Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فساد و زورگویی؛ چالش‌های عمده در گمرک اسلام‌قلعه

مسؤولان گمرک اسلام قلعه با شکایت از افزایش مشکلات و فساد در این گمرک، از حکومت می‌خواهند تا آنان را در رفع این چالش‌ها کمک کنند.

در سفر هیئت بلند پایۀ وزارت مالیه به گمرک اسلام‌قلعه، کارمندان این گمرک ادعا می‌کنند که در این گمرک فساد، بی نظمی و زورگویی به‌گونۀ گُسترده وجود دارند - و آنان خواهان رسیده‌گی به این چالش‌ها از سوی حکومت هستند.

در نشست که میان کارمندان گمرک و این هیئت برگزار شده بود، خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه اظهار داشت: "موتروان بی‌چاره برای ما می‌گوید که این لاین (اشاره به‌قطار موترها و افراد) عادی است که پیسه نمیتن، لاین دیگر ۳ هزار افغانی میتن و  لاین آخری ۵ هزار افغانی میتن."

از سویی هم، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که سرپرست این وزارت به هدف ایجاد اصلاحات در گمرک اسلام‌قلعه به ولایت هرات سفر کرده‌است.

رفیع تابع افزود: "او از مسیر گمرکی راه‌آهن هرات-خواف دیدن کرد و بعدا در گمرک اسلام‌قلعه با رییس گمرک و مأموران آن در پیوند به مشکلات موجود در گمرک جلسه داشت."

کارمندان گمرک اسلام قلعه افزودند که در طی مراحل اسناد گمرگی در این ولایت هنوز هم چالش‌هایی وجود دارند که سبب به وجود آمدن تأخیر می‌شوند.

یک کارمند گمرک اسلام قلعه که در نشست اشتراک کرده بود، می‌گوید: "تعهد می‌کنیم که از این به بعد طبق طرزالعمل و اصول و هر قسمی که شما جناب رییس صاحب بگویید، کار خود را بکنیم."

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که حکومت باید توجه بیشتر را برای کاهش مشکلات گمرکی روی‌ دست بگیرد.

شفیق عطایی، سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید: "عدم موجودیت امکانات و تسهیلات لازم گمرکی که به صورت شفاف کمک بکند به طی مراحل اموال چه در صدور و چه در ورود اموال، هنوز این مشکلات کلیدی پا برجا استند."

گمرک اسلام‌قلعه از گمرک‌های درجه اول در بخش درآمدهای گمرکی در کشور است. اما؛ انتقادهایی وجود دارند که به علت کاستی‌ها در این گمرک، بخشی از درآمدهای ملی این گمرک حیف و میل می‌شوند.

فساد و زورگویی؛ چالش‌های عمده در گمرک اسلام‌قلعه

انتقادهایی وجود دارند که بخشی ازدرآمدهای ملی گمرک اسلام‌قلعه حیف و میل می‌شوند.

Thumbnail

مسؤولان گمرک اسلام قلعه با شکایت از افزایش مشکلات و فساد در این گمرک، از حکومت می‌خواهند تا آنان را در رفع این چالش‌ها کمک کنند.

در سفر هیئت بلند پایۀ وزارت مالیه به گمرک اسلام‌قلعه، کارمندان این گمرک ادعا می‌کنند که در این گمرک فساد، بی نظمی و زورگویی به‌گونۀ گُسترده وجود دارند - و آنان خواهان رسیده‌گی به این چالش‌ها از سوی حکومت هستند.

در نشست که میان کارمندان گمرک و این هیئت برگزار شده بود، خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه اظهار داشت: "موتروان بی‌چاره برای ما می‌گوید که این لاین (اشاره به‌قطار موترها و افراد) عادی است که پیسه نمیتن، لاین دیگر ۳ هزار افغانی میتن و  لاین آخری ۵ هزار افغانی میتن."

از سویی هم، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که سرپرست این وزارت به هدف ایجاد اصلاحات در گمرک اسلام‌قلعه به ولایت هرات سفر کرده‌است.

رفیع تابع افزود: "او از مسیر گمرکی راه‌آهن هرات-خواف دیدن کرد و بعدا در گمرک اسلام‌قلعه با رییس گمرک و مأموران آن در پیوند به مشکلات موجود در گمرک جلسه داشت."

کارمندان گمرک اسلام قلعه افزودند که در طی مراحل اسناد گمرگی در این ولایت هنوز هم چالش‌هایی وجود دارند که سبب به وجود آمدن تأخیر می‌شوند.

یک کارمند گمرک اسلام قلعه که در نشست اشتراک کرده بود، می‌گوید: "تعهد می‌کنیم که از این به بعد طبق طرزالعمل و اصول و هر قسمی که شما جناب رییس صاحب بگویید، کار خود را بکنیم."

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که حکومت باید توجه بیشتر را برای کاهش مشکلات گمرکی روی‌ دست بگیرد.

شفیق عطایی، سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید: "عدم موجودیت امکانات و تسهیلات لازم گمرکی که به صورت شفاف کمک بکند به طی مراحل اموال چه در صدور و چه در ورود اموال، هنوز این مشکلات کلیدی پا برجا استند."

گمرک اسلام‌قلعه از گمرک‌های درجه اول در بخش درآمدهای گمرکی در کشور است. اما؛ انتقادهایی وجود دارند که به علت کاستی‌ها در این گمرک، بخشی از درآمدهای ملی این گمرک حیف و میل می‌شوند.

هم‌رسانی کنید