Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد شهروندان کابل از افزایش صرفیه برق با بیشتر شدن پارچوی ها

شماری از باشنده‌گان پایتخت با شکایت از پارچاوی های برق می‌گویند که در یک شبانه روز تنها چند ساعت محدود برق دارند؛ اما بل های برق آنان نسبت به گذشته چند برابر شده است.

این باشنده‌گان میافزایند که همزمان با موج سوم کرونا  و افزایش گرما، نبود برق زنده‌گی را برای آنان دشوار ساخته است.

این باشنده‌گان شرکت برشنا را به ناتوانی در عرضه خدمات معیاری و با کفیت برق ناتوان می‌دانند.

کنشکا، یکی از باشنده‌گان پایتخت ابراز کرد: "پارچاوی های برق خیلی زیاد است. باید استراتیژی درست برای حل این مشکل ترتیب کنند."

ساحل، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل اظهار داشت: "در زمستان اصلا برق نیست و در بهار هم برق نداریم."

خالد، باشنده دیگر کابل گفت: "وقتی ما خواب می‌کنیم، برق می‌آید و وقتی بیدار می‌شویم برق‌ می‌رود. ما نمی فهمیم برق چیست؟"

هدف قرار گرفتن پایه های برق از آغاز سال روان هجری خورشیدی در شمال پایتخت، یکی از علت های قطع و وصل شدن برق به پایتخت و شماری از ولایت های دیگر بوده است.

فیض محمد زدران،  کارشناس بخش انرژی گفت: "منهدم ساختن پایه های برق و از بین تاسیسات عامه توسط افراد و گروه ها مطابق به قوانین نافذه کشور جرم پنداشته می‌شود."

با آنکه حکومت بار ها از تدابیر لازم برای جلوگیری از هدف قراگرفتن پایه های برق سخن گفته است؛ اما هنوز این کار نشده است.

مسوولان شرکت برشنا می‌پذیرند که به علت منفجر شدن دو پایه‌ی برق در هفته اخیر در سالنگ، اکنون هم ۲۰۰ میگاوات برق در شبکه پایتخت کمبود است و این شرکت در حال حاضر تا ۱۴ ساعت برق پایتخت را پارچاو می‌کند.

سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا ابراز داشت: "در دو ماه گذشته شرکت برشنا با کمبود برق روبرو شده است."

بر بنیاد اطلاعات شرکت برشنا، در حال حاضر شهر کابل به ۵۰۰ میگاوات برق نیاز دارد که از این میان ۱۰۰ میگاوات آن تولید داخلی و ۲۰۰ میگاوات دیگر آن، برق وارداتی در شبکه موجود پایتخت است.

شماری ازآگاهان اقتصاد با درنظرداشت بی نظمی ها در بخش عرضه خدمات انرژی در کشور، ازحکومت خواهان بازنگری برنامه های شرکت برشنا هستند.

انتقاد شهروندان کابل از افزایش صرفیه برق با بیشتر شدن پارچوی ها

مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که ۲۰۰ میگاوات برق در شبکه پایتخت کمبود است و این شرکت در حال حاضر تا ۱۴ ساعت برق پایتخت را پارچاو می‌کند.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان پایتخت با شکایت از پارچاوی های برق می‌گویند که در یک شبانه روز تنها چند ساعت محدود برق دارند؛ اما بل های برق آنان نسبت به گذشته چند برابر شده است.

این باشنده‌گان میافزایند که همزمان با موج سوم کرونا  و افزایش گرما، نبود برق زنده‌گی را برای آنان دشوار ساخته است.

این باشنده‌گان شرکت برشنا را به ناتوانی در عرضه خدمات معیاری و با کفیت برق ناتوان می‌دانند.

کنشکا، یکی از باشنده‌گان پایتخت ابراز کرد: "پارچاوی های برق خیلی زیاد است. باید استراتیژی درست برای حل این مشکل ترتیب کنند."

ساحل، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل اظهار داشت: "در زمستان اصلا برق نیست و در بهار هم برق نداریم."

خالد، باشنده دیگر کابل گفت: "وقتی ما خواب می‌کنیم، برق می‌آید و وقتی بیدار می‌شویم برق‌ می‌رود. ما نمی فهمیم برق چیست؟"

هدف قرار گرفتن پایه های برق از آغاز سال روان هجری خورشیدی در شمال پایتخت، یکی از علت های قطع و وصل شدن برق به پایتخت و شماری از ولایت های دیگر بوده است.

فیض محمد زدران،  کارشناس بخش انرژی گفت: "منهدم ساختن پایه های برق و از بین تاسیسات عامه توسط افراد و گروه ها مطابق به قوانین نافذه کشور جرم پنداشته می‌شود."

با آنکه حکومت بار ها از تدابیر لازم برای جلوگیری از هدف قراگرفتن پایه های برق سخن گفته است؛ اما هنوز این کار نشده است.

مسوولان شرکت برشنا می‌پذیرند که به علت منفجر شدن دو پایه‌ی برق در هفته اخیر در سالنگ، اکنون هم ۲۰۰ میگاوات برق در شبکه پایتخت کمبود است و این شرکت در حال حاضر تا ۱۴ ساعت برق پایتخت را پارچاو می‌کند.

سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا ابراز داشت: "در دو ماه گذشته شرکت برشنا با کمبود برق روبرو شده است."

بر بنیاد اطلاعات شرکت برشنا، در حال حاضر شهر کابل به ۵۰۰ میگاوات برق نیاز دارد که از این میان ۱۰۰ میگاوات آن تولید داخلی و ۲۰۰ میگاوات دیگر آن، برق وارداتی در شبکه موجود پایتخت است.

شماری ازآگاهان اقتصاد با درنظرداشت بی نظمی ها در بخش عرضه خدمات انرژی در کشور، ازحکومت خواهان بازنگری برنامه های شرکت برشنا هستند.

هم‌رسانی کنید