Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تجارت افغانستان با آسیای میانه افزایش و با پاکستان کاهش یافته است

آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می‌دهند که در سال روان هجری خورشیدی، میزان داد و ستد افغانستان با کشورهای آسیای میانه (تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان) افزایش یافته، اما ظاهرن این داد و ستدد با پاکستان کاهش یافته است.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری با بیان این مطلب می‌گوید که افغانستان در سال روان به ارزش سی و سه میلیون دالر به سه کشورهای آسیای میانه صادرات داشته است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «امسال واردات ما از آسیای میانه تقریبا اضافه از دو میلیارد (دالر) بوده است.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری اما در باره میزان تجارت میان افغانستان و آسیای میانه در سال گذشته، آمار نداده است.

در همین حال، اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان از کاهش داد و ستد میان این دو کشور خبر می‌دهد. نقیب‌الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان - پاکستان گفت: «این چندین عوامل دارد؛ یکی این‌که در بنادر بسیار مشکلات در انتقال مواد وجود دارد، دوم اینکه در نظام بانکی پاکستان یک سلسله موانع در راستای تجارت وضع شده است که سبب شده به افغانستان صادارت کم شود.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که درآمدهای گمرکی در شمال کشور افزایش یافته اند. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «پس از آمدن امارت اسلامی، بیشتر از هشت هزار موتر با کالاها از آسیای میانه به آسیای جنوبی و از آسیای جنوبی به آسیای میانه از خاک افغانستان رفت و آمد کرده که این یک عواید گزاف برای ما داشته است.»

داد و ستد میان افغانستان و آسیای میانه بیشتر از طریق راه آهن انجام می‌شود. خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «همیشه انتقالات و اکمالات افغانستان از طریق آسیای میانه و از طریق خط آهن وارد افغانستان می‌شود.»

حامد عزیز مجددی، استاد دانشگاه گفت: «امروزه افغانستان ضرورت دارد به داشتن روابط تجارتی با تمامی کشورهای دنیا و این در سطح عواید داخلی فوق العاده یک عواید چشمگیر را به دولت ما متعلق می‌سازد.»

تازه ترین آمار اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان نشان می‌دهد که در سال روان هجری خورشیدی، تجارت میان افغانستان و پاکستان بیست و شش درصد کاهش داشته است.

این در حالیست که افغانستان بیشتر کالاهای مورد نیاز خود را از دیگر کشورها وارد می‌کند.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که امسال به دلیل افزایش فقر و بیکاری، میزان واردات به کشور کاهش یافته است.

تجارت افغانستان با آسیای میانه افزایش و با پاکستان کاهش یافته است

تازه ترین آمار اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان نشان می‌دهد که بیست و شش درصد تجارت افغانستان با پاکستان کمتر شده است.

تصویر بندانگشتی

آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می‌دهند که در سال روان هجری خورشیدی، میزان داد و ستد افغانستان با کشورهای آسیای میانه (تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان) افزایش یافته، اما ظاهرن این داد و ستدد با پاکستان کاهش یافته است.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری با بیان این مطلب می‌گوید که افغانستان در سال روان به ارزش سی و سه میلیون دالر به سه کشورهای آسیای میانه صادرات داشته است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «امسال واردات ما از آسیای میانه تقریبا اضافه از دو میلیارد (دالر) بوده است.»

اتاق تجارت و سرمایه گذاری اما در باره میزان تجارت میان افغانستان و آسیای میانه در سال گذشته، آمار نداده است.

در همین حال، اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان از کاهش داد و ستد میان این دو کشور خبر می‌دهد. نقیب‌الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان - پاکستان گفت: «این چندین عوامل دارد؛ یکی این‌که در بنادر بسیار مشکلات در انتقال مواد وجود دارد، دوم اینکه در نظام بانکی پاکستان یک سلسله موانع در راستای تجارت وضع شده است که سبب شده به افغانستان صادارت کم شود.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که درآمدهای گمرکی در شمال کشور افزایش یافته اند. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «پس از آمدن امارت اسلامی، بیشتر از هشت هزار موتر با کالاها از آسیای میانه به آسیای جنوبی و از آسیای جنوبی به آسیای میانه از خاک افغانستان رفت و آمد کرده که این یک عواید گزاف برای ما داشته است.»

داد و ستد میان افغانستان و آسیای میانه بیشتر از طریق راه آهن انجام می‌شود. خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت: «همیشه انتقالات و اکمالات افغانستان از طریق آسیای میانه و از طریق خط آهن وارد افغانستان می‌شود.»

حامد عزیز مجددی، استاد دانشگاه گفت: «امروزه افغانستان ضرورت دارد به داشتن روابط تجارتی با تمامی کشورهای دنیا و این در سطح عواید داخلی فوق العاده یک عواید چشمگیر را به دولت ما متعلق می‌سازد.»

تازه ترین آمار اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان نشان می‌دهد که در سال روان هجری خورشیدی، تجارت میان افغانستان و پاکستان بیست و شش درصد کاهش داشته است.

این در حالیست که افغانستان بیشتر کالاهای مورد نیاز خود را از دیگر کشورها وارد می‌کند.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که امسال به دلیل افزایش فقر و بیکاری، میزان واردات به کشور کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره