Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش حاصلات جلغوزه؛ از نبود بازار تا قاچاق آن به پاکستان

اتحادیه تولید کننده‌گان جلغوزه در کشور می‌گویند که آمارهای نخستین آنان نشان می‌دهند که امسال تا هفده هزار تُن جلغوزه در کشور برداشت شده است.

مسوولان این اتحادیه می‌گویند با آنکه امسال حاصلات جلغوزه در کشور بیشتر شده است، اما هنوز بازار مناسب برای آن وجود ندارد.

آنان می‌گویند که در حال حاضر به علت کم رنگ بودن صادرات جلغوزه از راه‌های رسمی، بخشی از این میوه گران‌بها به پاکستان قاچاق می‌شود.

یحی ځدران، رییس اتحادیه تولید کننده‌گان جلغوزه، گفت: «اگر راه‌های صادراتی ما باز شوند، بهای جلغوزه به مراتب بیشتر خواهند شد و ما خوشبین استیم که این مشکل هر چه زودتر حل شود تا برنامه‌های صادراتی ما ناامید کننده نباشند.»

به گفته مسوولان اتحادیه تولید کننده‌گان جلغوزه، با وجود تلاش‌های زیاد هنوز صادرات جلغوزه به چین آغاز نشده اند و با در نظرداشت نگرانی‌های موجود، قاچاق این میوه گران‌بها به پاکستان رو به افزایش است.

از سویی هم، شماری از صادر کننده‌گان جلغوزه از حکومت می‌خواهند که برای فرآورده‌های شان بازاریابی کند.

صدو خان، یکی از صادر کننده‌گان جلغوزه گفت: «در حال حاضر منعفعت بازرگانی جلغوزه بدست پاکستان است. زحمات آن را ما می‌کشیم، اما سود آن به پاکستان می‌رسد. حکومت باید در این بخش کار کند.»

محبوب الله محمدی، یکی از بازرگانان کشور گفت: «مشکل بازار برای جلغوزه باید حل شود. بازار چین برای جلغوزه افغانستان بسیار مهم است. همچنان در این بخش باید دهلیزهای هوایی هر چه زودتر بکارشوند.»

پیش از این مسوولان وزارت زراعت و آبیاری از تلاش‌ها برای زمینه سازی بهتر به صادرات جلغوزه در کشور خبر داده اند.

در حال حاضر بهای یک کیلوگرام جلغوزه در کشور تا سیزده دالر یا یک هزار و یک صد افغانی است. اما با رسیدن آن به بازارهای چین، بهای آن تا سه برابر افزایش میابد.

ارزش بازرگانی سالانه جلغوزه در کشور به حدود پنج صد میلیون دالر تخمین می‌شود.

افزایش حاصلات جلغوزه؛ از نبود بازار تا قاچاق آن به پاکستان

آمار های نخستین اتحادیه تولید کننده‌گان جلغوزه نشان می‌دهند که امسال تا هفده هزار تُن جلغوزه در کشور برداشت شده است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه تولید کننده‌گان جلغوزه در کشور می‌گویند که آمارهای نخستین آنان نشان می‌دهند که امسال تا هفده هزار تُن جلغوزه در کشور برداشت شده است.

مسوولان این اتحادیه می‌گویند با آنکه امسال حاصلات جلغوزه در کشور بیشتر شده است، اما هنوز بازار مناسب برای آن وجود ندارد.

آنان می‌گویند که در حال حاضر به علت کم رنگ بودن صادرات جلغوزه از راه‌های رسمی، بخشی از این میوه گران‌بها به پاکستان قاچاق می‌شود.

یحی ځدران، رییس اتحادیه تولید کننده‌گان جلغوزه، گفت: «اگر راه‌های صادراتی ما باز شوند، بهای جلغوزه به مراتب بیشتر خواهند شد و ما خوشبین استیم که این مشکل هر چه زودتر حل شود تا برنامه‌های صادراتی ما ناامید کننده نباشند.»

به گفته مسوولان اتحادیه تولید کننده‌گان جلغوزه، با وجود تلاش‌های زیاد هنوز صادرات جلغوزه به چین آغاز نشده اند و با در نظرداشت نگرانی‌های موجود، قاچاق این میوه گران‌بها به پاکستان رو به افزایش است.

از سویی هم، شماری از صادر کننده‌گان جلغوزه از حکومت می‌خواهند که برای فرآورده‌های شان بازاریابی کند.

صدو خان، یکی از صادر کننده‌گان جلغوزه گفت: «در حال حاضر منعفعت بازرگانی جلغوزه بدست پاکستان است. زحمات آن را ما می‌کشیم، اما سود آن به پاکستان می‌رسد. حکومت باید در این بخش کار کند.»

محبوب الله محمدی، یکی از بازرگانان کشور گفت: «مشکل بازار برای جلغوزه باید حل شود. بازار چین برای جلغوزه افغانستان بسیار مهم است. همچنان در این بخش باید دهلیزهای هوایی هر چه زودتر بکارشوند.»

پیش از این مسوولان وزارت زراعت و آبیاری از تلاش‌ها برای زمینه سازی بهتر به صادرات جلغوزه در کشور خبر داده اند.

در حال حاضر بهای یک کیلوگرام جلغوزه در کشور تا سیزده دالر یا یک هزار و یک صد افغانی است. اما با رسیدن آن به بازارهای چین، بهای آن تا سه برابر افزایش میابد.

ارزش بازرگانی سالانه جلغوزه در کشور به حدود پنج صد میلیون دالر تخمین می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره