تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

’فساد در گمرک هرات‘ سکتور خصوصی را به اعتراض واداشت

نماینده‌گان بخش خصوصی در هرات با برپایی خیمه تحصن از آنچه فساد گسترده در گمرک هرات می گویند، دست به اعتراض زده اند.

معترضان می‌گویند که فساد در این گمرک باعث دلسردی بازرگانان و فرار سرمایه های ملی از کشور و زیانمند شدن بخش بازرگانی شده است.

سید مسعود سادات، معاون کمیته نفت و گاز اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: "بعضی مافیا به همکاری اداره گمرک فساد را به پیش می‌برند که صنعت کار ما در این قسمت متضرر می‌شوند"

رومینا عثمانی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات بیان کرد: "بر علاوه اینکه بیش از ۵۰ فیصد عواید گمرک پایین آمد، از تجار به عناوین مختلف و دلایل مختلف پول بیشتر اخذ می‌شد."

این اعتراض کننده‌گان می‌گویند که ورود کالاهای شبیه به تولیدات داخلی، کار و بار تولید کننده‌گان داخلی را با رکود روبرو کرده است.

بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیه ملی زعفران کاران کشور اظهار داشت: "هیچ کس نمی تواند امروز کتمان بکند که ما جلوگیری صد در صد کردیم از ورود زعفران قاچاق به هرات."

محمد نعیم غیور، آگاه امور اقتصادی در این مورد ابراز داشت: "گروه های مسلح مخالف دولت به اشکال مختلف از گمرکات استفاده می‌کنند. کسانی است که از گمرکات برای آنها باج می‌دهد."

در همین حال، معاون ریاست گمرکات وزارت مالیه در یک نشست خبری گفته است که تلاش ها برای مبارزه با فساد در گمرکات به ویژه در گمرک هرات، آغاز شده است.

عمر مهمند، معاون ریاست گمرکات وزارت مالیه گفت: "فساد قبلا هم وجود داشت و حالا هم وجود دارد. هیچ کسی هم گفته نمی تواند که فردا این فساد از بین می‌رود. اما امروز فساد نسبت به دیروز کمتر شده است و فردا نسبت به امروز کاهش خواهد یافت."

پیش از این رییس جمهور غنی گفته است که بیش از ۵۰ درصد درآمدهای گمرک های کشور به علت فساد گسترده حیف و میل می‌شوند.

سرپرست وزارت مالیه نیز پذیرفته است که روزانه تا ۸ ملیون دالر درآمدهای گمرک های کشور به علت فساد، به هدر می روند.

’فساد در گمرک هرات‘ سکتور خصوصی را به اعتراض واداشت

در همین حال، معاون ریاست گمرکات وزارت مالیه در یک نشست خبری گفته است که تلاش ها برای مبارزه با فساد در گمرکات به ویژه در گمرک هرات، آغاز شده است.

Thumbnail

نماینده‌گان بخش خصوصی در هرات با برپایی خیمه تحصن از آنچه فساد گسترده در گمرک هرات می گویند، دست به اعتراض زده اند.

معترضان می‌گویند که فساد در این گمرک باعث دلسردی بازرگانان و فرار سرمایه های ملی از کشور و زیانمند شدن بخش بازرگانی شده است.

سید مسعود سادات، معاون کمیته نفت و گاز اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: "بعضی مافیا به همکاری اداره گمرک فساد را به پیش می‌برند که صنعت کار ما در این قسمت متضرر می‌شوند"

رومینا عثمانی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات بیان کرد: "بر علاوه اینکه بیش از ۵۰ فیصد عواید گمرک پایین آمد، از تجار به عناوین مختلف و دلایل مختلف پول بیشتر اخذ می‌شد."

این اعتراض کننده‌گان می‌گویند که ورود کالاهای شبیه به تولیدات داخلی، کار و بار تولید کننده‌گان داخلی را با رکود روبرو کرده است.

بشیر احمد رشیدی، رییس اتحادیه ملی زعفران کاران کشور اظهار داشت: "هیچ کس نمی تواند امروز کتمان بکند که ما جلوگیری صد در صد کردیم از ورود زعفران قاچاق به هرات."

محمد نعیم غیور، آگاه امور اقتصادی در این مورد ابراز داشت: "گروه های مسلح مخالف دولت به اشکال مختلف از گمرکات استفاده می‌کنند. کسانی است که از گمرکات برای آنها باج می‌دهد."

در همین حال، معاون ریاست گمرکات وزارت مالیه در یک نشست خبری گفته است که تلاش ها برای مبارزه با فساد در گمرکات به ویژه در گمرک هرات، آغاز شده است.

عمر مهمند، معاون ریاست گمرکات وزارت مالیه گفت: "فساد قبلا هم وجود داشت و حالا هم وجود دارد. هیچ کسی هم گفته نمی تواند که فردا این فساد از بین می‌رود. اما امروز فساد نسبت به دیروز کمتر شده است و فردا نسبت به امروز کاهش خواهد یافت."

پیش از این رییس جمهور غنی گفته است که بیش از ۵۰ درصد درآمدهای گمرک های کشور به علت فساد گسترده حیف و میل می‌شوند.

سرپرست وزارت مالیه نیز پذیرفته است که روزانه تا ۸ ملیون دالر درآمدهای گمرک های کشور به علت فساد، به هدر می روند.

هم‌رسانی کنید