Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک جهانی بیش از ۹۷میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

بانک جهانی، یک بستۀ کمک‌‌های بلاعوض مالی ۹۷.۵ میلیون دالری ادارۀ انکشاف بین‌المللی را برای افغانستان تصویب کرده‌است.

این کمک‌ها در راستای حمایت‌های نقدی از افغان‌‌های آسیب دیده از خشکسالی، ویروس کرونا و مصؤنیت غذایی در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

بخشی از این کمک‌ها برای ایجاد یک سیستم هشدار دهنده و نیز پاسخ‌گویی زودهنگام به تاثیرات خشک‌‎سالی در افغانستان، هزینه خواهد شد.

در اعلامیه این بانک آمده‌است: «این کمک جدید مالی در چوکات پروژۀ هشدار اولیه و پاسخ‎گویی زودهنگام به تاثیرات خشک‌سالی در افغانستان هزینه خواهد شد. قرار است این پروژه اقدامات و فعالیت‌های جاری در بخش کمک‌های بشری را تقویت نماید و کمک‌های نقدی بدون قید و شرط و فرصت‌های کار در بدل پول را برای حدود ۲،۲ میلیون تن در ۷۸ ولسوالی که از ناحیه خشک‌سالی و عدم مصؤنیت غذایی آسیب دیده‌اند، فراهم کند.»

بربنیاد اعلامیه، این پروژه به‌گونۀ مستمر و منظم کمک‌های مالی مورد نیاز را برای خانواده‌های آسیب‌پذیر قبل از وقوع و در جریان خشک‌سالی فراهم می‌کند. هم‌چنین این پروژه دولت افغانستان را کمک خواهد کرد تا خدمات بهتر را در زمینه دسترسی به معلومات پیرامون چگونگی آب و هوا و تغییرات اقلیمی ارایه کند.

این بسته کمکی بخشی از کمک‌هایی است که ۱۱۵میلیون دالر آن از سوی صندوق بازسازی افغانستان (که به نماینده‌گی از ۳۴ نهاد بین‌المللی و کشورهای کمک کننده توسط بانک جهانی مدیریت می‌شود)، ۸ میلیون دالر از سوی سازمان جهانی خطرات مالی و ۲ میلیون دالر دیگر آن توسط صندوق وجهی برنامه انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، فراهم می‌گردد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان در این باره گفت: «افغانستان در جمله کشورهایی قرار دارد که بیشتر از هر کشور دیگر از تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی متاثر گردیده‌‎است و سیستم ضعیف پاسخ‌گویی این کشور در برابر تغییرات آب و هوایی، این کشور را به مراتب بیشتر آسیب‌پذیر ساخته است. این بسته کمک مالی تازه، دولت افغانستان را کمک خواهد کرد تا در راستای کاهش تاثیرات زیان بار خشک‌سالی که میلیون‌ها افغان را آواره و با فقر روبه‌رو کرده‌است، اقدمات موثر روی دست گیرد. حمایت این پروژه از خانواده‌های فقیر و بی بضاعت روستایی در افغانستان به کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی، کمک خواهد کرد.»

قرار است این پروژه توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات تطبیق شود.

بانک جهانی بیش از ۹۷میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

بخشی از این کمک‌ها برای ایجاد یک سیستم هشدار دهنده و نیز پاسخ‌گویی زودهنگام به تاثیرات خشک‌سالی در افغانستان، هزینه خواهد شد.

Thumbnail

بانک جهانی، یک بستۀ کمک‌‌های بلاعوض مالی ۹۷.۵ میلیون دالری ادارۀ انکشاف بین‌المللی را برای افغانستان تصویب کرده‌است.

این کمک‌ها در راستای حمایت‌های نقدی از افغان‌‌های آسیب دیده از خشکسالی، ویروس کرونا و مصؤنیت غذایی در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

بخشی از این کمک‌ها برای ایجاد یک سیستم هشدار دهنده و نیز پاسخ‌گویی زودهنگام به تاثیرات خشک‌‎سالی در افغانستان، هزینه خواهد شد.

در اعلامیه این بانک آمده‌است: «این کمک جدید مالی در چوکات پروژۀ هشدار اولیه و پاسخ‎گویی زودهنگام به تاثیرات خشک‌سالی در افغانستان هزینه خواهد شد. قرار است این پروژه اقدامات و فعالیت‌های جاری در بخش کمک‌های بشری را تقویت نماید و کمک‌های نقدی بدون قید و شرط و فرصت‌های کار در بدل پول را برای حدود ۲،۲ میلیون تن در ۷۸ ولسوالی که از ناحیه خشک‌سالی و عدم مصؤنیت غذایی آسیب دیده‌اند، فراهم کند.»

بربنیاد اعلامیه، این پروژه به‌گونۀ مستمر و منظم کمک‌های مالی مورد نیاز را برای خانواده‌های آسیب‌پذیر قبل از وقوع و در جریان خشک‌سالی فراهم می‌کند. هم‌چنین این پروژه دولت افغانستان را کمک خواهد کرد تا خدمات بهتر را در زمینه دسترسی به معلومات پیرامون چگونگی آب و هوا و تغییرات اقلیمی ارایه کند.

این بسته کمکی بخشی از کمک‌هایی است که ۱۱۵میلیون دالر آن از سوی صندوق بازسازی افغانستان (که به نماینده‌گی از ۳۴ نهاد بین‌المللی و کشورهای کمک کننده توسط بانک جهانی مدیریت می‌شود)، ۸ میلیون دالر از سوی سازمان جهانی خطرات مالی و ۲ میلیون دالر دیگر آن توسط صندوق وجهی برنامه انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، فراهم می‌گردد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان در این باره گفت: «افغانستان در جمله کشورهایی قرار دارد که بیشتر از هر کشور دیگر از تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی متاثر گردیده‌‎است و سیستم ضعیف پاسخ‌گویی این کشور در برابر تغییرات آب و هوایی، این کشور را به مراتب بیشتر آسیب‌پذیر ساخته است. این بسته کمک مالی تازه، دولت افغانستان را کمک خواهد کرد تا در راستای کاهش تاثیرات زیان بار خشک‌سالی که میلیون‌ها افغان را آواره و با فقر روبه‌رو کرده‌است، اقدمات موثر روی دست گیرد. حمایت این پروژه از خانواده‌های فقیر و بی بضاعت روستایی در افغانستان به کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی، کمک خواهد کرد.»

قرار است این پروژه توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات تطبیق شود.

هم‌رسانی کنید