Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معاف شدن محصول گمرکی بر صادرات افغانستان از سوی مسکو

روسیه محصول گمرکی را بر صادرات افغانستان معاف می سازد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که اتشه تجارتی روسیه در دیدار با بازرگانان و سرمایه گذاران بر معافیت محصول گمرکی کشورش و نیز فراهم شدن سهولت بر صادرات افغانستان تعهد کرده است.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که به زودی فهرست کالاهای که به روسیه صادر می شوند آماده خواهد شد و با تکمیل این فهرست معافیت گمرکی روسیه بر کالاهای صادراتی کشور آغاز خواهد شد.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«ما تقاضای سهولت کردیم در رابطه به صادرات؛ آنان با ما وعده معافیت گمرکی را طی یک جدول که چند قلم کالاهای صادراتی ما را اینان معافیت میدهند هستیم.»

در همین حال سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری به این باور است که اکنون به علت بلند بودن محصول گمرکی روسیه بر کالاهای بازرگانی کشور میزان صادرات افغانستان به روسیه کمتر است.

میوه خشک به ویژه کشمش از مهم ترین فرآورده های صادراتی افغانستان به روسیه است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، می گوید:«محصولات گمرکی روسیه سر ما یک رقم بود سر ازبیکستان یک رقم و سر تاجیکستان یک رقم این که برای ما معافیت داده است فکر می کنیم کار نیک است.»

از سوی هم اتاق زراعت و مالداری به این باور است که معافیت بر میوه و سبزی کشور در افزایش صادرات افغانستان نقش بنیادی دارد.

اتاق زراعت و مالداری میگوید که بازار روسیه برای فروش فرآورده های کشاورزی کشور مناسب است و همه ساله میوه و سبزی کشور به آسیای میانه و روسیه صادر میشوند.

میرویس حاجی زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، گفت:«از فرصت فعلی باید استفاده درست شود تا صادرات بیشتر داشته باشیم از خود حیرتان ترانزیت توسط واگون ها تا به خود روسیه صورت گیرد.»

در همین حال نور محمد، کشاورز، می گوید:«حاصلات ما در روی سرک به عرضه میرسد اگر این را تاجران ما خریداری کنند و در مملکت های دیگر صادرات و واردات شود و به قیمت خوب تر به فروش برسد به ما هم خوب است.»

بربنیاد آمارهای اتاق زراعت و مالداری سال‌پار افغانستان هشتاد هزار تن کچالو به روسیه صادر کرده است و هم اکنون روند صادرات پیاز از کابل به مسکو ادامه دارد.

معاف شدن محصول گمرکی بر صادرات افغانستان از سوی مسکو

از سوی هم اتاق زراعت و مالداری به این باور است که معافیت بر میوه و سبزی کشور در افزایش صادرات افغانستان نقش بنیادی دارد.

تصویر بندانگشتی

روسیه محصول گمرکی را بر صادرات افغانستان معاف می سازد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که اتشه تجارتی روسیه در دیدار با بازرگانان و سرمایه گذاران بر معافیت محصول گمرکی کشورش و نیز فراهم شدن سهولت بر صادرات افغانستان تعهد کرده است.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که به زودی فهرست کالاهای که به روسیه صادر می شوند آماده خواهد شد و با تکمیل این فهرست معافیت گمرکی روسیه بر کالاهای صادراتی کشور آغاز خواهد شد.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«ما تقاضای سهولت کردیم در رابطه به صادرات؛ آنان با ما وعده معافیت گمرکی را طی یک جدول که چند قلم کالاهای صادراتی ما را اینان معافیت میدهند هستیم.»

در همین حال سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری به این باور است که اکنون به علت بلند بودن محصول گمرکی روسیه بر کالاهای بازرگانی کشور میزان صادرات افغانستان به روسیه کمتر است.

میوه خشک به ویژه کشمش از مهم ترین فرآورده های صادراتی افغانستان به روسیه است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، می گوید:«محصولات گمرکی روسیه سر ما یک رقم بود سر ازبیکستان یک رقم و سر تاجیکستان یک رقم این که برای ما معافیت داده است فکر می کنیم کار نیک است.»

از سوی هم اتاق زراعت و مالداری به این باور است که معافیت بر میوه و سبزی کشور در افزایش صادرات افغانستان نقش بنیادی دارد.

اتاق زراعت و مالداری میگوید که بازار روسیه برای فروش فرآورده های کشاورزی کشور مناسب است و همه ساله میوه و سبزی کشور به آسیای میانه و روسیه صادر میشوند.

میرویس حاجی زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، گفت:«از فرصت فعلی باید استفاده درست شود تا صادرات بیشتر داشته باشیم از خود حیرتان ترانزیت توسط واگون ها تا به خود روسیه صورت گیرد.»

در همین حال نور محمد، کشاورز، می گوید:«حاصلات ما در روی سرک به عرضه میرسد اگر این را تاجران ما خریداری کنند و در مملکت های دیگر صادرات و واردات شود و به قیمت خوب تر به فروش برسد به ما هم خوب است.»

بربنیاد آمارهای اتاق زراعت و مالداری سال‌پار افغانستان هشتاد هزار تن کچالو به روسیه صادر کرده است و هم اکنون روند صادرات پیاز از کابل به مسکو ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره