Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از توزیع ناعادلانۀ برق در شهر کابل

شماری از باشندهگان پایتخت روزشنبه،(۱۸ ثور) با انتقاد از شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت برق را به گونۀ عادلانه به مشترکانش، توزیع نمی‌کند.

این باشنده‌گان می‌افزایند که با تخریب پایه‌های برق در ولسوالی کلکان، از آن زمان بدینسو برق ندارند، درحالیکه زورمندان و کاخ نشینان در پایتخت برق ۲۴ ساعته دارند.

این باشنده‌‌گان شرکت برشنا را به برخورد دوگانه در توزیع برق متهم می‌کنند و می‌گویند که این شرکت برق کافی به خانه های زورمندان، مقام‌های حکومتی و کاخ نشینان توزیع می‌کند در حالیکه بخش‌های دوردست پایتخت از یکی دو روز گذشته بدینسو برق ندارند.

منصور عمری، یکی از باشنده‌گان کابل ابراز داشت: "زورمندان را می‌بینیم ما که حتی بل برق را پرداخت نمی‌کنند، اما باز هم برق ۲۴ ساعته دارند، اما مردم غریب هیچ وقت از این برق مستفید نبوده‌اند و نیستند."

ذبیح‌الله، باشندۀ دیگر کابل بیان کرد: "در همین دو سه شب برق نداریم. می‌گویند پایه را زده‌اند. همین برق که از ماهیپر و سروبی و از خود افغانستان می‌آید، باید برای کل مردم تقسیم شود."

شرکت برشنا مهلت برای بازسازی پایه‌های برق تخریب شده را ۲۰ روز پیشبینی کرده‌است.

سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا گفته‌است که به‌زودی برق وارداتی بیشتر به شبکۀ برق پایتخت افزود خواهند شد.

او افزود که آنان تلاش می‌کنند تا با استفاده از امکانات موجود به تمام مشترکان این شرکت، به‌گونۀ یکسان رسیده‌گی شود.

او می‌افزاید: "هدایت د افغانستان برشنا شرکت به مسؤولان ساحات این است که در اوقات افطار و سحری به مردم ما برق تهیه کنند. همچنان در جریان روز برق را متوازن و نوبت‌وار به تمام ساحات برسانند."

آمارهای ارایه شده از سوی شرکت برشنا نشان می‌دهند که این شرکت درحال حاضر نیاز به ۵۳۰ میگاوات برق دارد که از این میان ۱۵۰ میگاوات برق وارداتی ، ۹۵ میگاوات برق آبی و ۶۰ میگاوات برق تولید شده در دستگاه‌های حرارتی است.

انتقادها از توزیع ناعادلانۀ برق در شهر کابل

شرکت برشنا گفته‌است که آنان تلاش می‌کنند تا با استفاده از امکانات موجود، به تمام مشترکان این شرکت به گونۀ یکسان رسیده‌گی شود.

Thumbnail

شماری از باشندهگان پایتخت روزشنبه،(۱۸ ثور) با انتقاد از شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت برق را به گونۀ عادلانه به مشترکانش، توزیع نمی‌کند.

این باشنده‌گان می‌افزایند که با تخریب پایه‌های برق در ولسوالی کلکان، از آن زمان بدینسو برق ندارند، درحالیکه زورمندان و کاخ نشینان در پایتخت برق ۲۴ ساعته دارند.

این باشنده‌‌گان شرکت برشنا را به برخورد دوگانه در توزیع برق متهم می‌کنند و می‌گویند که این شرکت برق کافی به خانه های زورمندان، مقام‌های حکومتی و کاخ نشینان توزیع می‌کند در حالیکه بخش‌های دوردست پایتخت از یکی دو روز گذشته بدینسو برق ندارند.

منصور عمری، یکی از باشنده‌گان کابل ابراز داشت: "زورمندان را می‌بینیم ما که حتی بل برق را پرداخت نمی‌کنند، اما باز هم برق ۲۴ ساعته دارند، اما مردم غریب هیچ وقت از این برق مستفید نبوده‌اند و نیستند."

ذبیح‌الله، باشندۀ دیگر کابل بیان کرد: "در همین دو سه شب برق نداریم. می‌گویند پایه را زده‌اند. همین برق که از ماهیپر و سروبی و از خود افغانستان می‌آید، باید برای کل مردم تقسیم شود."

شرکت برشنا مهلت برای بازسازی پایه‌های برق تخریب شده را ۲۰ روز پیشبینی کرده‌است.

سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا گفته‌است که به‌زودی برق وارداتی بیشتر به شبکۀ برق پایتخت افزود خواهند شد.

او افزود که آنان تلاش می‌کنند تا با استفاده از امکانات موجود به تمام مشترکان این شرکت، به‌گونۀ یکسان رسیده‌گی شود.

او می‌افزاید: "هدایت د افغانستان برشنا شرکت به مسؤولان ساحات این است که در اوقات افطار و سحری به مردم ما برق تهیه کنند. همچنان در جریان روز برق را متوازن و نوبت‌وار به تمام ساحات برسانند."

آمارهای ارایه شده از سوی شرکت برشنا نشان می‌دهند که این شرکت درحال حاضر نیاز به ۵۳۰ میگاوات برق دارد که از این میان ۱۵۰ میگاوات برق وارداتی ، ۹۵ میگاوات برق آبی و ۶۰ میگاوات برق تولید شده در دستگاه‌های حرارتی است.

هم‌رسانی کنید