Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفر هیأت وزارت مالیه به پاکستان از بهر حل مشکلات بازرگانان

وزارت مالیه می‌گوید که یک هیأت چهار نفری از این وزارت به هدف جلوگیری از وضع مالیه اضافی بر کالاهای بازرگانان افغانستان به پاکستان سفر کرده است.

رییس بررسی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در رأس این هیأت قرار دارد و آنان برای سه روز – چهارشنبه تا جمعه هفته جاری – با مقام‌های پاکستان گفت‌وگو می‌کنند.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «هدف اصلی این سفر اجتناب از مالیه مضاعف است. موضوع این طور بود که آن عده از بازرگانان که در هر دو کشور فعالیت داشتند، پیش از این مالیه به هر دو کشور پرداخت می‌کرد.»

حقمل تاکید می‌ورزد که آنان تلاش دارند تا بازرگانان افغانستان که در پاکستان فعالیت دارند، یک‌بار مالیه پرداخت کنند.

او گفت: «در دیگر کشورها که افغان‌ها بیشتر فعالت دارند، مثل امارات عربی، ترکیه هند و ایران همرای آن‌ها یک دور این بحث‌ها شده، ولی نهایی نشده و در آینده نزدیک آن‌جا هم هیأت‌های ما می‌روند تا موضوع مالیه مضاعف را حل کنند.»

در همین حال اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گوید که گرفتن مالیه تنها در یک کشور به سرمایه گذاران سهولت ایجاد می‌کند و میزان سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد.

نقیب‌الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان گفت: «یک ضرورت وجود دارد بخاطری که میان افغانستان و پاکستان بسیار زیاد فرصت‌ها است، باید از این فرصت‌ها استفاده کنند، بحث تخنیکی نیاز است.»

در همین حال برخی از بازرگانان می‌گویند که حکومت‌های پاکستان و افغانستان  به گونه جداگانه از کالاهای بازرگانی آنان مالیه می‌گیرند که این کار سبب افزایش بهای کالاها در بازارهای کشور می‌شود.

سفر هیأت وزارت مالیه به پاکستان از بهر حل مشکلات بازرگانان

قرار است این هیأت با مقام‌های پاکستانی در پیوند به مالیه بر کالاهای بازرگانی افغانستان گفت‌وگو کنند.

Thumbnail

وزارت مالیه می‌گوید که یک هیأت چهار نفری از این وزارت به هدف جلوگیری از وضع مالیه اضافی بر کالاهای بازرگانان افغانستان به پاکستان سفر کرده است.

رییس بررسی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در رأس این هیأت قرار دارد و آنان برای سه روز – چهارشنبه تا جمعه هفته جاری – با مقام‌های پاکستان گفت‌وگو می‌کنند.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «هدف اصلی این سفر اجتناب از مالیه مضاعف است. موضوع این طور بود که آن عده از بازرگانان که در هر دو کشور فعالیت داشتند، پیش از این مالیه به هر دو کشور پرداخت می‌کرد.»

حقمل تاکید می‌ورزد که آنان تلاش دارند تا بازرگانان افغانستان که در پاکستان فعالیت دارند، یک‌بار مالیه پرداخت کنند.

او گفت: «در دیگر کشورها که افغان‌ها بیشتر فعالت دارند، مثل امارات عربی، ترکیه هند و ایران همرای آن‌ها یک دور این بحث‌ها شده، ولی نهایی نشده و در آینده نزدیک آن‌جا هم هیأت‌های ما می‌روند تا موضوع مالیه مضاعف را حل کنند.»

در همین حال اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گوید که گرفتن مالیه تنها در یک کشور به سرمایه گذاران سهولت ایجاد می‌کند و میزان سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد.

نقیب‌الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان گفت: «یک ضرورت وجود دارد بخاطری که میان افغانستان و پاکستان بسیار زیاد فرصت‌ها است، باید از این فرصت‌ها استفاده کنند، بحث تخنیکی نیاز است.»

در همین حال برخی از بازرگانان می‌گویند که حکومت‌های پاکستان و افغانستان  به گونه جداگانه از کالاهای بازرگانی آنان مالیه می‌گیرند که این کار سبب افزایش بهای کالاها در بازارهای کشور می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره