Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک جهانی تمویل ۳ پروژه در افغانستان را آغاز می‌کند

بانک جهانی سه پروژه در بخش‌های زراعت، صحت و نیازمندی‌های اولیه زندگی را در افغانستان از سر گرفته است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که با توجه به تشدید بحران اقتصادی در افغانستان، مقام‌های بانک جهانی تصمیم گرفته اند که این سه پروژه را با هزینه ۴۵۰ میلیون دالر در این کشور آغاز کنند.

وزارت مالیه امارت اسلامی از تصمیم بانک جهانی ستایش کرده و می‌گوید که این پروژه‌ها زمینه کار را برای شمار زیادی از شهروندان فراهم خواهد کرد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «با عملی شدن این پروژه های انکشافی، فرصت کاری به تعداد زیادی از هموطنان ما ایجاد می شود و در وضعیت اقتصادی کشور اثر خوب خواهد داشت.»

مقام‌های وزارت اقتصاد به این باور اند که از سرگیری پروژه‌های بانک جهانی سبب جهش اقتصادی در کشور خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «در بخش زراعت باعث میکانیزه ساختن و مدرنیزه ساختن زراعت افغانستان خواهد شد و در بخش معیشت خانواده باعث افزایش قدرت خرید خانواده‌ها خواهد شد.»

بانک جهانی از میان چهار پروژه‌ی زیربنایی اش به ارزش ششصد میلیون دالر در افغانستان، سه پروژه‌ی آن را در بخش های صحت، زراعت، و نیازمندی های اولیه زندگی از سرگرفته است.

در گزارش رویترز آمده است که پروژه چهارم بانک جهانی که در بخش آموزش است، از سر گرفته نخواهد شد. پروژه آموزشی این بانک در افغانستان ۱۵۰ میلوین دالر بودجه دارد.

یک منبع آگاه به رویترز گفته است که بحران اقتصادی در افغانستان، مقام‌های بانک جهانی را واداشته است تا این سه پروژه را در افغانستان از سر گیرد.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که هدف از آغاز این پروژه‌ها مبارزه با فقر در افغانستان است.

حمیدالله یلانی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «پروژه‌های بانک جهانی نباید سیاسی شود و نباید وابسته به نظام‌ها و سیاست ها باشد. من پیشنهاد می‌کنم، در کنار این سه پروژه که بانک جهانی تصمیم گرفته شروع بکند، پروژه آب آشامیدنی افغانستان که قرار بود در کندهار تطبیق شود، این پروژه را هم شروع کنند.»

آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که پس از ماه اگست سال ۲۰۲۱، یک سوم درآمد سرانه افغانستان کاهش یافته است و نزدیک به سی و هفت درصد از خانواده‌ها پول کافی برای تهیه غذا ندارند.

بانک جهانی تمویل ۳ پروژه در افغانستان را آغاز می‌کند

آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که پس از ماه اگست سال ۲۰۲۱، یک سوم درآمد سرانه افغانستان کاهش یافته است و نزدیک به ۳۷ درصد از خانواده‌ها پول کافی برای تهیه غذا ندارند.

Thumbnail

بانک جهانی سه پروژه در بخش‌های زراعت، صحت و نیازمندی‌های اولیه زندگی را در افغانستان از سر گرفته است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که با توجه به تشدید بحران اقتصادی در افغانستان، مقام‌های بانک جهانی تصمیم گرفته اند که این سه پروژه را با هزینه ۴۵۰ میلیون دالر در این کشور آغاز کنند.

وزارت مالیه امارت اسلامی از تصمیم بانک جهانی ستایش کرده و می‌گوید که این پروژه‌ها زمینه کار را برای شمار زیادی از شهروندان فراهم خواهد کرد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «با عملی شدن این پروژه های انکشافی، فرصت کاری به تعداد زیادی از هموطنان ما ایجاد می شود و در وضعیت اقتصادی کشور اثر خوب خواهد داشت.»

مقام‌های وزارت اقتصاد به این باور اند که از سرگیری پروژه‌های بانک جهانی سبب جهش اقتصادی در کشور خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «در بخش زراعت باعث میکانیزه ساختن و مدرنیزه ساختن زراعت افغانستان خواهد شد و در بخش معیشت خانواده باعث افزایش قدرت خرید خانواده‌ها خواهد شد.»

بانک جهانی از میان چهار پروژه‌ی زیربنایی اش به ارزش ششصد میلیون دالر در افغانستان، سه پروژه‌ی آن را در بخش های صحت، زراعت، و نیازمندی های اولیه زندگی از سرگرفته است.

در گزارش رویترز آمده است که پروژه چهارم بانک جهانی که در بخش آموزش است، از سر گرفته نخواهد شد. پروژه آموزشی این بانک در افغانستان ۱۵۰ میلوین دالر بودجه دارد.

یک منبع آگاه به رویترز گفته است که بحران اقتصادی در افغانستان، مقام‌های بانک جهانی را واداشته است تا این سه پروژه را در افغانستان از سر گیرد.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که هدف از آغاز این پروژه‌ها مبارزه با فقر در افغانستان است.

حمیدالله یلانی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «پروژه‌های بانک جهانی نباید سیاسی شود و نباید وابسته به نظام‌ها و سیاست ها باشد. من پیشنهاد می‌کنم، در کنار این سه پروژه که بانک جهانی تصمیم گرفته شروع بکند، پروژه آب آشامیدنی افغانستان که قرار بود در کندهار تطبیق شود، این پروژه را هم شروع کنند.»

آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که پس از ماه اگست سال ۲۰۲۱، یک سوم درآمد سرانه افغانستان کاهش یافته است و نزدیک به سی و هفت درصد از خانواده‌ها پول کافی برای تهیه غذا ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره