردی آریانا نیز گفت: «تصمیم گرفته‌ شده‌است که شرکت‌های دولتی هوانوردی دو کشور انتقالات را انجام می‌دهند.»

مسؤولان شرکت کام ایر اما می‌گویند که هند به هردو شرکت - آریانا و کام ایر - اجازه پرواز به این کشور را داده‌است.

فرید پیکار، معاون شرکت هوانوردی کام ایر بیان داشت: «این تصمیم‌ها بسیار زیان وارد می‌کند؛ چون از طرف هند هم شرکت آریانا و هم شرکت کام ایر اجازۀ پرواز دارند؛ از اول جنوری.»

مسؤولان انجمن حمایت از هوانوردی می‌گویند که با درنظرداشت مشکلات موجود فرا راه شرکت‌های هوانوردی در کشور، انحصار خدمات از سوی حکومت، این شرکت‌ها را با چالش‌های بزرگ روبه‌رو خواهد ساخت.

شاه محمود حبیبی، رییس انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان اظهار داشت: «به‌نظر ما این چنین تصمیم‌‎ها زیان‌بارهستند و به‌جای آن باید هردو شرکت اجازه داشته باشند که کار کنند؛ در غیر آن این شرکت‌ها از پا میفتند.»

شرکت هوانوردی کام ایر، این کار ادارۀ هوانوردی ملکی را غیرقانونی می‌داند و از پیامدهای زیان‌بار اقتصادی آن هشدار می‌دهد.

گفته‌های چندگانه دربارۀ انحصاری شدن پروازها به هند

مسؤولان شرکت کام ایر اما می‌گویند که هند به هردو شرکت - آریانا و کام ایر - اجازه پرواز به این کشور را داده‌است.

Thumbnail

مسؤولان ادارۀ هوانوردی می‌گویند که انحصاری شدن پروازهای شرکت هوانوردی «آریانا» به هند تصمیم حکومت هند است، اما یک صفحۀ انترنتی از هوانوردی هند نشان می‌دهد که در تصمیم نهایی، کدام شرکتی از سوی افغانستان برای ادامۀ پروازها به هند مشخص نشده‌است.

ادارۀ هوانوردی افغانستان، اخیرأ در یک نامۀ رسمی اعلام کرد که از آغاز ماۀ آیندۀ میلادی پروازهای کابل-دهلی و دهلی-کابل منحصر به شرکت هوانوردی آریانا خواهد شد.

در پی این تصمیم، ادارۀ هوانوردی ملکی در مکتوبی، به شرکت هوانوردی «کام‌ایر» هشدار داد که پروازهایش را به هند قطع کند.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس ادارۀ هوانوردی گفت: «این تصمیم حکومت هند بوده که از دو کشور شرکت‌های "نشنل کریر" یعنی ازهند «ایر اندیا» و از افغانستان شرکت «آریانا» با شرایط خاص، افراد مشخص شده را حمل و نقل کنند.»

سلیم رحیمی، معاون بازرگانی شرکت هوانوردی آریانا نیز گفت: «تصمیم گرفته‌ شده‌است که شرکت‌های دولتی هوانوردی دو کشور انتقالات را انجام می‌دهند.»

مسؤولان شرکت کام ایر اما می‌گویند که هند به هردو شرکت - آریانا و کام ایر - اجازه پرواز به این کشور را داده‌است.

فرید پیکار، معاون شرکت هوانوردی کام ایر بیان داشت: «این تصمیم‌ها بسیار زیان وارد می‌کند؛ چون از طرف هند هم شرکت آریانا و هم شرکت کام ایر اجازۀ پرواز دارند؛ از اول جنوری.»

مسؤولان انجمن حمایت از هوانوردی می‌گویند که با درنظرداشت مشکلات موجود فرا راه شرکت‌های هوانوردی در کشور، انحصار خدمات از سوی حکومت، این شرکت‌ها را با چالش‌های بزرگ روبه‌رو خواهد ساخت.

شاه محمود حبیبی، رییس انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان اظهار داشت: «به‌نظر ما این چنین تصمیم‌‎ها زیان‌بارهستند و به‌جای آن باید هردو شرکت اجازه داشته باشند که کار کنند؛ در غیر آن این شرکت‌ها از پا میفتند.»

شرکت هوانوردی کام ایر، این کار ادارۀ هوانوردی ملکی را غیرقانونی می‌داند و از پیامدهای زیان‌بار اقتصادی آن هشدار می‌دهد.

هم‌رسانی کنید