تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیگر: میلیاردها دالر در پروژه‌های ساختمانی افغانستان هدر رفته‌است

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در یک گزارش تازه، می‌گوید که میلیاردها دالر کمک‌های ایالات متحدۀ امریکا در پروژه‌های ساختمانی در افغانستان هدر رفته‌است.

در این گزارش سیگر که تمام پروژه‌های ساختمانی امریکا برای افغانستان از سال ۲۰۰۱میلادی به بررسی گرفته شده‌اند آمده‌است که در بسیاری از این پروژه‎‌ها معیارهای لازم ساختمانی درنظر گرفته نشده‌اند.

دربخشی از این گزارش گفته‌ شده‌است که به‌علت حیف ومیل شدن هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی‌یی که ازسوی امریکا تمویل می‌شدند، بسیاری از این پروژه‌ها کم کیفیت عملی شده‌اند.

بربنیاد این گزارش، هزینۀ مجموعی تمام پروژه‌های ساختمانی در افغانستان که از سال ۲۰۰۱تاکنون عملی شده‌اند، به ۱۴۰میلیارد دالر می‌رسد. در کنار کیفیت پایین پروژه‌ها هزینه‌های بلند آن‌ها و شیوه‌های پیمان‌دهی و روند تدارکات این پروژه‌ها نیز سوال برانگیز بوده‌اند.

در بخش دیگری این گزارش آمده‌است که  در حدود بیست سال گذشته تنها نهاد توسعه جهانی ایالات متحده امریکا به ارزش بیش از یازده میلیارد دالر پروژه‌های ساختمانی را تمویل کرده‌است.

ادارۀ تدارکات ملی می‌پذیرد که در سال‌های گذشته روند نظارت از پروژه‌های ساختمانی بسیار کم رنگ بوده‌است.

شماری از آگاهان اقتصادی، چگونه هزینه‌شدن کمک‌های جهان به افغانستان را در بیست سال گذشته برای اقتصاد کشور زیان بار می‌دانند و می‌گویند که در این بخش در کنار فساد در نهادهای دولتی حیف ومیل کمک‌ها از سوی شماری از کمک کننده‌ها نیز چشمگیر بوده‌است.

عصمت‌الله اسحاق‌زی، کارشناس امور اقتصادی نیز افزود: «وقتی‌که موعد انوایس‌های شرکت‌ها تکمیل می‌شد و کشیده می‌شد، از سوی یک شمار از مقام‌ها باج‌گیری می‌کردند.»

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان گفت: «کمک‌هایی که از سوی امریکا، ناتو و جهان در بیست سال گذشته به افغانستان کردند؛ در آن‌ها ضرورت تشخیص نشدند، اولویت بندی نشدند.»

جامعۀ جهانی در رأس ایالات متحدۀ امریکا پس از سال ۲۰۰۱، میلیاردها دالر را در بخش نظامی و ملکی به افغانستان کمک کرد. هرچند اکنون مأموریت نظامی ناتو و ایالات متحده در افغانستان در شرف تکمیل شدن است، اما کمک‌های امریکا و هم‌پیمانان ناتو به افغانستان کماکان ادامه خواهد داشت.

سیگر: میلیاردها دالر در پروژه‌های ساختمانی افغانستان هدر رفته‌است

ادارۀ تدارکات ملی می‌پذیرد که در سال‌های گذشته روند نظارت از پروژه‌های ساختمانی بسیار کم رنگ بوده‌است.

تصویر بندانگشتی

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در یک گزارش تازه، می‌گوید که میلیاردها دالر کمک‌های ایالات متحدۀ امریکا در پروژه‌های ساختمانی در افغانستان هدر رفته‌است.

در این گزارش سیگر که تمام پروژه‌های ساختمانی امریکا برای افغانستان از سال ۲۰۰۱میلادی به بررسی گرفته شده‌اند آمده‌است که در بسیاری از این پروژه‎‌ها معیارهای لازم ساختمانی درنظر گرفته نشده‌اند.

دربخشی از این گزارش گفته‌ شده‌است که به‌علت حیف ومیل شدن هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی‌یی که ازسوی امریکا تمویل می‌شدند، بسیاری از این پروژه‌ها کم کیفیت عملی شده‌اند.

بربنیاد این گزارش، هزینۀ مجموعی تمام پروژه‌های ساختمانی در افغانستان که از سال ۲۰۰۱تاکنون عملی شده‌اند، به ۱۴۰میلیارد دالر می‌رسد. در کنار کیفیت پایین پروژه‌ها هزینه‌های بلند آن‌ها و شیوه‌های پیمان‌دهی و روند تدارکات این پروژه‌ها نیز سوال برانگیز بوده‌اند.

در بخش دیگری این گزارش آمده‌است که  در حدود بیست سال گذشته تنها نهاد توسعه جهانی ایالات متحده امریکا به ارزش بیش از یازده میلیارد دالر پروژه‌های ساختمانی را تمویل کرده‌است.

ادارۀ تدارکات ملی می‌پذیرد که در سال‌های گذشته روند نظارت از پروژه‌های ساختمانی بسیار کم رنگ بوده‌است.

شماری از آگاهان اقتصادی، چگونه هزینه‌شدن کمک‌های جهان به افغانستان را در بیست سال گذشته برای اقتصاد کشور زیان بار می‌دانند و می‌گویند که در این بخش در کنار فساد در نهادهای دولتی حیف ومیل کمک‌ها از سوی شماری از کمک کننده‌ها نیز چشمگیر بوده‌است.

عصمت‌الله اسحاق‌زی، کارشناس امور اقتصادی نیز افزود: «وقتی‌که موعد انوایس‌های شرکت‌ها تکمیل می‌شد و کشیده می‌شد، از سوی یک شمار از مقام‌ها باج‌گیری می‌کردند.»

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان گفت: «کمک‌هایی که از سوی امریکا، ناتو و جهان در بیست سال گذشته به افغانستان کردند؛ در آن‌ها ضرورت تشخیص نشدند، اولویت بندی نشدند.»

جامعۀ جهانی در رأس ایالات متحدۀ امریکا پس از سال ۲۰۰۱، میلیاردها دالر را در بخش نظامی و ملکی به افغانستان کمک کرد. هرچند اکنون مأموریت نظامی ناتو و ایالات متحده در افغانستان در شرف تکمیل شدن است، اما کمک‌های امریکا و هم‌پیمانان ناتو به افغانستان کماکان ادامه خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید