Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امارت اسلامی مالیه تکت هواپیما‌ها را افزایش داده است

امارت اسلامی، مالیه تکت هواپیماها را درپروازهای خارجی و داخلی افزایش داده است.

رییس میدان هوایی کابل می‌گوید که بر بنیاد تغییرات جدید، بیست‌وپنج دالر مالیه در تکت‌ پروازهای خارجی و پنج دالر در تکت‌های داخلی افزایش آمده است.

از سویی‌هم، برخی از شرکت‌های هوایی، این تغییرات در مالیه خدمات میدان‌های هوایی کشور را به زیان مسافران می دانند.

رییس میدان هوایی کابل می‌گوید که سر از اول سپتمر سال ۲۰۲۲ میلادی، در تکت‌های خارجی مسافران ۲۵ دالر و در تکت‌های داخلی ۵ دالر افزایش آمده است.

عبدالهادی حمدان، رییس میدان هوایی کابل گفت: «این که در این جا خدمات زمینی از سوی شرکت گاک یک شرک خدماتی است، پیش برده می شود، برای پوره کردن مصارف آن این تصمیم گرفته شد که باید تکت مسافران که فیصدی جزئی است، اضافه شود.»

مشاور ارشد یک شرکت هوانوردی خصوصی کشور می‌گوید که با این افزایش، مالیه هر مسافر که به خارج از کشور سفر کند، به شصت و پنج دالر میرسد.

محمد داوود شریفی، مشاور ارشد رییس شرکت هوانوردی کام ایر گفت «تکت های که قبلا ایشو شده، او را گفتند که معاف است از این به بعد ما که می‌گیریم نتیجه‌اش را سه چهار روز بعد معلوم می‌شود، خامخا تاثیر می‌کند. در قیمت‌اش و مسافر هرات ما نسبت به دیگر روزها امروز کم بود.»

از سویی‌هم، مسوول یک شرکت گردشگری می‌گوید که پس از افزایش مالیه خدمات میدان‌های هوایی، بهای تکت هواپیماها افزایش یافته است.

قیس سهرابی، مسوول یکی از شرکت‌های گردشگری گفت: «به مردم خیلی مشکل تمامی میشود، هر قدر تکت بلند شده برود مشکلات مردم زیاد می‌شود، به خاطریکه در این شب روز مشکل اقتصادی مردم خیلی زیاد است.»

مالیه خدمات میدان‌های هوایی افغانستان از سال ۲۰۱۳ میلادی به اینسو رو به افزایش است.
 

امارت اسلامی مالیه تکت هواپیما‌ها را افزایش داده است

از سویی‌هم، مسوول یک شرکت گردشگری می‌گوید که پس از افزایش مالیه خدمات میدان‌های هوایی، بهای تکت هواپیماها افزایش یافته است.

Thumbnail

امارت اسلامی، مالیه تکت هواپیماها را درپروازهای خارجی و داخلی افزایش داده است.

رییس میدان هوایی کابل می‌گوید که بر بنیاد تغییرات جدید، بیست‌وپنج دالر مالیه در تکت‌ پروازهای خارجی و پنج دالر در تکت‌های داخلی افزایش آمده است.

از سویی‌هم، برخی از شرکت‌های هوایی، این تغییرات در مالیه خدمات میدان‌های هوایی کشور را به زیان مسافران می دانند.

رییس میدان هوایی کابل می‌گوید که سر از اول سپتمر سال ۲۰۲۲ میلادی، در تکت‌های خارجی مسافران ۲۵ دالر و در تکت‌های داخلی ۵ دالر افزایش آمده است.

عبدالهادی حمدان، رییس میدان هوایی کابل گفت: «این که در این جا خدمات زمینی از سوی شرکت گاک یک شرک خدماتی است، پیش برده می شود، برای پوره کردن مصارف آن این تصمیم گرفته شد که باید تکت مسافران که فیصدی جزئی است، اضافه شود.»

مشاور ارشد یک شرکت هوانوردی خصوصی کشور می‌گوید که با این افزایش، مالیه هر مسافر که به خارج از کشور سفر کند، به شصت و پنج دالر میرسد.

محمد داوود شریفی، مشاور ارشد رییس شرکت هوانوردی کام ایر گفت «تکت های که قبلا ایشو شده، او را گفتند که معاف است از این به بعد ما که می‌گیریم نتیجه‌اش را سه چهار روز بعد معلوم می‌شود، خامخا تاثیر می‌کند. در قیمت‌اش و مسافر هرات ما نسبت به دیگر روزها امروز کم بود.»

از سویی‌هم، مسوول یک شرکت گردشگری می‌گوید که پس از افزایش مالیه خدمات میدان‌های هوایی، بهای تکت هواپیماها افزایش یافته است.

قیس سهرابی، مسوول یکی از شرکت‌های گردشگری گفت: «به مردم خیلی مشکل تمامی میشود، هر قدر تکت بلند شده برود مشکلات مردم زیاد می‌شود، به خاطریکه در این شب روز مشکل اقتصادی مردم خیلی زیاد است.»

مالیه خدمات میدان‌های هوایی افغانستان از سال ۲۰۱۳ میلادی به اینسو رو به افزایش است.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره