تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بودجه سال نو هجری خورشیدی از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (چهارشنبه، ۱۰ جدی) بودجه سال ۱۴۰۰هجری خورشیدی را رد کرد.

اعضای این مجلس، بیرون کردن ۱ هزار و ۱۳۱ پروژۀ ولایتی، درنظر گرفتن "بیش از ۱۳ میلیارد افغانی در کد احتیاط که روشن نیست در کجا هزینه می‌شود، جادادن بیش از ۲میلیارد افغانی بار دیگر به کدهای ۹۱ و ۹۲ از مشکلات این بودجه عنوان کرده‌اند.

بیشتر از یک ماه پیش، مسودۀ بودجۀ سال ۱۴۰۰ پس از تأییدی کابینه، به مجلس نماینده‌گان فرستاده شد.

در این مسوده، مجموع بودجۀ ملی ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی درنظر گرفته شده‌است که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۵۶.۳میلیارد افغانی دیگر آن بودجۀ توسعه‌یی است.

کد ۹۱

حدود دو هفته پیش و پس از انتقادها از چه‌گونه‌گی مصارف کد ۹۱، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت که در بودجه سال۱۴۰۰، این کد را بسته خواهد کرد.

حدود سه هفته پیش، روزنامۀ اطلاعات روز از حیف‌ومیل شدن میلیون‌ها افغانی از سوی شماری از نهادهای حکومتی در کد ۹۱ سال ۱۳۹۸گزارش داد، اما حکومت این گزارش را نادرست خواند.

بر بنیاد این گزارش، بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ هزار افغانی از کد ۹۱ در سال مالی  ۱۳۹۸برای مصارف شخصی شماری از مقام و نهادهای دولتی، مصرف شده‌است که تنها بیش از یک ۱۲۹ میلیون افغانی آن برای کرایه خانه، کرایه موتر، پول دسترخوان و معاش های امتیازی ۱۵ تن از مقام‌های دولتی و دفترهای شان، هزینه شده‌است.

بودجه سال نو هجری خورشیدی از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد

یکی از مشکلات این بودجه، بیرون کردن ۱ هزار و ۱۳۱ پروژۀ ولایتی، عنوان شده‌‌است.

Thumbnail

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (چهارشنبه، ۱۰ جدی) بودجه سال ۱۴۰۰هجری خورشیدی را رد کرد.

اعضای این مجلس، بیرون کردن ۱ هزار و ۱۳۱ پروژۀ ولایتی، درنظر گرفتن "بیش از ۱۳ میلیارد افغانی در کد احتیاط که روشن نیست در کجا هزینه می‌شود، جادادن بیش از ۲میلیارد افغانی بار دیگر به کدهای ۹۱ و ۹۲ از مشکلات این بودجه عنوان کرده‌اند.

بیشتر از یک ماه پیش، مسودۀ بودجۀ سال ۱۴۰۰ پس از تأییدی کابینه، به مجلس نماینده‌گان فرستاده شد.

در این مسوده، مجموع بودجۀ ملی ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی درنظر گرفته شده‌است که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۵۶.۳میلیارد افغانی دیگر آن بودجۀ توسعه‌یی است.

کد ۹۱

حدود دو هفته پیش و پس از انتقادها از چه‌گونه‌گی مصارف کد ۹۱، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت که در بودجه سال۱۴۰۰، این کد را بسته خواهد کرد.

حدود سه هفته پیش، روزنامۀ اطلاعات روز از حیف‌ومیل شدن میلیون‌ها افغانی از سوی شماری از نهادهای حکومتی در کد ۹۱ سال ۱۳۹۸گزارش داد، اما حکومت این گزارش را نادرست خواند.

بر بنیاد این گزارش، بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ هزار افغانی از کد ۹۱ در سال مالی  ۱۳۹۸برای مصارف شخصی شماری از مقام و نهادهای دولتی، مصرف شده‌است که تنها بیش از یک ۱۲۹ میلیون افغانی آن برای کرایه خانه، کرایه موتر، پول دسترخوان و معاش های امتیازی ۱۵ تن از مقام‌های دولتی و دفترهای شان، هزینه شده‌است.

هم‌رسانی کنید