Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هواپیمای متوقف شدۀ شرکت آریانا به کشور بازگشت

هواپیمای بوینگ ۷۳۷ شرکت آریانا که سه ماه پیش در یکی از میدان‌های هوایی روسیه متوقف شده بود به کشور بازگشت.

مسؤولان شرکت هوایی آریانا می‌گویند که دو دادگاه در روسیه هواپیمای این شرکت را که متهم به ترک میدان هوایی بدون اجازه ادارۀ گمرکی روسیه شده بود، برآئت داده‌است.

مسؤولان این شرکت می‌افزایند که دربارۀ زیان‌های ناشی از متوقف شدن این هواپیما به‌زودی در یک دادگاه دیگر شکایت خواهند کرد.

محمد سلیم رحیمی، معاون تجارتی شرکت آریانا گفت: «در حدود سه ماه و یازده روز هواپیما در آن‌جا متوقف بود. در این مدت، هر آن مصارفی را که کردیم و پروازهایی که قرار بود با این هواپیما انجام شود را ثبت کرده‌ایم.»

انجمن حمایت از هوانوردی می‌گوید که در سه ماه گذشته به‌علت توقف هواپیمای شرکت آریانا در روسیه این شرکت بیش از سی درصد درآمدهایش را ازدست داده‌است.

محمود شاه حبیبی، رییس انجمن حمایت از هوانوردی بیان داشت: «آریانا فقط سه طیاره دارد و با توقف یک طیاره معلوم دار است که سی درصد درآمد کم می‌شود.»

شرکت آریانا شرکت سهامی هوانوردی دولتی است که درحال حاضر تنها سه هواپیما در اختیار دارد.

مسؤولان این شرکت می‌گویند که باحل مشکل هواپیمای این شرکت در روسیه، به‌زودی پروازهای اسلام‌آباد را نیز آغاز خواهند کرد.

هواپیمای متوقف شدۀ شرکت آریانا به کشور بازگشت

مسؤولان شرکت هوایی آریانا می‌گویند که دو دادگاه در روسیه هواپیمای این شرکت را که متهم به ترک میدان هوایی بدون اجازه ادارۀ گمرکی روسیه شده بود، برآئت داده‌است.

تصویر بندانگشتی

هواپیمای بوینگ ۷۳۷ شرکت آریانا که سه ماه پیش در یکی از میدان‌های هوایی روسیه متوقف شده بود به کشور بازگشت.

مسؤولان شرکت هوایی آریانا می‌گویند که دو دادگاه در روسیه هواپیمای این شرکت را که متهم به ترک میدان هوایی بدون اجازه ادارۀ گمرکی روسیه شده بود، برآئت داده‌است.

مسؤولان این شرکت می‌افزایند که دربارۀ زیان‌های ناشی از متوقف شدن این هواپیما به‌زودی در یک دادگاه دیگر شکایت خواهند کرد.

محمد سلیم رحیمی، معاون تجارتی شرکت آریانا گفت: «در حدود سه ماه و یازده روز هواپیما در آن‌جا متوقف بود. در این مدت، هر آن مصارفی را که کردیم و پروازهایی که قرار بود با این هواپیما انجام شود را ثبت کرده‌ایم.»

انجمن حمایت از هوانوردی می‌گوید که در سه ماه گذشته به‌علت توقف هواپیمای شرکت آریانا در روسیه این شرکت بیش از سی درصد درآمدهایش را ازدست داده‌است.

محمود شاه حبیبی، رییس انجمن حمایت از هوانوردی بیان داشت: «آریانا فقط سه طیاره دارد و با توقف یک طیاره معلوم دار است که سی درصد درآمد کم می‌شود.»

شرکت آریانا شرکت سهامی هوانوردی دولتی است که درحال حاضر تنها سه هواپیما در اختیار دارد.

مسؤولان این شرکت می‌گویند که باحل مشکل هواپیمای این شرکت در روسیه، به‌زودی پروازهای اسلام‌آباد را نیز آغاز خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید