Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست بازرگانان از حکومت ازبهر بازاریابی برای انجیر افغانستان

شماری از بازرگانان انجیر از حکومت می‌خواهند که زمینه بهتر فروشات انجیر را برای آنان در بازارهای جهانی فراهم سازد.

آنان می‌گویند هر چند فرآوده‌های انجیر کندهار و زابل به پاکستان و هند صادر می‌شوند، اما تا کنون این فرآورده به کشورهای دیگر صادر نشده است.

حاجی عبدالجمیل، یک تن از بازرگانان گفت: «باید با تجاران و ممالک خارجی به سطح بین المللی صحبت صورت بگیرد و همراه آنان قراردادها صورت بگیرد تا تجاران مطمن شوند.»

سید ولی، دکاندار گفت: «باید انجیر های ما به کشور‌های خارجی همچون جرمنی، دوبی و سایر کشور‌ها صادر شود.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار می‌گوید در سال روان افزون بر ۱۵ هزار تُن انجیر، بیش از ۵۰ هزار تُن میوه به بیرون از افغانستان صادر شده است.

انجنېر عبدالباقي بنا، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار گفت: «صادرات ما به دلیل بسته بودن بانک‌ها متوقف است و همچنان صادرات هم شده است. پول‌های آن که در حدود صد میلیون دالر می‌رسد هنوز نزد بازرگانان هندی مانده است.»

هم اکنون پاکستان و هند از مراکز عمده فروش انجیر زابل و کندهار شمرده می‌شوند.

با آن که امسال حاصلات انجیر از لحاظ کیفیت خوب است؛ اما بازرگانان از نهاد‌های مسوول می‌خواهند که برای رساندن این میوه شان به بازار‌های جهانی آنان را کمک کنند.

بربنیاد آمارها، این در حالیست که هر سال حدود ۲۰۰ هزار تُن میوه به بازارهای پاکستان و هند صادر می‌شود، اما روند انتقال آن به پاکستان بارها با سکتگی و حتا ممانعت روبرو شده است.

بازرگانان همواره از  پاکستان خواسته اند که مسایل اقتصادی را از سیاست‌های شان به دور نگهدارند و بگذارند تا روند داد ستد به گونه درست انجام شود.

خواست بازرگانان از حکومت ازبهر بازاریابی برای انجیر افغانستان

بازرگانان می‌گویند هر چند فرآوده‌های انجیر کندهار و زابل به پاکستان و هند صادر می‌شوند، اما تا کنون این فرآورده به کشورهای دیگر صادر نشده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان انجیر از حکومت می‌خواهند که زمینه بهتر فروشات انجیر را برای آنان در بازارهای جهانی فراهم سازد.

آنان می‌گویند هر چند فرآوده‌های انجیر کندهار و زابل به پاکستان و هند صادر می‌شوند، اما تا کنون این فرآورده به کشورهای دیگر صادر نشده است.

حاجی عبدالجمیل، یک تن از بازرگانان گفت: «باید با تجاران و ممالک خارجی به سطح بین المللی صحبت صورت بگیرد و همراه آنان قراردادها صورت بگیرد تا تجاران مطمن شوند.»

سید ولی، دکاندار گفت: «باید انجیر های ما به کشور‌های خارجی همچون جرمنی، دوبی و سایر کشور‌ها صادر شود.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار می‌گوید در سال روان افزون بر ۱۵ هزار تُن انجیر، بیش از ۵۰ هزار تُن میوه به بیرون از افغانستان صادر شده است.

انجنېر عبدالباقي بنا، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار گفت: «صادرات ما به دلیل بسته بودن بانک‌ها متوقف است و همچنان صادرات هم شده است. پول‌های آن که در حدود صد میلیون دالر می‌رسد هنوز نزد بازرگانان هندی مانده است.»

هم اکنون پاکستان و هند از مراکز عمده فروش انجیر زابل و کندهار شمرده می‌شوند.

با آن که امسال حاصلات انجیر از لحاظ کیفیت خوب است؛ اما بازرگانان از نهاد‌های مسوول می‌خواهند که برای رساندن این میوه شان به بازار‌های جهانی آنان را کمک کنند.

بربنیاد آمارها، این در حالیست که هر سال حدود ۲۰۰ هزار تُن میوه به بازارهای پاکستان و هند صادر می‌شود، اما روند انتقال آن به پاکستان بارها با سکتگی و حتا ممانعت روبرو شده است.

بازرگانان همواره از  پاکستان خواسته اند که مسایل اقتصادی را از سیاست‌های شان به دور نگهدارند و بگذارند تا روند داد ستد به گونه درست انجام شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره