Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متوقف شدن کار شماری از پروژه ها با کاهش بودجه اختیاری توسعه یی

با تنقیص حدود ۴۹ ملیارد افغانی از بودجه اختیاری توسعه یی، بودجه ده ها برنامه توسعه یی نهاد های گونه گون کاهش یافته اند و پروژه های زیادی متوقف شده اند.

مسوده بودجه میان سال نشان می‌دهد که بودجه اختیاری توسعه یی از حدود ۸۶ میلیارد افغانی به بیش از ۳۷ میلیارد افغانی کاهش یافته است.

با تنقیص بودجه اختیاری پروژه های توسعه یی، کار پروژه ها متوقف شده و پرداخت ها به شرکت های پیمان کار نیز تا زمان ناروشنی به تأخیر افتاده اند.

حمیدالله حبیبی، رییس اتحادیه شرکت های ساختمانی گفت: "نظر به شرایط امنیتی که ما و شما می بینیم، اکثریت پروژه های ما قبلا توسط دونر ها تمویل می‌شد. بدبختانه در این اواخر با کمبود بودجه مواجه استیم."

از حدود ۴۹ میلیارد افغانی بودجه تنقیص شده، نزدیک به ۱۰ میلیارد افغانی از بودجه توسعه یی وزارت زراعت و آبیاری و وزارت فواید عامه تنقیص شده است.

بودجه اختیاری توسعه یی وزارت معادن نیز از یک میلیارد افغانی به ۴۰۰ میلیون افغانی کاهش یافته است.

اتحادیه ملی کارگران می گوید که توقف پروژه ها در کنار افزایش ناامنی ها و خشکسالی، بیکاری و ناداری را در کشور افزایش خواهند داد.

معروف قادری، رییس اتحادیه کارگران بیان کرد: "قطع این پروژه ها باعث از دست دادن ملیون ها جای و کار می‌شود."

حکومت با تنقیص این پروژه ها منابع مالی را برای عملی سازی هشت برنامه ملی تخصیص داده است.

در مسوده بودجه میان سال آمده است که برنامه های همچون میثاق شهروندی، دسترخوان ملی و مصوونیت غذایی برای رسیده‌گی عاجل به نیازمندان در بودجه نگهداشته شده اند.

حیات الله حیات، نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: "وزارت احیا و انکشاف دهات که مسوولیت برنامه دسترخوان ملی را در قریه ها به دوش دارد، به گونه نرمال این پروسه جریان دارد. تا حال ما به اضافه از این ملیون خانواده رسیده‌گی کرده ایم."

در تعدیلات میان سال بودجه، بودجه اختیاری توسعه یی اداره ملی استندرد که ۱۶۱ میلیون افغانی بود، صفر شده است.

این اداره در بیش از هفت ماه سال مالی تنها یک درصد از این بودجه را توانسته بود، هزینه کند.

متوقف شدن کار شماری از پروژه ها با کاهش بودجه اختیاری توسعه یی

اتحادیه ملی کارگران می گویند که توقف پروژه ها در کنار افزایش ناامنی ها و خشکسالی، بیکاری و ناداری را در کشور افزایش خواهند داد.

Thumbnail

با تنقیص حدود ۴۹ ملیارد افغانی از بودجه اختیاری توسعه یی، بودجه ده ها برنامه توسعه یی نهاد های گونه گون کاهش یافته اند و پروژه های زیادی متوقف شده اند.

مسوده بودجه میان سال نشان می‌دهد که بودجه اختیاری توسعه یی از حدود ۸۶ میلیارد افغانی به بیش از ۳۷ میلیارد افغانی کاهش یافته است.

با تنقیص بودجه اختیاری پروژه های توسعه یی، کار پروژه ها متوقف شده و پرداخت ها به شرکت های پیمان کار نیز تا زمان ناروشنی به تأخیر افتاده اند.

حمیدالله حبیبی، رییس اتحادیه شرکت های ساختمانی گفت: "نظر به شرایط امنیتی که ما و شما می بینیم، اکثریت پروژه های ما قبلا توسط دونر ها تمویل می‌شد. بدبختانه در این اواخر با کمبود بودجه مواجه استیم."

از حدود ۴۹ میلیارد افغانی بودجه تنقیص شده، نزدیک به ۱۰ میلیارد افغانی از بودجه توسعه یی وزارت زراعت و آبیاری و وزارت فواید عامه تنقیص شده است.

بودجه اختیاری توسعه یی وزارت معادن نیز از یک میلیارد افغانی به ۴۰۰ میلیون افغانی کاهش یافته است.

اتحادیه ملی کارگران می گوید که توقف پروژه ها در کنار افزایش ناامنی ها و خشکسالی، بیکاری و ناداری را در کشور افزایش خواهند داد.

معروف قادری، رییس اتحادیه کارگران بیان کرد: "قطع این پروژه ها باعث از دست دادن ملیون ها جای و کار می‌شود."

حکومت با تنقیص این پروژه ها منابع مالی را برای عملی سازی هشت برنامه ملی تخصیص داده است.

در مسوده بودجه میان سال آمده است که برنامه های همچون میثاق شهروندی، دسترخوان ملی و مصوونیت غذایی برای رسیده‌گی عاجل به نیازمندان در بودجه نگهداشته شده اند.

حیات الله حیات، نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: "وزارت احیا و انکشاف دهات که مسوولیت برنامه دسترخوان ملی را در قریه ها به دوش دارد، به گونه نرمال این پروسه جریان دارد. تا حال ما به اضافه از این ملیون خانواده رسیده‌گی کرده ایم."

در تعدیلات میان سال بودجه، بودجه اختیاری توسعه یی اداره ملی استندرد که ۱۶۱ میلیون افغانی بود، صفر شده است.

این اداره در بیش از هفت ماه سال مالی تنها یک درصد از این بودجه را توانسته بود، هزینه کند.

هم‌رسانی کنید