Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید مسوولان بانک جهانی بر تداوم کمک‌ها به افغانستان

بانک جهانی با نشر خبرنامه‌یی گفته است که مسوولان این بانک پس از سه روز گفتگو با رییس جمهور و وزیر مالیه افغانستان در مورد تعهدات مالی نشست ژنیو، به این نتیجه رسیده اند که به تداوم کمک ها به صندوق بازسازی افغانستان ادامه دهند.

مسوولان این بانک افزوده اند که درگفتگوها با مقام های حکومتی افغانستان بر تسریع روند اصلاحات، تقویت سکتور خصوصی و تداوم ارایه خدمات عامه تاکید کرده اند.

در خبرنامه آمده است که در اوضاع کنونی، حکومت افغانستان باید زمینه های بهتر فعالیت ها را برای بخش خصوصی فراهم سازد و با جذب کمک های جهانی در بخش های گونه‌گون، دست‌آورد های سال های گذشته را حفظ نماید.

هارویگ شیفر، معاون بانک جهانی درحوزه جنوب آسیا بیان داشت: " من با شرکای جهانی افغانستان گفتگو کرده ام برای تداوم کمک های جهانی به افغانستان تا بتوانیم ازاین راه دست آورد های دو دهه گذشته را درافغانستان حفظ کنیم ما همچنان گفتگو کردیم تا حکومت افغانستان را برای مبارزه با بیماری کنونی کوید نزده کمک های لازم کنیم .

مسوولان بانک جهانی می‌گویند دراین گفتگوها از کشورهای کمک کننده خواسته شده اند که طرح تداوم کمک هایشان را به صندوق بازسازی افغانستان برای چهار سال آینده نیز بریزند.

در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی گفتگو های مسوولان بانک جهانی با مقام های حکومتی در اوضاع کنونی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که برای تداوم کمک های جهانی به افغانستان، نیاز است که حکومت اعتماد سازی کند .

سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید که :" حکومت باید اصلاحات لازم بیاورد دربخش های گونه گون چون همین موارد میتواند اعتماد سازی کند میان حکومت و جامعه جهانی به ویژه بانک جهانی ، ما نیاز داریم که تعهدات جهانی واحکومت برای جذب کمک ها همواره ارزیابی شوند."

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که به علت شیوع ویروس کرونا، مبهم بودن اوضاع سیاسی و امنیتی و کاهش احتمالی کمک های جامعه جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۱ به یک درصد و در سال ۲۰۲۲ به حدود سه درصد برسد.

پیشبینی می شود که دولت افغانستان در سال های آینده نیز به منظور تداوم ارایه خدمات در بخش های بهداشت، آموزش، حمایت از بخش خصوصی، ایجاد زمینه کار و کمک به مردم نهایت آسیب پذیر خواهد بود و دراین بخش به کمک های جهانی همچنان وابسته خواهند ماند .

تاکید مسوولان بانک جهانی بر تداوم کمک‌ها به افغانستان

آگاهان اقتصادی گفتگو های مسوولان بانک جهانی با مقام های حکومتی در اوضاع کنونی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و اعتماد سازی مهم می‌دانند.

Thumbnail

بانک جهانی با نشر خبرنامه‌یی گفته است که مسوولان این بانک پس از سه روز گفتگو با رییس جمهور و وزیر مالیه افغانستان در مورد تعهدات مالی نشست ژنیو، به این نتیجه رسیده اند که به تداوم کمک ها به صندوق بازسازی افغانستان ادامه دهند.

مسوولان این بانک افزوده اند که درگفتگوها با مقام های حکومتی افغانستان بر تسریع روند اصلاحات، تقویت سکتور خصوصی و تداوم ارایه خدمات عامه تاکید کرده اند.

در خبرنامه آمده است که در اوضاع کنونی، حکومت افغانستان باید زمینه های بهتر فعالیت ها را برای بخش خصوصی فراهم سازد و با جذب کمک های جهانی در بخش های گونه‌گون، دست‌آورد های سال های گذشته را حفظ نماید.

هارویگ شیفر، معاون بانک جهانی درحوزه جنوب آسیا بیان داشت: " من با شرکای جهانی افغانستان گفتگو کرده ام برای تداوم کمک های جهانی به افغانستان تا بتوانیم ازاین راه دست آورد های دو دهه گذشته را درافغانستان حفظ کنیم ما همچنان گفتگو کردیم تا حکومت افغانستان را برای مبارزه با بیماری کنونی کوید نزده کمک های لازم کنیم .

مسوولان بانک جهانی می‌گویند دراین گفتگوها از کشورهای کمک کننده خواسته شده اند که طرح تداوم کمک هایشان را به صندوق بازسازی افغانستان برای چهار سال آینده نیز بریزند.

در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی گفتگو های مسوولان بانک جهانی با مقام های حکومتی در اوضاع کنونی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که برای تداوم کمک های جهانی به افغانستان، نیاز است که حکومت اعتماد سازی کند .

سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید که :" حکومت باید اصلاحات لازم بیاورد دربخش های گونه گون چون همین موارد میتواند اعتماد سازی کند میان حکومت و جامعه جهانی به ویژه بانک جهانی ، ما نیاز داریم که تعهدات جهانی واحکومت برای جذب کمک ها همواره ارزیابی شوند."

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که به علت شیوع ویروس کرونا، مبهم بودن اوضاع سیاسی و امنیتی و کاهش احتمالی کمک های جامعه جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۱ به یک درصد و در سال ۲۰۲۲ به حدود سه درصد برسد.

پیشبینی می شود که دولت افغانستان در سال های آینده نیز به منظور تداوم ارایه خدمات در بخش های بهداشت، آموزش، حمایت از بخش خصوصی، ایجاد زمینه کار و کمک به مردم نهایت آسیب پذیر خواهد بود و دراین بخش به کمک های جهانی همچنان وابسته خواهند ماند .

هم‌رسانی کنید