Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته‌ماندن گذرگاهای چمن و بولدک؛ بخشی از انار کندهار فاسد شده است

شماری از باغداران کندهار می‌گویند که بندش گذرگاه چمن و سپین بولدک به روی دادوستد بازرگانی سبب شده است که انار کندهار در باغ‌های این ولایت فاسد شوند.

شماری از باغداران در ولسوالی ارغستان این ولایت می‌گویند در حال حاضر بخشی بزرگی  از انار که برای صادرات آمده شده بودند، فاسد شده‌اند.

محمد الله، یک تن از باغداران کندهار گفت: «تمام انار ما فاسد شدند. شما می‌دانید که اکنون صدها تُن انار در باغ‌ها فاسد شده اند. این چی وضعیت است، باید حکومت مشکلات را برطرف کند.»

آغا جان، باغدار در ولایت کندهار، گفت: «شما می‌بینید که این انار چگونه هر روز از بین می‌روند. بر ما باید بازاریابی شود و دروازه چمن باید باز شود.»

آنان هشدار می‌دهند که اگر مشکل بندش راه حل نشود، باغ‌داران کندهار میلیون‌ها افغانی زیان خواهند کرد.

این در حالی است که بربنیاد گزارش‌ها، گذرگاه چمن از نزدیک به دو هفته است که به روی دادوستد بازرگانی بسته است.

شماری از صادر کننده‌گان انار می‌گویند که در حال  حاضر از راه‌های بدیل انار شان را به پاکستان صادر می‌کنند و در مسیر این راه‌ها انار آنان فاسد می‌شوند.

محمد، صادر کننده انار در کندهار، گفت: «ما پیش از این در سه روز موترهای مملو از انار را به پاکستان می‌رساندیم، اما اکنون از راه تورخم تا پانزده روز را در برمی‌گیرد و در این روزها انار فاسد می‌شوند.»

از سویی هم، مسوولان اتاق زراعت و دامداری می‌گویند که راه‌های صادراتی به پاکستان همواره در زمان برداشت میوه‌ها و سبزی‌های کشور بند می‌شوند و این کار سالانه میلیون‌ها دالر به بخش کشاورزی و باغداری زیان می‌زند.

میرویس حاجی زاده، عضو اتاق تجارت و مالداری گفت: «هر سال ما با مشکل روبرو استیم با پاکستان. گهی به بهانه افزایش تعرفه و گهی هم به بهانه بندش راه باید سبزی‌ها و میوه‌های ما در کشور گندیده شوند.»

بندش راه‌ها به روی صادرات کشور از یک‌سو و چالش‌های اقتصادی کنونی در کشور از سوی دیگر سبب شده اند که اقتصاد روستایی در کشور با رکود جدی روبرو شود.

بسته‌ماندن گذرگاهای چمن و بولدک؛ بخشی از انار کندهار فاسد شده است

باغداران می‌گویند که به علت بسته ماندن‌ مسیرهای بازرگانی میان افغانستان و پاکستان، یک بخش بزرگ از انار کندهار صادر نشده و فاسد شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باغداران کندهار می‌گویند که بندش گذرگاه چمن و سپین بولدک به روی دادوستد بازرگانی سبب شده است که انار کندهار در باغ‌های این ولایت فاسد شوند.

شماری از باغداران در ولسوالی ارغستان این ولایت می‌گویند در حال حاضر بخشی بزرگی  از انار که برای صادرات آمده شده بودند، فاسد شده‌اند.

محمد الله، یک تن از باغداران کندهار گفت: «تمام انار ما فاسد شدند. شما می‌دانید که اکنون صدها تُن انار در باغ‌ها فاسد شده اند. این چی وضعیت است، باید حکومت مشکلات را برطرف کند.»

آغا جان، باغدار در ولایت کندهار، گفت: «شما می‌بینید که این انار چگونه هر روز از بین می‌روند. بر ما باید بازاریابی شود و دروازه چمن باید باز شود.»

آنان هشدار می‌دهند که اگر مشکل بندش راه حل نشود، باغ‌داران کندهار میلیون‌ها افغانی زیان خواهند کرد.

این در حالی است که بربنیاد گزارش‌ها، گذرگاه چمن از نزدیک به دو هفته است که به روی دادوستد بازرگانی بسته است.

شماری از صادر کننده‌گان انار می‌گویند که در حال  حاضر از راه‌های بدیل انار شان را به پاکستان صادر می‌کنند و در مسیر این راه‌ها انار آنان فاسد می‌شوند.

محمد، صادر کننده انار در کندهار، گفت: «ما پیش از این در سه روز موترهای مملو از انار را به پاکستان می‌رساندیم، اما اکنون از راه تورخم تا پانزده روز را در برمی‌گیرد و در این روزها انار فاسد می‌شوند.»

از سویی هم، مسوولان اتاق زراعت و دامداری می‌گویند که راه‌های صادراتی به پاکستان همواره در زمان برداشت میوه‌ها و سبزی‌های کشور بند می‌شوند و این کار سالانه میلیون‌ها دالر به بخش کشاورزی و باغداری زیان می‌زند.

میرویس حاجی زاده، عضو اتاق تجارت و مالداری گفت: «هر سال ما با مشکل روبرو استیم با پاکستان. گهی به بهانه افزایش تعرفه و گهی هم به بهانه بندش راه باید سبزی‌ها و میوه‌های ما در کشور گندیده شوند.»

بندش راه‌ها به روی صادرات کشور از یک‌سو و چالش‌های اقتصادی کنونی در کشور از سوی دیگر سبب شده اند که اقتصاد روستایی در کشور با رکود جدی روبرو شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره