Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه در تلاش ایجاد تسهیل به بازرگانان و سرمایه‌گذاران

وزارت مالیه افغانستان در نظر دارد تا راهکار تعرفه‌های گمرکی کشور را بررسی و برای مالیه دهنده‌گان، بازرگانان و سرمایهگذاران سهولت بیشتر ایجاد کند.

سرپرست وزارت مالیه، هدایت الله بدری می‌گوید که این کار را با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط فعلی کشور انجام می‌دهد.

قرار است در نشست ملی سکتور خصوصی افغانستان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران در یازده گروه مشکلات کاری شان را بیرون نویس کنند.

هدایت الله بدریگفت: «با در نظر داشت شرایط کنونی و توجه به وضعیت اقتصادی کشور و برای اینکه به سکتور خصوصی زیان نرسد، به تعرفه‌های گمرکی تجدید نظر می‌کنیم.»

عبدالغنی برادر گفت: «امارت اسلامی در حل مشکلات گمرکی تلاشی‌های کرده است تا امنیت را تامین و انرژی مورد نیاز را آماده کند.»

سرپرست وزیر صنعت و تجارت، نورالدین عزیزی از بازرگانان می‌خواهد تا مواد غذایی، مواد نفتی و داروهای با کیفیت بلند را وارد کشور کنند.

آقای عزیز از افزایش میزان صادرات کشور در سال روان هجری خورشیدی خرسندی کرده است. نورالدین عزیزی گفت: «در سه ماه که مشکلات هم وجود داشت، صادرات ما قناعت بخش بود. اموال که از خارج به افغانستان می‌آید، باید در بندر کراچی تخلیه و در باربری های افغانی بار شده و به افغانستان بیاید.»

افغانستان بخش زیادی از کالا های مورد نیاز خود را از پاکستان و یا از راه پاکستان وارد می‌کند. سرپرست وزیر صنعت و تجارت می‌افزاید که اسلام‌آباد سهولت‌های بیشتیر به بازرگانان کشور فراهم کرده است.

پاکستان، ایران، چین و کشور های آسیای میانه عمده‌ترین شریکان تجارتی افغانستان شمرده می‌شوند و بربنیاد آمار های وزارت مالیه، امسال میزان داد و ستد کشور نزدیک به هفتاد درصد کاهش یافته است.

وزارت مالیه در تلاش ایجاد تسهیل به بازرگانان و سرمایه‌گذاران

قرار است در نشست ملی سکتور خصوصی افغانستان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران در یازده گروه مشکلات کاری شان را بیرون نویس کنند.

Thumbnail

وزارت مالیه افغانستان در نظر دارد تا راهکار تعرفه‌های گمرکی کشور را بررسی و برای مالیه دهنده‌گان، بازرگانان و سرمایهگذاران سهولت بیشتر ایجاد کند.

سرپرست وزارت مالیه، هدایت الله بدری می‌گوید که این کار را با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط فعلی کشور انجام می‌دهد.

قرار است در نشست ملی سکتور خصوصی افغانستان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران در یازده گروه مشکلات کاری شان را بیرون نویس کنند.

هدایت الله بدریگفت: «با در نظر داشت شرایط کنونی و توجه به وضعیت اقتصادی کشور و برای اینکه به سکتور خصوصی زیان نرسد، به تعرفه‌های گمرکی تجدید نظر می‌کنیم.»

عبدالغنی برادر گفت: «امارت اسلامی در حل مشکلات گمرکی تلاشی‌های کرده است تا امنیت را تامین و انرژی مورد نیاز را آماده کند.»

سرپرست وزیر صنعت و تجارت، نورالدین عزیزی از بازرگانان می‌خواهد تا مواد غذایی، مواد نفتی و داروهای با کیفیت بلند را وارد کشور کنند.

آقای عزیز از افزایش میزان صادرات کشور در سال روان هجری خورشیدی خرسندی کرده است. نورالدین عزیزی گفت: «در سه ماه که مشکلات هم وجود داشت، صادرات ما قناعت بخش بود. اموال که از خارج به افغانستان می‌آید، باید در بندر کراچی تخلیه و در باربری های افغانی بار شده و به افغانستان بیاید.»

افغانستان بخش زیادی از کالا های مورد نیاز خود را از پاکستان و یا از راه پاکستان وارد می‌کند. سرپرست وزیر صنعت و تجارت می‌افزاید که اسلام‌آباد سهولت‌های بیشتیر به بازرگانان کشور فراهم کرده است.

پاکستان، ایران، چین و کشور های آسیای میانه عمده‌ترین شریکان تجارتی افغانستان شمرده می‌شوند و بربنیاد آمار های وزارت مالیه، امسال میزان داد و ستد کشور نزدیک به هفتاد درصد کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره