Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت تجارت: کمیسیونی به هدف تسهیل ویزای پاکستان ایجاد می‌گردد

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که یک کمیسیون مشترک به هدف تسهیل ویزای پاکستان ایجاد خواهد شد.

نماینده وزارت خارجه و نماینده سفارت پاکستان نیز اعضای این کمیسیون خواهند بود.

نورالدین عزیزی، سرپرست‌وزیر صنعت و تجارت، گفت: «روی میکانیزم بهتر، خوبتر و معقولتر و آسانتر صدور ویزه نشست‌های می‌داشته باشند و مذاکرات می‌داشته باشند تا بتوانند به هموطنان ما ویزه صادر شود.»

در حال حاضر، برخی باشنده‌های کشور در گرفتن ویزای پاکستان با مشکل جدی روبه‌رو هستند و هفته‌ها برای دریافت آن انتظار می‌کشند.

قیس سهرابی، باشنده کابل، گفت: «حالی که به ویزه نورمال اپلای (درخواست) کنی دو ماه یا دو نیم ماه وقت می‌گیرد، در این مدت برخی اوقات ویزه میاید، برخی اوقات رد می‌شود.»

لایق احمد، یک باشنده کابل، می‌گوید: «تقاضا دارم ویزه را ساده بسازند، همین حالی مریضان هستند که در جای مانده اند، اما ویزه گرفته نمی‌توانند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که پاکستان صدور ویزا را به بازرگانان نیز دشوار ساخته است.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «امیدواریم که ویزه به سکتور خصوصی و بازرگانان که به کشورهای همسایه روابط تجارتی دارند، ویزه  کشورهای پاکستان و ازبیکستان داده شود تا از امورات تجارتی شان خوبتر پیش ببرند.»

از سویی هم، انتظار می‌رود که برای افزایش دادوستد و ترانزیت یک نشست سه جانبه میان کابل، اسلام‌آباد و تاشکند برگزار شود.

نورالدین عزیزی می‌افزاید: «ما یقین داریم که همراه ازبیکستان توافقات خوبی صورت بگیرد و مشکل برطرف شود.»

پس از سقوط نظام، بیشتر کشورها صدور ویزا به باشنده‌های کشور را متوقف کرد و تنها برخی از کشورها مانند ایران و پاکستان این روند را ادامه داده اند.

وزارت تجارت: کمیسیونی به هدف تسهیل ویزای پاکستان ایجاد می‌گردد

از سویی هم، انتظار می‌رود که برای افزایش دادوستد و ترانزیت یک نشست سه جانبه میان کابل، اسلام‌آباد و تاشکند برگزار شود.

Thumbnail

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که یک کمیسیون مشترک به هدف تسهیل ویزای پاکستان ایجاد خواهد شد.

نماینده وزارت خارجه و نماینده سفارت پاکستان نیز اعضای این کمیسیون خواهند بود.

نورالدین عزیزی، سرپرست‌وزیر صنعت و تجارت، گفت: «روی میکانیزم بهتر، خوبتر و معقولتر و آسانتر صدور ویزه نشست‌های می‌داشته باشند و مذاکرات می‌داشته باشند تا بتوانند به هموطنان ما ویزه صادر شود.»

در حال حاضر، برخی باشنده‌های کشور در گرفتن ویزای پاکستان با مشکل جدی روبه‌رو هستند و هفته‌ها برای دریافت آن انتظار می‌کشند.

قیس سهرابی، باشنده کابل، گفت: «حالی که به ویزه نورمال اپلای (درخواست) کنی دو ماه یا دو نیم ماه وقت می‌گیرد، در این مدت برخی اوقات ویزه میاید، برخی اوقات رد می‌شود.»

لایق احمد، یک باشنده کابل، می‌گوید: «تقاضا دارم ویزه را ساده بسازند، همین حالی مریضان هستند که در جای مانده اند، اما ویزه گرفته نمی‌توانند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که پاکستان صدور ویزا را به بازرگانان نیز دشوار ساخته است.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «امیدواریم که ویزه به سکتور خصوصی و بازرگانان که به کشورهای همسایه روابط تجارتی دارند، ویزه  کشورهای پاکستان و ازبیکستان داده شود تا از امورات تجارتی شان خوبتر پیش ببرند.»

از سویی هم، انتظار می‌رود که برای افزایش دادوستد و ترانزیت یک نشست سه جانبه میان کابل، اسلام‌آباد و تاشکند برگزار شود.

نورالدین عزیزی می‌افزاید: «ما یقین داریم که همراه ازبیکستان توافقات خوبی صورت بگیرد و مشکل برطرف شود.»

پس از سقوط نظام، بیشتر کشورها صدور ویزا به باشنده‌های کشور را متوقف کرد و تنها برخی از کشورها مانند ایران و پاکستان این روند را ادامه داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره