Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه: حقوق کارمندان بست‌های ۴ تا ۸ افزود می‌شود

وزارت مالیه کشور به روز دوشنبه (۱۸ اسد) گفت که به زودی دو هزار افغانی در حقوق کارمندان بست های چهار تا هشت دولت، افزود خواهد شد.

سخنگوی این وزارت افزوده است که طرح افزایش حقوق کارمندان از سوی کابینه منظور شده است و در بودجه میان سال ۶ میلیارد افغانی به این بخش تخصیص یافته است.

رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه گفت: "بر اساس تعهدات حکومت برای مامورین پایین رتبه که بست های چهار تا هشتم را شامل می‌شود، دو هزار افغانی در معاشات شان افزوده می‌شود. خوشبختانه این طرح از طرف کابینه منظور و به پارلمان فرستاده شده است."

میر افغان صافی، رییس کمیسیون مالی بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار کرد: "امسال در بودجه وسط سال، دو هزار افغانی شامل است که این مبلغ پس از بررسی و منظوری این دو هزار افغانی از آغاز ماه حمل در معاشات ماموران پایین رتبه که معلمان را نیز شامل می‌شود، افزود خواهد شد."

اما شماری از اعضای کمیسیون مالی  و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان کرده اند که در بودجه میان سال تنها یک میلیارد افغانی به این بخش تخصیص یافته است.

آنان می‌گویند که حکومت باید برای افزایش حقوق کارمندان پایین رتبه دولت وآموزگاران، باید وارد عمل شود.

جاوید صافی، عضو کمیسیون مالی بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: "در بعضی از کود های احتیاطی تغییر آمده است که برای بخش امنیتی ۱۳ ملیارد افغانی اضافه شده است و برای معاشات ۱ ملیادر افغانی افزود شده است و همین گونه برای پالیسی نیز ۱ ملیارد افزود در نظر گرفته شده است."

 قمر بانو، عضو کمیسیون مالی  وبودجه مجلس نماینده‌گان ابراز داشت: "هشت ملیارد را در نظر گرفته بودند که در وسط سال چهار ملیارد را کم کردند و حالا تقریبا یک ملیارد را در نظر گرفتند. با یک ملیارد ما نمی توانیم که ضرورت معلمان را رفع نماییم که این در حق معلمان ما ظلم است."

افزایش دو هزار افغانی درحقوق کارکارمندان پاپین رتبهء دولت وآموزگاران یکی از تعهدات حکومت بوده است.

از سویی هم، شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفته اند که در سند میان سال بودجه، حکومت با کسر ۱۶۰میلیارد افغانی روبرو خواهد بود.

وزارت مالیه: حقوق کارمندان بست‌های ۴ تا ۸ افزود می‌شود

شماری از اعضای کمیسیون مالی  و بودجه مجلس نماینده‌گان گفته اند که حکومت برای افزایش حقوق کارمندان پایین رتبه دولت وآموزگاران، باید وارد عمل شود.

Thumbnail

وزارت مالیه کشور به روز دوشنبه (۱۸ اسد) گفت که به زودی دو هزار افغانی در حقوق کارمندان بست های چهار تا هشت دولت، افزود خواهد شد.

سخنگوی این وزارت افزوده است که طرح افزایش حقوق کارمندان از سوی کابینه منظور شده است و در بودجه میان سال ۶ میلیارد افغانی به این بخش تخصیص یافته است.

رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه گفت: "بر اساس تعهدات حکومت برای مامورین پایین رتبه که بست های چهار تا هشتم را شامل می‌شود، دو هزار افغانی در معاشات شان افزوده می‌شود. خوشبختانه این طرح از طرف کابینه منظور و به پارلمان فرستاده شده است."

میر افغان صافی، رییس کمیسیون مالی بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار کرد: "امسال در بودجه وسط سال، دو هزار افغانی شامل است که این مبلغ پس از بررسی و منظوری این دو هزار افغانی از آغاز ماه حمل در معاشات ماموران پایین رتبه که معلمان را نیز شامل می‌شود، افزود خواهد شد."

اما شماری از اعضای کمیسیون مالی  و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان کرده اند که در بودجه میان سال تنها یک میلیارد افغانی به این بخش تخصیص یافته است.

آنان می‌گویند که حکومت باید برای افزایش حقوق کارمندان پایین رتبه دولت وآموزگاران، باید وارد عمل شود.

جاوید صافی، عضو کمیسیون مالی بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: "در بعضی از کود های احتیاطی تغییر آمده است که برای بخش امنیتی ۱۳ ملیارد افغانی اضافه شده است و برای معاشات ۱ ملیادر افغانی افزود شده است و همین گونه برای پالیسی نیز ۱ ملیارد افزود در نظر گرفته شده است."

 قمر بانو، عضو کمیسیون مالی  وبودجه مجلس نماینده‌گان ابراز داشت: "هشت ملیارد را در نظر گرفته بودند که در وسط سال چهار ملیارد را کم کردند و حالا تقریبا یک ملیارد را در نظر گرفتند. با یک ملیارد ما نمی توانیم که ضرورت معلمان را رفع نماییم که این در حق معلمان ما ظلم است."

افزایش دو هزار افغانی درحقوق کارکارمندان پاپین رتبهء دولت وآموزگاران یکی از تعهدات حکومت بوده است.

از سویی هم، شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفته اند که در سند میان سال بودجه، حکومت با کسر ۱۶۰میلیارد افغانی روبرو خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره