Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیاتی از کابل به هدف افزایش دادوستد به مسکو رفته است

وزارت امور خارجه می‌گوید که هیاتی از افغانستان به روسیه رفته است تا در باره افزایش دادوستد با مقام‌های آن کشور گفت‌وگو کند.

انتظار می‌رود که آنان درباره بیشتر شدن واردات گندم و نفت از روسیه، به یک توافق برسند.

ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه، گفته است: «طی چند روز که مذاکرات جریان داشته و هنوز هم جریان دارد. هیات افغانستان موفق به این شده که روی جزییات و مسایل تخنیکی و انتقال پول و انتقال این مواد که قرار است خریداری شود به افغانستان، بحث‌های بسیار مفصل تخنیکی را انجام داده اند.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بازار روسیه به فرآورده‌های داخلی کشور مناسب است.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «روسیه از لحاظ اقتصادی برای افغانستان مهم است در منطقه. مواد غذایی و مواد مصرفی زیاد دارد و همچنان مارکیت خوب است برای صادرات و میوه‌های ما.»

هیات که از افغانستان به روسیه رفته است، در باره  تجارت بارتر یا جنس به جنس با مقام‌های روسی نیز گفت‌وگو خواهند کرد.

اتاق زراعت و مالداری در شرایط کنونی تجارت بارتر را به سود کشور می‌داند.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، می‌گوید: «ما می‌توانیم که تبادل جنس به جنس هم صادرات داشته باشیم، تجارت بارتر.»

آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که میزان دادوستد افغانستان با روسیه نزدیک به ۱۷۰ میلیون دالر می‌رسد.

هیاتی از کابل به هدف افزایش دادوستد به مسکو رفته است

آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که میزان دادوستد افغانستان با روسیه نزدیک به ۱۷۰ میلیون دالر می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور خارجه می‌گوید که هیاتی از افغانستان به روسیه رفته است تا در باره افزایش دادوستد با مقام‌های آن کشور گفت‌وگو کند.

انتظار می‌رود که آنان درباره بیشتر شدن واردات گندم و نفت از روسیه، به یک توافق برسند.

ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه، گفته است: «طی چند روز که مذاکرات جریان داشته و هنوز هم جریان دارد. هیات افغانستان موفق به این شده که روی جزییات و مسایل تخنیکی و انتقال پول و انتقال این مواد که قرار است خریداری شود به افغانستان، بحث‌های بسیار مفصل تخنیکی را انجام داده اند.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بازار روسیه به فرآورده‌های داخلی کشور مناسب است.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «روسیه از لحاظ اقتصادی برای افغانستان مهم است در منطقه. مواد غذایی و مواد مصرفی زیاد دارد و همچنان مارکیت خوب است برای صادرات و میوه‌های ما.»

هیات که از افغانستان به روسیه رفته است، در باره  تجارت بارتر یا جنس به جنس با مقام‌های روسی نیز گفت‌وگو خواهند کرد.

اتاق زراعت و مالداری در شرایط کنونی تجارت بارتر را به سود کشور می‌داند.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، می‌گوید: «ما می‌توانیم که تبادل جنس به جنس هم صادرات داشته باشیم، تجارت بارتر.»

آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که میزان دادوستد افغانستان با روسیه نزدیک به ۱۷۰ میلیون دالر می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره