Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت‌های بزرگ پروازهای شان را به افغانستان از سر نگرفته اند

با گذشت دو ماه از امضای قرارداد خدمات زمینی میدان‌های هوایی کشور، تاکنون هیچ شرکت هواپیمایی بزرگ پروازهایش را به افغانستان از سر نگرفته است.

این در حالیست که وزارت ترانسپورت و هوانوردی قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی را به شرکت «گاک» امارات متحده عربی واگذار کرده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که کمبود مسافر یکی از علت‌های آغاز نشدن پروازهای شرکت‌های بزرگ هوانوردی است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت:«قرارداد سومی هم رول خود دارد و انشالله در نزدیکی ها امضا خواهدشد؛ با شرکت های مختلف گفتگو صورت گرفته است و ایرایندیا و اسپایس جیت هم به زودی پروازهای خود را آغاز می کنند.»

در همین حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که به زودی پیمان حریم هوایی افغانستان نیز به امضا خواهد رسید که با امضای آن، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی به ویژه شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی پروازهای شان را به کابل از سر خواهند گرفت.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت:«طبق معلومات ما فلای دوبی و امارات در روزهای نزدیک پروازهای خود را به افغانستان آغاز خواهند کرد.»

در همین حال سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید:«تا تعاملات سیاسی درست نشوند هیچ قرارداد خارجی نمیتواند که در افغانستان تطبیق شود چون این شرکت ها منافع ملی خود را بیشتر در نظر دارد تا منافع ما را.»

تاکنون به غیر از پاکستان و ایران سفارت‌های فعال در کابل روند صدور ویزا را برای شهروندان کشور آغاز نکرده اند.

اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که بخش قنسولی سفارت چین در کابل برای صدور ویزا به بازرگانان افغانستان سندهای بازرگانان را گردآوری کرده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«سند های که نیاز داشتند به سفارت چین روان شدند چک می شود روان می شود وعده کرده که به تاجر افغانستان ویزه ایشو می شود.»

در حال حاضر در کنار شرکت های هواپیمایی داخلی، شرکت‌های «پی ای ای» پاکستان، شرکت های ماهان و تابان ایران و یک شرکت قطری در میدان هوایی کابل نشست و برخاست دارند و مسافران را انتقال می دهند.

شرکت‌های بزرگ پروازهای شان را به افغانستان از سر نگرفته اند

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که کمبود مسافر یکی از علت‌های آغاز نشدن پروازهای شرکت‌های بزرگ هوانوردی است.

Thumbnail

با گذشت دو ماه از امضای قرارداد خدمات زمینی میدان‌های هوایی کشور، تاکنون هیچ شرکت هواپیمایی بزرگ پروازهایش را به افغانستان از سر نگرفته است.

این در حالیست که وزارت ترانسپورت و هوانوردی قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی را به شرکت «گاک» امارات متحده عربی واگذار کرده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که کمبود مسافر یکی از علت‌های آغاز نشدن پروازهای شرکت‌های بزرگ هوانوردی است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت:«قرارداد سومی هم رول خود دارد و انشالله در نزدیکی ها امضا خواهدشد؛ با شرکت های مختلف گفتگو صورت گرفته است و ایرایندیا و اسپایس جیت هم به زودی پروازهای خود را آغاز می کنند.»

در همین حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که به زودی پیمان حریم هوایی افغانستان نیز به امضا خواهد رسید که با امضای آن، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی به ویژه شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی پروازهای شان را به کابل از سر خواهند گرفت.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت:«طبق معلومات ما فلای دوبی و امارات در روزهای نزدیک پروازهای خود را به افغانستان آغاز خواهند کرد.»

در همین حال سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می گوید:«تا تعاملات سیاسی درست نشوند هیچ قرارداد خارجی نمیتواند که در افغانستان تطبیق شود چون این شرکت ها منافع ملی خود را بیشتر در نظر دارد تا منافع ما را.»

تاکنون به غیر از پاکستان و ایران سفارت‌های فعال در کابل روند صدور ویزا را برای شهروندان کشور آغاز نکرده اند.

اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که بخش قنسولی سفارت چین در کابل برای صدور ویزا به بازرگانان افغانستان سندهای بازرگانان را گردآوری کرده است.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«سند های که نیاز داشتند به سفارت چین روان شدند چک می شود روان می شود وعده کرده که به تاجر افغانستان ویزه ایشو می شود.»

در حال حاضر در کنار شرکت های هواپیمایی داخلی، شرکت‌های «پی ای ای» پاکستان، شرکت های ماهان و تابان ایران و یک شرکت قطری در میدان هوایی کابل نشست و برخاست دارند و مسافران را انتقال می دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره