Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه روی طرح گردآوری عشر و زکات از مردم کار می‌کند

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت روی برنامه‌یی کار می کند که بربنیاد آن از باشنده‌گان واجد الشرایط عشر و زکات گردآوری کند.

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که برای عملی شدن این کار، یک کمیته‌ مشترک ایجاد شده و در این کمیته وزارت‌های مالیه، حج و اوقاف و زراعت، آبیاری و مالداری شامل استند.

در طرح وزارت مالیه، گردآوری عشر و زکات از زمین‌داران و سرمایه‌داران به گونه عصری گرد آوری می‌شود. سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که در اسلام منبع مهم درآمدی و اقتصادی عشر و زکات است. تا کنون چگونگی گردآوری، شیوه و شناسایی افراد توانمند روشن نیست.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «کمیته مشترک جور شده به رهبری وزارت مالیه که در آن وزارت حج و اوقاف و وزارت محترم زراعت شامل است. کار سر میکانیزم شروع است و تا حال نهایی نشده است.»

بربنیاد طرح وزارت مالیه، عشر از زمین‌داران که زمین‌های حاصلیخیز دارند گرفته می‌شود و زکات از هر باشنده کشور که نصاب را تکمیل کند گردآوری خواهد شد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اگر این به شکل مدرن و اساسی جمع آوری شود حکومت می‌تواند که بدون وابستگی به کمک‌های جهانی حد اقل بتواند بودجه عادی خود را تامین کند.»

در حال حاضر، شماری از سرمایه داران زکات مال خود را خود شان به افراد نادار در روستاها توزیع می‌کننند. یار محمد، یکی از سرمایه‌گذاران کشور می‌گوید که همه ساله از هر صدهزار افغانی خود، دو نیم هزار آن را به افراد نادار و مستحق می‌پردازد و در شناسایی نیازمندان دست باز دارد.

او می‌گوید: «زکات خود را می‌دهیم به هر کس که بود. اما یک مشکل این است که ما خود ما غریب داریم، مشکل داریم، فقرا داریم اقارب داریم و زکات هم اول از اقارب شروع می‌شود.»

در حال حاضر، تمامی درآمدهای کشور از رهگذر گمرکات و مالیه دهنده‌گان بزرگ، میانه و کوچک به دست می‌آید و کاهش تجارت و بازرگانی بر درآمدهای کشور تاثیر منفی گذاشته است.

وزارت مالیه روی طرح گردآوری عشر و زکات از مردم کار می‌کند

شماری از سرمایه گذاران می‌گویند که افراد مستحق و نیازمند در مناطق شان وجود دارند و زکات هم در گام اول باید به اقارت نیازمند داده شود.

تصویر بندانگشتی

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که این وزارت روی برنامه‌یی کار می کند که بربنیاد آن از باشنده‌گان واجد الشرایط عشر و زکات گردآوری کند.

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که برای عملی شدن این کار، یک کمیته‌ مشترک ایجاد شده و در این کمیته وزارت‌های مالیه، حج و اوقاف و زراعت، آبیاری و مالداری شامل استند.

در طرح وزارت مالیه، گردآوری عشر و زکات از زمین‌داران و سرمایه‌داران به گونه عصری گرد آوری می‌شود. سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که در اسلام منبع مهم درآمدی و اقتصادی عشر و زکات است. تا کنون چگونگی گردآوری، شیوه و شناسایی افراد توانمند روشن نیست.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «کمیته مشترک جور شده به رهبری وزارت مالیه که در آن وزارت حج و اوقاف و وزارت محترم زراعت شامل است. کار سر میکانیزم شروع است و تا حال نهایی نشده است.»

بربنیاد طرح وزارت مالیه، عشر از زمین‌داران که زمین‌های حاصلیخیز دارند گرفته می‌شود و زکات از هر باشنده کشور که نصاب را تکمیل کند گردآوری خواهد شد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اگر این به شکل مدرن و اساسی جمع آوری شود حکومت می‌تواند که بدون وابستگی به کمک‌های جهانی حد اقل بتواند بودجه عادی خود را تامین کند.»

در حال حاضر، شماری از سرمایه داران زکات مال خود را خود شان به افراد نادار در روستاها توزیع می‌کننند. یار محمد، یکی از سرمایه‌گذاران کشور می‌گوید که همه ساله از هر صدهزار افغانی خود، دو نیم هزار آن را به افراد نادار و مستحق می‌پردازد و در شناسایی نیازمندان دست باز دارد.

او می‌گوید: «زکات خود را می‌دهیم به هر کس که بود. اما یک مشکل این است که ما خود ما غریب داریم، مشکل داریم، فقرا داریم اقارب داریم و زکات هم اول از اقارب شروع می‌شود.»

در حال حاضر، تمامی درآمدهای کشور از رهگذر گمرکات و مالیه دهنده‌گان بزرگ، میانه و کوچک به دست می‌آید و کاهش تجارت و بازرگانی بر درآمدهای کشور تاثیر منفی گذاشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره