تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت هوانوردی العربیه  در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند

شرکت هوانوردی آریانا با سرمایه گذاری شرکت هوانوردی العربیه توسعه می یابد. 

ریاست ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گوید که مذاکرات با این شرکت اماراتی آغاز شده‌است و ریاست‌جمهوری از سرمایه‌گذاری این شرکت در افغانستان، پشتیبانی می‌کند.

رییس ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گوید که افزون بر خریداری چند هواپیما، بهبود کیفیت خدمات شرکت هوانوردی آریانا و زمینه سازی برای بیرون شدن این شرکت از فهرست سیاه اتحادیه اروپا از کاری‌های مهم برای سرمایه‌گذاری در این شرکت است. 

شرکت هوانوردی العربیه که حکومت امارات از سهام‌داران آن ا ست، دو سال پس از آغاز پروازهایش به افغانستان، می خواهد در شرکت هوانوردی آریانا سرمایه گذاری کند.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی گفت:«تنها اصل بحث سرمایه گذاری نیست، بحث آوردن معیار های جهانی است که از سوی آن شرکت معتبر تطبیق شده است. در حقیقت همخوان کردن آریانا با همان معیار از لحاظ کیفیت خدمات، از لحاظ کیفیت خدمات، از لحاظ سطح مصوونیت پروازها و سطح امنیت پرواز ها است و اینکه هواپیماهای شرکت آریانا در مجموع باید نو شوند و این شرکت خود را بتواند خود را به ارایه خدمات در سطح بین المللی آماده کند.»

توافق حکومت افغانستان بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیرونی در شرکت هوانوردی آریانا واکنش‌های گونه‌گونی را برانگیخته‌است.
 
انتقاد از این است که در نزدیک به دو دهه پسین حکومت‌های افغانستان باوجود داشتن امکانات لازم، نتوانستند این شرکت را توسعه دهند. 

مسعود بینا، معاون اتحادیه شرکت های سیاحتی گفت:«متاسفانه یگانه شرکت هوانوردی ملی ما که آریانا است اگر آن هم سهامدار خارجی داشته باشد فکر کنم این به  حکومت افغانستان خوب نخواهد بود. سهامداران آریانا می توانند کم از کم سه تا چهار هواپیما به این شرکت بخرند، اگر این کار می شد بهتر از سرمایه گذاری شرکت بیرونی بود.»

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی گفت:«متأسفانه در بخش هوانوردی کشور تا هنوز سرمایه گذاری لازم نشده است و این یک نوید خوش است که یک شرکت بزرگ جهانی می خواهد در این بخش در افغانستان سرمایه گذاری کند.»

حکومت افغانستان در سال‌های پسین به شرکت های اماراتی اجازه داده است که پروازهای شان را به افغانستان افزایش دهند آنچه که انتقاد و نگرانی شرکت‌های داخلی را برانگیخته است. 
به تازه‌گی حکومت افغانستان مسؤولیت خدمات امنیتی و خدمات انتقال زمینی شماری از میدان‌‍های هوایی کشور را نیز به یک کنسرسیوم اماراتی داده است. 

شرکت هوانوردی العربیه  در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند

توافق حکومت افغانستان بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیرونی در شرکت هوانوردی آریانا واکنش‌های گونه‌گونی را برانگیخته‌است.

Thumbnail

شرکت هوانوردی آریانا با سرمایه گذاری شرکت هوانوردی العربیه توسعه می یابد. 

ریاست ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گوید که مذاکرات با این شرکت اماراتی آغاز شده‌است و ریاست‌جمهوری از سرمایه‌گذاری این شرکت در افغانستان، پشتیبانی می‌کند.

رییس ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گوید که افزون بر خریداری چند هواپیما، بهبود کیفیت خدمات شرکت هوانوردی آریانا و زمینه سازی برای بیرون شدن این شرکت از فهرست سیاه اتحادیه اروپا از کاری‌های مهم برای سرمایه‌گذاری در این شرکت است. 

شرکت هوانوردی العربیه که حکومت امارات از سهام‌داران آن ا ست، دو سال پس از آغاز پروازهایش به افغانستان، می خواهد در شرکت هوانوردی آریانا سرمایه گذاری کند.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی گفت:«تنها اصل بحث سرمایه گذاری نیست، بحث آوردن معیار های جهانی است که از سوی آن شرکت معتبر تطبیق شده است. در حقیقت همخوان کردن آریانا با همان معیار از لحاظ کیفیت خدمات، از لحاظ کیفیت خدمات، از لحاظ سطح مصوونیت پروازها و سطح امنیت پرواز ها است و اینکه هواپیماهای شرکت آریانا در مجموع باید نو شوند و این شرکت خود را بتواند خود را به ارایه خدمات در سطح بین المللی آماده کند.»

توافق حکومت افغانستان بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیرونی در شرکت هوانوردی آریانا واکنش‌های گونه‌گونی را برانگیخته‌است.
 
انتقاد از این است که در نزدیک به دو دهه پسین حکومت‌های افغانستان باوجود داشتن امکانات لازم، نتوانستند این شرکت را توسعه دهند. 

مسعود بینا، معاون اتحادیه شرکت های سیاحتی گفت:«متاسفانه یگانه شرکت هوانوردی ملی ما که آریانا است اگر آن هم سهامدار خارجی داشته باشد فکر کنم این به  حکومت افغانستان خوب نخواهد بود. سهامداران آریانا می توانند کم از کم سه تا چهار هواپیما به این شرکت بخرند، اگر این کار می شد بهتر از سرمایه گذاری شرکت بیرونی بود.»

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی گفت:«متأسفانه در بخش هوانوردی کشور تا هنوز سرمایه گذاری لازم نشده است و این یک نوید خوش است که یک شرکت بزرگ جهانی می خواهد در این بخش در افغانستان سرمایه گذاری کند.»

حکومت افغانستان در سال‌های پسین به شرکت های اماراتی اجازه داده است که پروازهای شان را به افغانستان افزایش دهند آنچه که انتقاد و نگرانی شرکت‌های داخلی را برانگیخته است. 
به تازه‌گی حکومت افغانستان مسؤولیت خدمات امنیتی و خدمات انتقال زمینی شماری از میدان‌‍های هوایی کشور را نیز به یک کنسرسیوم اماراتی داده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره