Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد وزارت مالیه برای پرداخت بدهی‌های افغانستان

حکومت افغانستان یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر از کشورها و نهادهای بزرگ مالی بدهکار است.

وزارت مالیه می‌گوید که در یک سال گذشته، بیش از شش میلیون دالر بدهی‌هایش را به بانک جهانی و صندوق وجهی پول پرداخته است و به زودی یک مقدار دیگر از بدهی‌هایش را خواهد پرداخت.

نصرت الله محمود، رییس عمومی خزاین این وزارت می‌گوید که میزان بدهی افغانستان به یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر می‌رسد و این وزارت تلاش دارد تا بخش از این بدهی اش را بپردازد.

آقای محمود گفت: «از دوران جمهورت تقریبا یک اعشاریه چهار میلیارد دالر قرضدار هستیم که قرض درازمدت است یعنی ضرور نیست که در کوتاه‌مدت پرداخت شود، سی ساله، چهل ساله، چهل و پنج ساله استند که آهسته آهسته پرداخت می‌شود و در یک سال گذشته، تقریبا شش اعشاریه یک میلیون دالر آن پرداخت شده است.»

بخش زیادی از درآمدهای حکومت از گمرک‌ها بدست می‌آید و معمولن حکومت از همین رهگذر بخش از بدهی‌اش را می‌پردازد.

رییس عمومی گمرکات می‌گوید که ده‌ها تن در گمرکات به اتهام فساد گرفتار شده اند.

عبدالمتین سعید، رییس عمومی گمرکات، گفت: «اینها را به محکمه روان کردیم که بیشتر شان در ریاست عمومی، گمرک کابل، گمرک بلخ، گمرک هرات و در دیگر گمرکات هستند که از میان برداشته شده اند.»

از سویی‌هم، رییس عمومی گمرکات به این باور است که میزان دادوستد افغانستان و ترانزیت کالا نسبت به سال‌های پیش افزایش یافته است.

آقای سعید افزود: «در نظام گذشته در پنج ماه به ارزش ۱۷۷ میلیارد افغانی واردات به افغانستان آمده اما اکنون در پنج ماه ۲۲۲ میلیارد افغانی کالاها که ارزش آن همیقدر است به افغانستان آمده است.»

آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهند که در یک سال گذشته، از طریق گمرکات و دیگر منبع‌های درآمدی، ۱۵۱ میلیارد افغانی گردآوری شده است.

هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «در یک سال گذشته، در ریاست عمومی عواید ۶۵ میلیارد افغانی بیشتر مالیاتی و غیرمالیاتی عواید گردآوری شده است که در سال روان از این هم بیشتر خواهد شد.»

افغانستان بخش زیادی از درآمدهایش را از گمرکات و مالیه دهندگان بزرگ بدست می‌آورد و افزایش دادوستد بر درآمدهای کشور نیز نقش مهم دارد.

تعهد وزارت مالیه برای پرداخت بدهی‌های افغانستان

از سویی‌هم، رییس عمومی گمرکات به این باور است که میزان دادوستد افغانستان و ترانزیت کالا نسبت به سال‌های پیش افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

حکومت افغانستان یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر از کشورها و نهادهای بزرگ مالی بدهکار است.

وزارت مالیه می‌گوید که در یک سال گذشته، بیش از شش میلیون دالر بدهی‌هایش را به بانک جهانی و صندوق وجهی پول پرداخته است و به زودی یک مقدار دیگر از بدهی‌هایش را خواهد پرداخت.

نصرت الله محمود، رییس عمومی خزاین این وزارت می‌گوید که میزان بدهی افغانستان به یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر می‌رسد و این وزارت تلاش دارد تا بخش از این بدهی اش را بپردازد.

آقای محمود گفت: «از دوران جمهورت تقریبا یک اعشاریه چهار میلیارد دالر قرضدار هستیم که قرض درازمدت است یعنی ضرور نیست که در کوتاه‌مدت پرداخت شود، سی ساله، چهل ساله، چهل و پنج ساله استند که آهسته آهسته پرداخت می‌شود و در یک سال گذشته، تقریبا شش اعشاریه یک میلیون دالر آن پرداخت شده است.»

بخش زیادی از درآمدهای حکومت از گمرک‌ها بدست می‌آید و معمولن حکومت از همین رهگذر بخش از بدهی‌اش را می‌پردازد.

رییس عمومی گمرکات می‌گوید که ده‌ها تن در گمرکات به اتهام فساد گرفتار شده اند.

عبدالمتین سعید، رییس عمومی گمرکات، گفت: «اینها را به محکمه روان کردیم که بیشتر شان در ریاست عمومی، گمرک کابل، گمرک بلخ، گمرک هرات و در دیگر گمرکات هستند که از میان برداشته شده اند.»

از سویی‌هم، رییس عمومی گمرکات به این باور است که میزان دادوستد افغانستان و ترانزیت کالا نسبت به سال‌های پیش افزایش یافته است.

آقای سعید افزود: «در نظام گذشته در پنج ماه به ارزش ۱۷۷ میلیارد افغانی واردات به افغانستان آمده اما اکنون در پنج ماه ۲۲۲ میلیارد افغانی کالاها که ارزش آن همیقدر است به افغانستان آمده است.»

آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهند که در یک سال گذشته، از طریق گمرکات و دیگر منبع‌های درآمدی، ۱۵۱ میلیارد افغانی گردآوری شده است.

هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «در یک سال گذشته، در ریاست عمومی عواید ۶۵ میلیارد افغانی بیشتر مالیاتی و غیرمالیاتی عواید گردآوری شده است که در سال روان از این هم بیشتر خواهد شد.»

افغانستان بخش زیادی از درآمدهایش را از گمرکات و مالیه دهندگان بزرگ بدست می‌آورد و افزایش دادوستد بر درآمدهای کشور نیز نقش مهم دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره