Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنامه جهانی خوراک برای کمک‌رسانی در افغانستان به پول نیاز دارد

سخنگوی برنامه جهانی خوراک می‌گوید که امسال برای ادامه کمک‌ به نیازمندان در افغانستان به بیش از ۹۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان تاکید می‌ورزد که این نهاد از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به نزدیک به نزده میلیون تن در افغانستان کمک کرده است.

این کمک‌ها شامل پول نقد و مواد خوراکی خواهند بود.

وحیدالله امانی گفت: «از این جمله ۱۷۲ میلیون دالر بسیار عاحل نیاز است تا ما بتوانیم ۱۵۰ هزار متریک تن مواد غذایی را در مناطقه دوردست در مناطقی که راه‌های مواصلاتی شان با اولین برف باری بسته می‌شود، پیش از رسیدن زمستان ذخیره کنیم.»

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان پایتخت از روند توزیع کمک‌های نهادهای مددرسان در افغانستان انتقاد می‌کنند و می‌گویند کمک‌ها به گونه شفاف به نیازمندان توزیع نمی‌شود.

سکندر، باشنده کابل، گفت: «هر کمکی که آمد نام و تذکره ما را گرفتند ولی تمامش را وکیل به فامیل خود و به نزدیکان خود گرفت. بخدا اگر یک دانه برنج کمک را دیده باشیم.»
 
احمد شاه، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید: «غریب در جای تباه است. کمک به غریب نمی‌رسد.»

با این حال، برخی آگاهان به این باور اند که این کمک‌ها اثر مثبت در زندگی شهروندان کشور نداشته است.

 شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عدم تشخیص درست از وضعیت و شناسایی نیازمندان واقعی و از طرف دیگر نبود فضای نظارتی که باعث تامین شفافیت شود و مصارف بلند اداری و لوژستیکی نهادهای کمک رسان باعث شده که کمک اثرگذاری خود را از دست بدهد.»
 
پیش از این نیز توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در یک گفت‌وگو با یک رسانه ازبیکستانی گفته بود که واشنگتن در یک سال پسین نزدیک به یک میلیارد دالر پول نقد به افغانستان کمک کرده است.

برنامه جهانی خوراک برای کمک‌رسانی در افغانستان به پول نیاز دارد

با این حال، برخی آگاهان به این باور اند که این کمک‌ها اثر مثبت در زندگی شهروندان کشور نداشته است.

Thumbnail

سخنگوی برنامه جهانی خوراک می‌گوید که امسال برای ادامه کمک‌ به نیازمندان در افغانستان به بیش از ۹۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان تاکید می‌ورزد که این نهاد از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به نزدیک به نزده میلیون تن در افغانستان کمک کرده است.

این کمک‌ها شامل پول نقد و مواد خوراکی خواهند بود.

وحیدالله امانی گفت: «از این جمله ۱۷۲ میلیون دالر بسیار عاحل نیاز است تا ما بتوانیم ۱۵۰ هزار متریک تن مواد غذایی را در مناطقه دوردست در مناطقی که راه‌های مواصلاتی شان با اولین برف باری بسته می‌شود، پیش از رسیدن زمستان ذخیره کنیم.»

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان پایتخت از روند توزیع کمک‌های نهادهای مددرسان در افغانستان انتقاد می‌کنند و می‌گویند کمک‌ها به گونه شفاف به نیازمندان توزیع نمی‌شود.

سکندر، باشنده کابل، گفت: «هر کمکی که آمد نام و تذکره ما را گرفتند ولی تمامش را وکیل به فامیل خود و به نزدیکان خود گرفت. بخدا اگر یک دانه برنج کمک را دیده باشیم.»
 
احمد شاه، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید: «غریب در جای تباه است. کمک به غریب نمی‌رسد.»

با این حال، برخی آگاهان به این باور اند که این کمک‌ها اثر مثبت در زندگی شهروندان کشور نداشته است.

 شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «عدم تشخیص درست از وضعیت و شناسایی نیازمندان واقعی و از طرف دیگر نبود فضای نظارتی که باعث تامین شفافیت شود و مصارف بلند اداری و لوژستیکی نهادهای کمک رسان باعث شده که کمک اثرگذاری خود را از دست بدهد.»
 
پیش از این نیز توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در یک گفت‌وگو با یک رسانه ازبیکستانی گفته بود که واشنگتن در یک سال پسین نزدیک به یک میلیارد دالر پول نقد به افغانستان کمک کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره