Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان از افزایش بانکنوت‌های فرسوده در بازارها

شماری از شهروندان کشور از افزایش بانکنوت‌های فرسوده در بازارها شکایت دارند.

پایتخت نشینان می‌گویند که افزایش بانکنوت‌های فرسوده در بازارها داد و ستد را با مشکل رو به رو ساخته است. جعفر، باشنده کابل، گفت: «پول افغانستان تقریبا هشتاد درصد آن فرسوده شده، تمامی پول ها مندرس است، اصلا پول نو در داد و ستد نداریم.»

آغا شیرین، یکی ئیگر از باشنده‌های کابل به طلوع‌نیوز گفت: «پول کهنه فعلن در بازار عرضه شده، پول نو چاپ شده یا نی تا هنوز معلوم نیست »

باشنده‌های کابل می‌گویند که بسیاری از دکانداران و شهروندان کشور در نگهداری بانکنوت به ویژه بانکنوت های کوچک بی توجه استند.

دوست محمد گفت: «اگر پول به طریقه درست نگهداری شود، هر کس یک بکسک جیبی داشته باشد، پول به طریقه درست نگهداری کنند، هیچ مشکلی نیست.»

از سوی هم، برخی از آگاهان به این باور استند که بانک مرکزی باید در چاپ پول تلاش نماید تا از کمبود بانکنوت جلوگیری شود.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک داری، گفت: «بعد از تحولات که بعد از پانزده اگست دوهزار و بیست و یک صورت گرفت، شرکت فرانسوی که به افغانستان پول چاپ می‌کرد دیگر چاپ نکرد.»

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، می گوید: «بانک مرکزی در هماهنگی با وزارت خارجه می‌تواند از دریچه های سیاسی می‌توانند کشورهای دیگر را قناعت دهند تا بانکنوت‌های جدید چاپ کنند.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که در آینده نزدیک نظر به نیازهای کشور بانکنوت‌های جدید چاپ خواهند شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در مورد پول فرسوده تلاش می‌ورزیم که نو شود، این ضرورت است این که از حد زیاد چاپ شود در پلان نیست، پول افغانستان بر فعلن کافی است.»

این در حالی‌ست که پیش از این دبیرکل سازمان ملل متحد از کمبود نقدینگی در افغانستان هشدار داد و گفته است که بحران نقدینگی در افغانستان سبب فروپاشی نظام اقتصادی در این کشور خواهد شد و پیامد های بدی برای مردم افغانستان خواهد داشت.

شکایت شهروندان از افزایش بانکنوت‌های فرسوده در بازارها

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که در آینده نزدیک نظر به نیازهای کشور بانکنوت‌های جدید چاپ خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور از افزایش بانکنوت‌های فرسوده در بازارها شکایت دارند.

پایتخت نشینان می‌گویند که افزایش بانکنوت‌های فرسوده در بازارها داد و ستد را با مشکل رو به رو ساخته است. جعفر، باشنده کابل، گفت: «پول افغانستان تقریبا هشتاد درصد آن فرسوده شده، تمامی پول ها مندرس است، اصلا پول نو در داد و ستد نداریم.»

آغا شیرین، یکی ئیگر از باشنده‌های کابل به طلوع‌نیوز گفت: «پول کهنه فعلن در بازار عرضه شده، پول نو چاپ شده یا نی تا هنوز معلوم نیست »

باشنده‌های کابل می‌گویند که بسیاری از دکانداران و شهروندان کشور در نگهداری بانکنوت به ویژه بانکنوت های کوچک بی توجه استند.

دوست محمد گفت: «اگر پول به طریقه درست نگهداری شود، هر کس یک بکسک جیبی داشته باشد، پول به طریقه درست نگهداری کنند، هیچ مشکلی نیست.»

از سوی هم، برخی از آگاهان به این باور استند که بانک مرکزی باید در چاپ پول تلاش نماید تا از کمبود بانکنوت جلوگیری شود.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک داری، گفت: «بعد از تحولات که بعد از پانزده اگست دوهزار و بیست و یک صورت گرفت، شرکت فرانسوی که به افغانستان پول چاپ می‌کرد دیگر چاپ نکرد.»

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، می گوید: «بانک مرکزی در هماهنگی با وزارت خارجه می‌تواند از دریچه های سیاسی می‌توانند کشورهای دیگر را قناعت دهند تا بانکنوت‌های جدید چاپ کنند.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که در آینده نزدیک نظر به نیازهای کشور بانکنوت‌های جدید چاپ خواهند شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در مورد پول فرسوده تلاش می‌ورزیم که نو شود، این ضرورت است این که از حد زیاد چاپ شود در پلان نیست، پول افغانستان بر فعلن کافی است.»

این در حالی‌ست که پیش از این دبیرکل سازمان ملل متحد از کمبود نقدینگی در افغانستان هشدار داد و گفته است که بحران نقدینگی در افغانستان سبب فروپاشی نظام اقتصادی در این کشور خواهد شد و پیامد های بدی برای مردم افغانستان خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره