Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بهای برخی از مواد اولیه نزدیک به صد درصد افزایش یافته است

فروشنده‌گان و باشنده‌گان کابل می‌گویند که بهای برخی از مواد خوراکی و مواد سوختی نسبت به سال‌پار نزدیک به صد در صد افزایش یافته است.

به گفته آنان، بهای مواد اولیه به ویژه آرد، روغن و نفت نسبت به سال‌پار دو برابر شده است.

رحیم الله، دکاندار گفت: «روغن پار سال ۱۰۵۰ افغانی تا ۱۲۰۰ افغانی بود، اما فعلا به ۲۵۰۰ افغانی رسیده است.»

سمیع الله، دکاندار گفت: «یک آدم که پنج هزار افغانی درآمد دارد بیش از دو قلم جنس خریده نمی‌تواند. یک بوری آرد و یک قوطی روغن بخرد پول‌اش رسیدگی نمی کند.»

افزایش در بهای مواد خوراکی شمار زیادی از باشنده‌گان کابل را نگران ساخته است.

امید، باشنده کابل گفت: «نرخ‌ها بسیار بلند رفته است، یک بوری آرد پارسال ۱۳۰۰ افغانی بود، ولی فعلا به ۲۳۰۰ افغانی افزایش یافته است. روغن ۱۲۰۰ افغانی بود ولی اکنون به ۲۲۰۰ افغانی رسیده است.»

اما سرپرست وزارت صنعت و تجارت تاکید می‌ورزد که با کارگیری از شیوه‌های گونه‌گون و در همکاری با کشورهای دوست، بهای مواد خوراکی در کشور را کاهش خواهد داد.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت: «آمدن امارت اسلامی سبب افزایش قیمت‌ها نشده است، قیمت‌های جهانی بلند رفته است. سال گذشته کرونا بود یک لیتر تیل چهل و چند افغانی بود ولی اکنون هشتاد و چند افغانی شده؛ تقریبا دو برابر.»

همزمان با افزایش بی‌کاری، بهای مواد مصرفی به گونه بی‌پیشینه در افغانستان افزایش یافته است.

بربنیاد آمارهای برخی از عمده فروشان مواد خوراکی باغ قاضی، امسال نسبت به سال‌پار بهای بیشتر مواد خوراکی دو برابر شده است.

بربنیاد آمارهای آنان:

آرد نزدیک به ۱۰۰ درصد،

بهای روغن بیش از ۱۱۰ در صد،

بهای برنج نزدیک به ۴۰ درصد،

بهای بوره بیش از ۳۵ درصد،

بهای نخود بیش از ۳۰ درصد،

افزایش یافته اند.

از سویی هم، فروشنده‌گان چوب در پایتخت می‌گویند که امسال نسبت به سال گذشته بازار فروش چوب سرد است.

به گفته آنان، در هر خروار چوب، نسبت به سال‌پار یک‌هزار افغانی کاهش آمده است، اما شمار کمی از باشنده‌گان کابل برای گرم کردن خانه‌های شان از چوب استفاده می‌کنند.

معراج، چوب فروش گفت: «پارسال قیمت (یک خروار) چوب ۸۵۰۰ و ۸۷۰۰ افغانی بود. مشتریان هم خوب بود، فروش چوب هم خوب بود، سودا می‌شد، اما حالی و امسال وضعیت اقتصادی مردم خراب شده است.»

به گفته راننده‌گان و فروشنده‌گان، بهای مواد نفتی نسبت به سال‌پار بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به گفته آنان، در حال حاضر یک لیتر پترول در بازارها بیش از ۷۵ افغانی به فروش می‌رسد.

حبیب الله، راننده گفت: «پارسال تیل ۳۵ افغانی بود، امسال ۷۵ و ۸۰ افغانی است. هیچ نرخ نیست ده قصه ما کسی نیست.»

این در حالیست که برخی آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که بلند رفتن بهای مواد خوراکی و مواد نفتی، پیامدهای ناگوار در کشور خواهد داشت.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بلند رفتن اجناس مورد نیاز شهروندان افغانستان، سبب ایجاد مشکلات زیادی، کاهش خریداری، کاهش فروشنده‌گی و از بین رفتن مشاغل در افغانستان خواهد شد.»

بهای برخی از مواد اولیه نزدیک به صد درصد افزایش یافته است

بربنیاد آمارهای برخی از عمده فروشان مواد خوراکی، امسال نسبت به سال‌پار بهای بیشتر مواد خوراکی دو برابر شده است.

تصویر بندانگشتی

فروشنده‌گان و باشنده‌گان کابل می‌گویند که بهای برخی از مواد خوراکی و مواد سوختی نسبت به سال‌پار نزدیک به صد در صد افزایش یافته است.

به گفته آنان، بهای مواد اولیه به ویژه آرد، روغن و نفت نسبت به سال‌پار دو برابر شده است.

رحیم الله، دکاندار گفت: «روغن پار سال ۱۰۵۰ افغانی تا ۱۲۰۰ افغانی بود، اما فعلا به ۲۵۰۰ افغانی رسیده است.»

سمیع الله، دکاندار گفت: «یک آدم که پنج هزار افغانی درآمد دارد بیش از دو قلم جنس خریده نمی‌تواند. یک بوری آرد و یک قوطی روغن بخرد پول‌اش رسیدگی نمی کند.»

افزایش در بهای مواد خوراکی شمار زیادی از باشنده‌گان کابل را نگران ساخته است.

امید، باشنده کابل گفت: «نرخ‌ها بسیار بلند رفته است، یک بوری آرد پارسال ۱۳۰۰ افغانی بود، ولی فعلا به ۲۳۰۰ افغانی افزایش یافته است. روغن ۱۲۰۰ افغانی بود ولی اکنون به ۲۲۰۰ افغانی رسیده است.»

اما سرپرست وزارت صنعت و تجارت تاکید می‌ورزد که با کارگیری از شیوه‌های گونه‌گون و در همکاری با کشورهای دوست، بهای مواد خوراکی در کشور را کاهش خواهد داد.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت: «آمدن امارت اسلامی سبب افزایش قیمت‌ها نشده است، قیمت‌های جهانی بلند رفته است. سال گذشته کرونا بود یک لیتر تیل چهل و چند افغانی بود ولی اکنون هشتاد و چند افغانی شده؛ تقریبا دو برابر.»

همزمان با افزایش بی‌کاری، بهای مواد مصرفی به گونه بی‌پیشینه در افغانستان افزایش یافته است.

بربنیاد آمارهای برخی از عمده فروشان مواد خوراکی باغ قاضی، امسال نسبت به سال‌پار بهای بیشتر مواد خوراکی دو برابر شده است.

بربنیاد آمارهای آنان:

آرد نزدیک به ۱۰۰ درصد،

بهای روغن بیش از ۱۱۰ در صد،

بهای برنج نزدیک به ۴۰ درصد،

بهای بوره بیش از ۳۵ درصد،

بهای نخود بیش از ۳۰ درصد،

افزایش یافته اند.

از سویی هم، فروشنده‌گان چوب در پایتخت می‌گویند که امسال نسبت به سال گذشته بازار فروش چوب سرد است.

به گفته آنان، در هر خروار چوب، نسبت به سال‌پار یک‌هزار افغانی کاهش آمده است، اما شمار کمی از باشنده‌گان کابل برای گرم کردن خانه‌های شان از چوب استفاده می‌کنند.

معراج، چوب فروش گفت: «پارسال قیمت (یک خروار) چوب ۸۵۰۰ و ۸۷۰۰ افغانی بود. مشتریان هم خوب بود، فروش چوب هم خوب بود، سودا می‌شد، اما حالی و امسال وضعیت اقتصادی مردم خراب شده است.»

به گفته راننده‌گان و فروشنده‌گان، بهای مواد نفتی نسبت به سال‌پار بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به گفته آنان، در حال حاضر یک لیتر پترول در بازارها بیش از ۷۵ افغانی به فروش می‌رسد.

حبیب الله، راننده گفت: «پارسال تیل ۳۵ افغانی بود، امسال ۷۵ و ۸۰ افغانی است. هیچ نرخ نیست ده قصه ما کسی نیست.»

این در حالیست که برخی آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که بلند رفتن بهای مواد خوراکی و مواد نفتی، پیامدهای ناگوار در کشور خواهد داشت.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بلند رفتن اجناس مورد نیاز شهروندان افغانستان، سبب ایجاد مشکلات زیادی، کاهش خریداری، کاهش فروشنده‌گی و از بین رفتن مشاغل در افغانستان خواهد شد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره