Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنامه جهانی غذا برای ۱۵ میلیون افغان ماهانه تا مارچ ۲۰۲۳ کمک می‌کند

برنامه جهانی غذا می‌گوید که از آغاز ماه اکتوبر سال ۲۰۲۲، ماهانه برای بیش از۱۵ میلیون تن در سراسر کشور کمک خواهد کرد.

سخنگوی این برنامه می‌افزاید که این کمک‌ها تا ماه مارچ سال۲۰۲۳ادامه خواهد یافت و برای ادامه این کمک‌ها به بیش از یک میلیارد دالر نیاز است.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا، گفت: «برای اینکه ما بتوانیم برای هر ماه تا آخر مارچ ۲۰۲۳ برای پانزده میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم و هم ۱۵۰ هزار متریک تن مواد غذایی در مناطق دور دست که راه‌های مواصلاتی‌شان بسته می‌شود؛ ذخیره نماییم، به یک اعشاریه یک میلیارد دالر نیاز داریم.»

از سوی‌هم، شماری از باشندگان کابل از نبود شفافیت در توزیع کمک‌های نهادهای مدد رسان انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند باوجودی که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند اما تاکنون کمک دریافت نکرده‌اند.

سمسور در گوشۀ از شهر کابل سرگرم بوت دوزی است و برای پیدا کردن نان به خانواده‍اش تلاش می‌کند.
او می‌گوید با آنکه با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است اما تا اکنون از کمک‌ نهادهای مددرسان بهره مند نشده است.

سمسور، نادار، گفت: «مشکلات اقتصادی است، قیمتی از یک طرف، بی‌کاری از طرف. مشکلات اقتصادی زیاد است. کدام کمک‌ برای ما نرسیده است.»

بسم الله، نادار دیگر، گفت: ««کمک به ما نرسیده است. نیاز به کمک داریم، اما اگر توجه بکند رهبران ما.»   

در همین حال، وزارت اقتصاد، این کمک‌ها را برای کاهش فقر در کشور سودمند نمی‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «اراده و انگیزه جدی وجود دارد که فقر به صورت ریشه‌یی، ریشه کن شود و پروژه‌های کلان اقتصادی راه اندازی شود و زراعت افغانستان تقویت شود تا افغانستان به خودکفایی اقتصادی دست پیدا بکند.»

پیش از این، برنامه جهانی غذا گفته است که برای رسیدگی با بحران گرسنه‌گی در افغانستان، این نهاد هشتاد هزار متریک گندم از اوکرایین خریداری می‌کند که بخشی از این گندم خریداری شده است.

برنامه جهانی غذا برای ۱۵ میلیون افغان ماهانه تا مارچ ۲۰۲۳ کمک می‌کند

آنان می‌گویند باوجودی که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند اما تاکنون کمک دریافت نکرده‌اند.

Thumbnail

برنامه جهانی غذا می‌گوید که از آغاز ماه اکتوبر سال ۲۰۲۲، ماهانه برای بیش از۱۵ میلیون تن در سراسر کشور کمک خواهد کرد.

سخنگوی این برنامه می‌افزاید که این کمک‌ها تا ماه مارچ سال۲۰۲۳ادامه خواهد یافت و برای ادامه این کمک‌ها به بیش از یک میلیارد دالر نیاز است.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا، گفت: «برای اینکه ما بتوانیم برای هر ماه تا آخر مارچ ۲۰۲۳ برای پانزده میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم و هم ۱۵۰ هزار متریک تن مواد غذایی در مناطق دور دست که راه‌های مواصلاتی‌شان بسته می‌شود؛ ذخیره نماییم، به یک اعشاریه یک میلیارد دالر نیاز داریم.»

از سوی‌هم، شماری از باشندگان کابل از نبود شفافیت در توزیع کمک‌های نهادهای مدد رسان انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند باوجودی که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند اما تاکنون کمک دریافت نکرده‌اند.

سمسور در گوشۀ از شهر کابل سرگرم بوت دوزی است و برای پیدا کردن نان به خانواده‍اش تلاش می‌کند.
او می‌گوید با آنکه با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است اما تا اکنون از کمک‌ نهادهای مددرسان بهره مند نشده است.

سمسور، نادار، گفت: «مشکلات اقتصادی است، قیمتی از یک طرف، بی‌کاری از طرف. مشکلات اقتصادی زیاد است. کدام کمک‌ برای ما نرسیده است.»

بسم الله، نادار دیگر، گفت: ««کمک به ما نرسیده است. نیاز به کمک داریم، اما اگر توجه بکند رهبران ما.»   

در همین حال، وزارت اقتصاد، این کمک‌ها را برای کاهش فقر در کشور سودمند نمی‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «اراده و انگیزه جدی وجود دارد که فقر به صورت ریشه‌یی، ریشه کن شود و پروژه‌های کلان اقتصادی راه اندازی شود و زراعت افغانستان تقویت شود تا افغانستان به خودکفایی اقتصادی دست پیدا بکند.»

پیش از این، برنامه جهانی غذا گفته است که برای رسیدگی با بحران گرسنه‌گی در افغانستان، این نهاد هشتاد هزار متریک گندم از اوکرایین خریداری می‌کند که بخشی از این گندم خریداری شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره