تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تقابل حکومت و پارلمان روی سند بودجه سال روان مالی

رییس و شماری از اعضای مجلس نماینده گان، رییس جمهور را به ناآگاهی از مواد قانون اساسی در باره صلاحیت های مجلس نماینده گان متهم می سازند ومی گویند که رییس جمهوردر باره جا دادن پروژه ها در بودجه سال مالی ۱۴۰۰ عوام فریبی می کند.

از سوی دیگر دبیرکمیسیون مالی و بودجه مجلس می گوید، در حالی که حکومت بیش از سی و شش میلیارد افغانی از صندوق بین المللی پول قرض می گیرد اما در بودجه عادی میلیون ها افغانی را برای خرید موتر های زرهی جاداده است.

رییس مجلس نماینده گان هشدار میدهد تا زمانی که سند بودجه اصلاح نشود آنان هرسندی که به مجلس فرستاده شود را رد می کنند و به تعطیلات زمستانی نمی روند. 

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «این دیدگاه تاریک بی خبری از قانون، مواد ۷۵، ۹۰، ۹۸، ۹۹ قانون اساسی می باشد.»

قاضی نذیر احمد حنفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس نماینده گان، گفت: «مشرانو جرگه فقط حق مشوره دارد و رییس جمهور حق توشیح.»

اعضای مجلس رییس جمهور را به عوام فریبی متهم می سازند و می گویند که آنان هیچ پروژه یی از خود ندارند بل برای تحقق خواست مردم می کوشند. 

سید احمد سیلاب، مجلس نماینده گان، گفت: «اگر دفاع از حقوق مشروع معلمان، سربازان، اجیران و ماموران و افزایش معاشات آنان و بلند کردن آواز حق خیانت و پروژه شخصی است، پس اول من این خیانت را انجام  داده ام.» 

ریحانه آزاد، مجلس نماینده گان، گفت: «پروژه های مردم که وظیفه وزرای شما هست که باید تطبیق کنند شامل سند بودجه بسازند، و آن را دنبال کنند و مردم محروم از آن مستفید شوند، وظیفه وزیر تورا من امروز انجام می دهم.» 

دبیر کمیسیون مالی و بودجه از روشن نبودن چه گونه گی مصرف میلیاردها دالر در سند بودجه خبرمیدهد و می گوید که حکومت تنخواه های کارمندان حکومت را نمی پردازد تا مجلس را برای تایید سند بودجه مجبور سازد، در حالی که بربنیاد قانون حکومت میتواند نظر به بودجه سال گذشته امور مالی خود را اجرا نماید. 

محمد عظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون مالی و بودجه، گفت: «برای موتر زره هم پول گرفته و ضمناً شانزده اعشاریه شش میلیارد را هم برای کودهای احتیاط و انکشافی خود گرفته.»

عبدالروف اشپون، مجلس نماینده گان، گفت: «من می گویم که بیایید وزیر صاحبان اکنون زمان تقابل نیست که ما با حکومت تقابل کنیم.»

پیش ازاین رییس جمهور آوردن تغییرات را در سند بودجه بیرون از صلاحیت های مجلس نماینده گان گفت و تاکید کرد که مجلس می تواند سند بودجه را در کل تایید یا رد کند.

تقابل حکومت و پارلمان روی سند بودجه سال روان مالی

رییس مجلس نماینده گان هشدار میدهد تا زمانی که سند بودجه اصلاح نشود آنان هرسندی که به مجلس فرستاده شود را رد می کنند.

Thumbnail

رییس و شماری از اعضای مجلس نماینده گان، رییس جمهور را به ناآگاهی از مواد قانون اساسی در باره صلاحیت های مجلس نماینده گان متهم می سازند ومی گویند که رییس جمهوردر باره جا دادن پروژه ها در بودجه سال مالی ۱۴۰۰ عوام فریبی می کند.

از سوی دیگر دبیرکمیسیون مالی و بودجه مجلس می گوید، در حالی که حکومت بیش از سی و شش میلیارد افغانی از صندوق بین المللی پول قرض می گیرد اما در بودجه عادی میلیون ها افغانی را برای خرید موتر های زرهی جاداده است.

رییس مجلس نماینده گان هشدار میدهد تا زمانی که سند بودجه اصلاح نشود آنان هرسندی که به مجلس فرستاده شود را رد می کنند و به تعطیلات زمستانی نمی روند. 

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «این دیدگاه تاریک بی خبری از قانون، مواد ۷۵، ۹۰، ۹۸، ۹۹ قانون اساسی می باشد.»

قاضی نذیر احمد حنفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس نماینده گان، گفت: «مشرانو جرگه فقط حق مشوره دارد و رییس جمهور حق توشیح.»

اعضای مجلس رییس جمهور را به عوام فریبی متهم می سازند و می گویند که آنان هیچ پروژه یی از خود ندارند بل برای تحقق خواست مردم می کوشند. 

سید احمد سیلاب، مجلس نماینده گان، گفت: «اگر دفاع از حقوق مشروع معلمان، سربازان، اجیران و ماموران و افزایش معاشات آنان و بلند کردن آواز حق خیانت و پروژه شخصی است، پس اول من این خیانت را انجام  داده ام.» 

ریحانه آزاد، مجلس نماینده گان، گفت: «پروژه های مردم که وظیفه وزرای شما هست که باید تطبیق کنند شامل سند بودجه بسازند، و آن را دنبال کنند و مردم محروم از آن مستفید شوند، وظیفه وزیر تورا من امروز انجام می دهم.» 

دبیر کمیسیون مالی و بودجه از روشن نبودن چه گونه گی مصرف میلیاردها دالر در سند بودجه خبرمیدهد و می گوید که حکومت تنخواه های کارمندان حکومت را نمی پردازد تا مجلس را برای تایید سند بودجه مجبور سازد، در حالی که بربنیاد قانون حکومت میتواند نظر به بودجه سال گذشته امور مالی خود را اجرا نماید. 

محمد عظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون مالی و بودجه، گفت: «برای موتر زره هم پول گرفته و ضمناً شانزده اعشاریه شش میلیارد را هم برای کودهای احتیاط و انکشافی خود گرفته.»

عبدالروف اشپون، مجلس نماینده گان، گفت: «من می گویم که بیایید وزیر صاحبان اکنون زمان تقابل نیست که ما با حکومت تقابل کنیم.»

پیش ازاین رییس جمهور آوردن تغییرات را در سند بودجه بیرون از صلاحیت های مجلس نماینده گان گفت و تاکید کرد که مجلس می تواند سند بودجه را در کل تایید یا رد کند.

هم‌رسانی کنید