Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۲۰ میلیون افغانی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بیش از بیست میلیون افغانی پول نقد به آسیب دیده‌گان این دو ولایت کمک کرد.

سرپرست این اتاق می‌گوید که کمک‌های آنان از طریق وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی به باشنده‌‌گان محل توزیع خواهد شد.
بربنیاد آمارهای این وزارت تا کنون بخش خصوصی افغانستان بیش از یک صدو پنجاه میلیون افغانی به آسیب دیده‌گان زمین لرزه در ولایت‌های خوست و پکتیکا کمک کرده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «تاجر افغان[تاکنون] میلون‌ها افغانی کمک کرده‌اند. کمک امروز ما  ۱۳ میلیون افغانی است.»  

وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کمک کننده‌گان می‌خواهد تا کمک‌های شان را از طریق این وزارت به آسیب دیده‌گان برسانند.

شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به رویداد های طبیعی، گفت: «در بازسازی سرپناه به آسیب دیده‌گان، باید تمام افغان‌ها دست به هم داده و از جهانیان کمک بخواهیم تا برای آنان یک سرپناه بسازیم.»

درهمین حال، سازمان جهانی بهداشت با نگرانی از وضعیت بد باشنده‌گان ولایت‌های پکتیکا و خوست می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به هشت صد تن بدون سرپناه در فضای باز در این ولایت‌ها زنده‌گی می‌کنند. 

سازمان جهانی بهداشت، گفت: « گزارش‌های تایید ناشده می‌رسانند که ۷۰۰  تا ۸۰۰  خانواده در ولسوالی‌های آسییب دیدۀ برمل و گیان پکتیکا و سپیری ولایت خوست، در فضای باز زنده‌گی می‌کنند و از این میان، تنها ۴۰۰  خانواده در برمل است. خانواده‌های دیگر در منازل که سطحی تخریب اند و یا تخریب نیستند، نیز به علت ترس در فضای باز زنده‌گی می‌کنند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه در زمین لرزه مرگبار در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از یک هزار نفر کشته و نزدیک به پنج هزار خانه به گونه کامل ویا قسمی ویران شده است.

کمک ۲۰ میلیون افغانی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه

وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کمک کننده‌گان می‌خواهد تا کمک‌های شان را از طریق این وزارت به آسیب دیده‌گان برسانند.

Thumbnail

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بیش از بیست میلیون افغانی پول نقد به آسیب دیده‌گان این دو ولایت کمک کرد.

سرپرست این اتاق می‌گوید که کمک‌های آنان از طریق وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی به باشنده‌‌گان محل توزیع خواهد شد.
بربنیاد آمارهای این وزارت تا کنون بخش خصوصی افغانستان بیش از یک صدو پنجاه میلیون افغانی به آسیب دیده‌گان زمین لرزه در ولایت‌های خوست و پکتیکا کمک کرده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت: «تاجر افغان[تاکنون] میلون‌ها افغانی کمک کرده‌اند. کمک امروز ما  ۱۳ میلیون افغانی است.»  

وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کمک کننده‌گان می‌خواهد تا کمک‌های شان را از طریق این وزارت به آسیب دیده‌گان برسانند.

شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به رویداد های طبیعی، گفت: «در بازسازی سرپناه به آسیب دیده‌گان، باید تمام افغان‌ها دست به هم داده و از جهانیان کمک بخواهیم تا برای آنان یک سرپناه بسازیم.»

درهمین حال، سازمان جهانی بهداشت با نگرانی از وضعیت بد باشنده‌گان ولایت‌های پکتیکا و خوست می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به هشت صد تن بدون سرپناه در فضای باز در این ولایت‌ها زنده‌گی می‌کنند. 

سازمان جهانی بهداشت، گفت: « گزارش‌های تایید ناشده می‌رسانند که ۷۰۰  تا ۸۰۰  خانواده در ولسوالی‌های آسییب دیدۀ برمل و گیان پکتیکا و سپیری ولایت خوست، در فضای باز زنده‌گی می‌کنند و از این میان، تنها ۴۰۰  خانواده در برمل است. خانواده‌های دیگر در منازل که سطحی تخریب اند و یا تخریب نیستند، نیز به علت ترس در فضای باز زنده‌گی می‌کنند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه در زمین لرزه مرگبار در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از یک هزار نفر کشته و نزدیک به پنج هزار خانه به گونه کامل ویا قسمی ویران شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره