Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مارتین ریزر رییس بانک جهانی برای کشور های آسیای جنوبی شد

مارتین ریزر، اقتصاددان است و تجربه بیست ساله در بانک جهانی دارد. بانک جهانی در خبرنامه‌یی گفته است که آقای ریزر مسایل بانکی، نظارت بر برنامه‌ها، همکاری‌های فنی و چی گونه گی مصارف منابع مالی  را در کشور‌های جنوب آسیا به پیش خواهد برد.

در همین حال، سخنگوی وزارت اقتصاد از رییس تازه بانک جهانی در کشور های آسیای جنوبی می خواهد تا برنامه‌های نیمه تمام این بانک را در کشور به پایان برساند.

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که آقای ریزر تمامی مسایل بانک جهانی را در افغانستان، بنگلادیش، بوتان، هند، مالدیف، نیپال، پاکستان و سری لنکا -به ارزش ۵۵ میلیارد دالر- مدیریت خواهد کرد.

در  این خبرنامه به نقل از مارتین ریزر آمده است: «بانک جهانی یک پشتیبان بااعتماد در آسیایی جنوبی به شمار می رود، چون این منطقه در حال حاضر با بحران های گونه گون به ویژه شیوع ویروس کوید نزده روبرو است. من به دنبال همکاری مشترک با کشورهای این منطقه برای رسیده گی به این چالش‌ها هستم.»

در همین حال وزارت اقتصاد می‌گوید که این بانک از بزرگ ترین تمویل کننده‌گان بودجه توسعه‌یی در سال‌های پیش در افغانستان بود و انتظار می‌رود تا این بانک فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر بگیرد.
 
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «بانک جهانی زمانی که مطابق برنامه و اولویت‌های کشور ما پروژه‌های بزرگ اقتصادی را تمویل کند این موثریت اقتصادی زیادی دارد و هم سبب ایجاد اشتغال و سبب کاهش میزان فقر و در مجموع سبب بلند رفتن درآمد کشور می‌شود.»

از سوی هم شماری از آگاهان اقتصاد بدین باور استند که خوشبینی برای از سرگیری پروژه های بزرگ وجود دارد. 

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «امیدواری بر این است که زمینه تطبیق سه پروژه بزرگ در بخش صحت، زراعت و معیشت به ارزش چهارصد و پنجاه میلیون دالر بیشتر از پیش فراهم کند و تعهدات خود را عملی سازد.»
شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی نیز در این باره خوشبین است: « بانک جهانی در افغانستان پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک را تمویل می‌کند از آن جمله سهم این بانک در پروژه تاپی نیز تعیین شده بود.»

مارتین ریزر شهروند آلمان است و از دانشگاه کیل جرمنی در بخش تاریخ اقتصاد دانش آموخته است و از دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن دوکتورا دارد. وی پیش از این رییس بانک جهانی در چین، مغولستان و کوریا وظیفه اجرا کرده است.

مارتین ریزر رییس بانک جهانی برای کشور های آسیای جنوبی شد

از سوی هم شماری از آگاهان اقتصاد بدین باور استند که خوشبینی برای از سرگیری پروژه های بزرگ وجود دارد. 

تصویر بندانگشتی

مارتین ریزر، اقتصاددان است و تجربه بیست ساله در بانک جهانی دارد. بانک جهانی در خبرنامه‌یی گفته است که آقای ریزر مسایل بانکی، نظارت بر برنامه‌ها، همکاری‌های فنی و چی گونه گی مصارف منابع مالی  را در کشور‌های جنوب آسیا به پیش خواهد برد.

در همین حال، سخنگوی وزارت اقتصاد از رییس تازه بانک جهانی در کشور های آسیای جنوبی می خواهد تا برنامه‌های نیمه تمام این بانک را در کشور به پایان برساند.

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که آقای ریزر تمامی مسایل بانک جهانی را در افغانستان، بنگلادیش، بوتان، هند، مالدیف، نیپال، پاکستان و سری لنکا -به ارزش ۵۵ میلیارد دالر- مدیریت خواهد کرد.

در  این خبرنامه به نقل از مارتین ریزر آمده است: «بانک جهانی یک پشتیبان بااعتماد در آسیایی جنوبی به شمار می رود، چون این منطقه در حال حاضر با بحران های گونه گون به ویژه شیوع ویروس کوید نزده روبرو است. من به دنبال همکاری مشترک با کشورهای این منطقه برای رسیده گی به این چالش‌ها هستم.»

در همین حال وزارت اقتصاد می‌گوید که این بانک از بزرگ ترین تمویل کننده‌گان بودجه توسعه‌یی در سال‌های پیش در افغانستان بود و انتظار می‌رود تا این بانک فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر بگیرد.
 
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «بانک جهانی زمانی که مطابق برنامه و اولویت‌های کشور ما پروژه‌های بزرگ اقتصادی را تمویل کند این موثریت اقتصادی زیادی دارد و هم سبب ایجاد اشتغال و سبب کاهش میزان فقر و در مجموع سبب بلند رفتن درآمد کشور می‌شود.»

از سوی هم شماری از آگاهان اقتصاد بدین باور استند که خوشبینی برای از سرگیری پروژه های بزرگ وجود دارد. 

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «امیدواری بر این است که زمینه تطبیق سه پروژه بزرگ در بخش صحت، زراعت و معیشت به ارزش چهارصد و پنجاه میلیون دالر بیشتر از پیش فراهم کند و تعهدات خود را عملی سازد.»
شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی نیز در این باره خوشبین است: « بانک جهانی در افغانستان پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک را تمویل می‌کند از آن جمله سهم این بانک در پروژه تاپی نیز تعیین شده بود.»

مارتین ریزر شهروند آلمان است و از دانشگاه کیل جرمنی در بخش تاریخ اقتصاد دانش آموخته است و از دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن دوکتورا دارد. وی پیش از این رییس بانک جهانی در چین، مغولستان و کوریا وظیفه اجرا کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره