Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش ۹۰ درصدی صادرات قالین با توقف کار دهلیز هوایی

با توقف صادرات کشور از راۀ دهلیز هوایی، صادر کننده‌گان قالین می‌گویند که تا ۹۰ درصد صادرات شان کاهش یافته‌اند. 

صادر کننده‌گان قالین می‌گویند که با هزینه کردن ۱۴ دالر برای صادر کردن هر متر مربع قالین به اروپا و چین، اینکار برای شان سودآور نیست، از همین‌رو قادر نیستند که قالین های‌شان را از راۀ دهلیز هوایی، صادر کنند. 

محمدهادی حسینی، عضو انجمن شرکت‌های تولیدی و صادراتی قالین می‌گوید: "یک مقدار قالین‌ها را ما به کشور چین و اروپا از طریق دهلیزهای هوایی و اتاق‌ها صادر می‌کردیم که متأسفانه حالا این دهلیزها بسته استند." 

پیش از این، صادرات از راۀ دهلیز هوایی با پرداخت ۸۰ درصد هزینه‌های انتقال از سوی حکومت تمویل می‌شد و صادرکننده‌گان هر متر مربع قالین را به چین با هزینه ۶۰ سنت و به اروپا با هزینه ۵۰ سنت، صادر می کردند. 

اما؛ اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که با هزینه شدن ۳۴۵ میلیون افغانی بودجه سبسایدی، امسال حکومت برای دهلیزهای هوایی، بدهکار شرکت‌های هوانوردی شده‌است و صادرات از راه دهلیزهای هوایی متوقف گردیده‌است . 

شفیق‌الله عطایی، رییس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: "شرکت‌های هوانوردی به هیچ عنوان حاضر نیستند که در چوکات سبسایدی محموله‌ها و کلاهای تجارتی افغانستان را به خارج انتقال بدهند. دلیل هم این است که باقیات شان از یک میلیون دالر تا سه میلیون دالر، هنوز بالای حکومت پا بر جا است. " 

پیش از این، بانک مرکزی گفته بود که مشکل پرداخت‌های دهلیز هوایی حل شده‌اند، اما؛ صادر کننده‌گان می‌گویند که تا هنوز این مشکل حل نشده‌است. 

در این میان، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که قراراست بخشی از هزینۀ صادرات قالین را سبسایدی کند. 

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که انتظار می‌رود پس از تعدیل بودجۀ ملی تا بیش از دو ماه دیگر، روند صادرات از راۀ دهلیز هوایی از سر گرفته شود. 

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت بیان کرد: "وزارت تجارت و صنعت به‌زودی بستۀ تشویقی ۶ درصدی به سکتور قالین را جهت افزایش صادرات این محصولِ دست‌بافت به خارج کشور رسمن افتتاح می‌کند." 

انجمن شرکت‌های تولید و صادرات قالین می‌گوید که تولید هر متر مربع قالین برای شان ۷۰ دالر تمام می‌شود و در نهایت می‌توانند با بهای در حدود ۹۰ دالر در چین و ۱۰۰ یورو در اروپا به فروش برسانند. 

کاهش ۹۰ درصدی صادرات قالین با توقف کار دهلیز هوایی

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که انتظار می‌رود پس از تعدیل بودجه ملی تا بیش از دو ماه دیگر، روند صادرات از راه دهلیز هوایی از سر گرفته شود. 

Thumbnail

با توقف صادرات کشور از راۀ دهلیز هوایی، صادر کننده‌گان قالین می‌گویند که تا ۹۰ درصد صادرات شان کاهش یافته‌اند. 

صادر کننده‌گان قالین می‌گویند که با هزینه کردن ۱۴ دالر برای صادر کردن هر متر مربع قالین به اروپا و چین، اینکار برای شان سودآور نیست، از همین‌رو قادر نیستند که قالین های‌شان را از راۀ دهلیز هوایی، صادر کنند. 

محمدهادی حسینی، عضو انجمن شرکت‌های تولیدی و صادراتی قالین می‌گوید: "یک مقدار قالین‌ها را ما به کشور چین و اروپا از طریق دهلیزهای هوایی و اتاق‌ها صادر می‌کردیم که متأسفانه حالا این دهلیزها بسته استند." 

پیش از این، صادرات از راۀ دهلیز هوایی با پرداخت ۸۰ درصد هزینه‌های انتقال از سوی حکومت تمویل می‌شد و صادرکننده‌گان هر متر مربع قالین را به چین با هزینه ۶۰ سنت و به اروپا با هزینه ۵۰ سنت، صادر می کردند. 

اما؛ اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که با هزینه شدن ۳۴۵ میلیون افغانی بودجه سبسایدی، امسال حکومت برای دهلیزهای هوایی، بدهکار شرکت‌های هوانوردی شده‌است و صادرات از راه دهلیزهای هوایی متوقف گردیده‌است . 

شفیق‌الله عطایی، رییس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: "شرکت‌های هوانوردی به هیچ عنوان حاضر نیستند که در چوکات سبسایدی محموله‌ها و کلاهای تجارتی افغانستان را به خارج انتقال بدهند. دلیل هم این است که باقیات شان از یک میلیون دالر تا سه میلیون دالر، هنوز بالای حکومت پا بر جا است. " 

پیش از این، بانک مرکزی گفته بود که مشکل پرداخت‌های دهلیز هوایی حل شده‌اند، اما؛ صادر کننده‌گان می‌گویند که تا هنوز این مشکل حل نشده‌است. 

در این میان، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که قراراست بخشی از هزینۀ صادرات قالین را سبسایدی کند. 

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که انتظار می‌رود پس از تعدیل بودجۀ ملی تا بیش از دو ماه دیگر، روند صادرات از راۀ دهلیز هوایی از سر گرفته شود. 

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت بیان کرد: "وزارت تجارت و صنعت به‌زودی بستۀ تشویقی ۶ درصدی به سکتور قالین را جهت افزایش صادرات این محصولِ دست‌بافت به خارج کشور رسمن افتتاح می‌کند." 

انجمن شرکت‌های تولید و صادرات قالین می‌گوید که تولید هر متر مربع قالین برای شان ۷۰ دالر تمام می‌شود و در نهایت می‌توانند با بهای در حدود ۹۰ دالر در چین و ۱۰۰ یورو در اروپا به فروش برسانند. 

هم‌رسانی کنید